Rozhranie: ZS04_12 Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti

Typ záznamu ZS04_12

Rozhranie platí od roku 2006

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_ZS04_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_ZS04_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_ZS04_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_ZS04_12 4 1  
UTVAR   ÁNO varchar 3   Útvar 0_ZS04_12 5 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 1 1 1  
PACVEK     integer 3   Vek pacienta k dátumu začiatku liečby 1 2 1 ÁNO
PACOBEC     varchar 6   Trvalé bydlisko pacienta - kód 1 3 1  
PB_OBEC     varchar 6   Prechodné bydlisko pacienta - kód 1 4 1  
KOD_STAT     varchar 3   Kód krajiny trvalého bydliska 1 5 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 1 6 1 ÁNO
ROD_STAV     varchar 2   Rodinný stav 1 7 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum prijatia na liečbu 2 1 1  
LIECBA_PR   ÁNO varchar 1   Liečený kedykoľvek predtým 2 2 1  
KONT_ZAR   ÁNO varchar 1   Kontakt s týmto zariadením 2 3 1  
ROK_LIECBA     varchar 4   Rok prijatia na liečbu 2 4 1 ÁNO
ZIVOT_SKYM   ÁNO varchar 1   Spôsob života - s kým 3 1 1  
SPOL_DROG   ÁNO varchar 1   Klient žije s osobou užívajúcou drogy 3 2 1  
ZIVOT_KDE   ÁNO varchar 1   Spôsob života - kde 3 3 1  
PRAC_STAV     varchar 1   Pracovný stav 3 4 1  
VZDELANIE     varchar 2   Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania 3 5 1  
VEK_DROG     integer 3   Vek prvého užitia akejkoľvek drogy 4 1 1  
DROGA_P     varchar 3   Primárna droga - kód 4 2 1  
DIAGNOZA_P     varchar 4   Primárna droga - diagnóza 4 3 1  
PODAV_P     varchar 1   Primárna droga - spôsob podávania 4 4 1  
FREKV_P     varchar 1   Primárna droga - frekvencia užívania drogy 4 5 1  
VEK_P     integer 3   Primárna droga - vek pacienta pri prvom užití 4 6 1  
LIECBA_A   ÁNO varchar 1   Substitučná liečba - A/N 4 7 1  
LIECBA_B     varchar 1   Substitučná liečba - čím 4 8 1  
DROGA_S1     varchar 3   Sekundárna droga 1 4 9 1  
DROGA_S2     varchar 3   Sekundárna droga 2 4 10 1  
DROGA_S3     varchar 3   Sekundárna droga 3 4 11 1  
DROGA_S4     varchar 3   Sekundárna droga 4 4 12 1  
INJ     varchar 1   Použitie injekčnej striekačky - všeobecne 5 1 1  
INJ_SPOL     varchar 1   Použitie injekčnej striekačky - spoločne s iným užívateľom 5 2 1  
ZAH_LIEC_A     varchar 1   Zahájená liečba A 6 1 1  
ZAH_LIEC_B     varchar 1   Zahájená liečba B 6 2 1  
ZOSTAVIL     varchar 150   Správu vyplnil (meno lekára) 0_ZS04_12 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail 0_ZS04_12 9 1  
TELEFON     varchar 35   Číslo telefónu 0_ZS04_12 10 1  
IDENTIFZAR     varchar 12   Identifikátor zariadenia 0_ZS04_12 6 1 ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0_ZS04_12 7 1 ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
100 "Ak koncové znaky rodného čísla klienta sú ´999´ alebo ´9999´, potom pacientom je cudzinec, ktorý musí mať vyplnený kód krajiny (rôzny od ´703´)!" CHECK(IF(SUBSTR(M1R1S1,7,4)=='999' OR SUBSTR(M1R1S1,7,4)=='9999', NOT ISNULL(M1R5S1) AND M1R5S1<>'703', TRUE)) 1     M1R5S1  
101 "Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov!" CHECK (NOT ISNULL(M1R2S1) AND M1R2S1<100) 1     M1R2S1 ÁNO
102 "Vek pacienta musí byť vyšší ako 0 rokov!" CHECK (NOT ISNULL(M1R2S1) AND M1R2S1>0) 1     M1R2S1  
103 "Ak položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Rodinný stav musí mať kód 1!" Check (IF ( M1R2S1 < 16, NOT ISNULL(M1R7S1) AND M1R7S1==1, TRUE)) 1     M1R7S1  
104 "Položka Rodinný stav musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(M1R7S1)) 1     M1R7S1  
105 "Položka Rodinný stav môže mať kód 5-registrované partnerstvo len u cudzích št. príslušníkov!" CHECK (M1R7S1<>5) 1     M1R7S1 ÁNO
200 "Ak položka Kontakt s týmto zariadením má kód "1", vtedy Vek pacienta >=16." CHECK( IF(NOT ISNULL(M2R3S1) AND M2R3S1=='1', M1R2S1>=16, TRUE)) 2     M2R3S1 ÁNO
300 "Ak je vek pacienta < 16, položka Spôsob života (s kým) môže mať kód 2,6,7,9." CHECK( IF( M1R2S1<16, (M3R1S1=='2') OR (M3R1S1=='6') OR (M3R1S1=='7') OR (M3R1S1=='9'), TRUE)) 3     M3R1S1 ÁNO
301 "Položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(M3R5S1)) 3     M3R5S1  
400 "Vek prvého užitia akejkoľvek drogy (v rokoch) musí byť vyšší ako 0 rokov!" CHECK (IF (NOT ISNULL(M4R1S1), M4R1S1>0, TRUE)) 4     M4R1S1  
401 "Položka Primárna droga (P) - kód musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(M4R2S1)) 4     M4R2S1  
402 "Vek prvého užitia akejkoľvek drogy (v rokoch) musí byť <= Primárna droga (P) -vek pacienta pri prvom užití !" CHECK (IF (NOT ISNULL(M4R1S1) AND NOT ISNULL(M4R6S1), M4R1S1<= M4R6S1,TRUE)) 4     M4R1S1; M4R6S1  
403 "Kód Primárnej drogy (P) a Sekundárnej drogy (S1) nemôžu byť rovnaké!" CHECK(R2S1 <> R9S1) 4     M4R9S1  
404 "Kód Primárnej drogy (P) a Sekundárnej drogy (S2) nemôžu byť rovnaké!" CHECK(R2S1 <> R10S1) 4     R10S1  
405 "Kód Primárnej drogy (P) a Sekundárnej drogy (S3) nemôžu byť rovnaké!" CHECK(R2S1 <> R11S1) 4     R11S1  
406 "Kód Primárnej drogy (P) a Sekundárnej drogy (S4) nemôžu byť rovnaké!" CHECK(R2S1 <> R12S1) 4     M4R12S1  
407 "Ak je vyplnený kód Primárnej drogy (P) a kód sekundárnej (S1) je prázdny, potom aj kódy sekundárnej drogy (S2), (S3) a (S4) zostávajú prázdne!" CHECK(IF(((NOT ISNULL(R2S1)) AND (ISNULL(R9S1))),((ISNULL(R10S1)) AND (ISNULL(R11S1)) AND (ISNULL(R12S1))), TRUE)) 4     M4R9S1; M4R10S1; M4R11S1; M4R12S1;  
408 "Ak položka Primárna droga (P) -kód má kód 999, potom musí byť vyplnená aj položka Sekundárna droga (S1) ! " CHECK (IF (M4R2S1== '999', NOT ISNULL(M4R9S1), TRUE)) 4     M4R2S1; M4R9S1; M4R10S1  
409 "Položka Primárna droga (P) - diagnóza musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(M4R3S1)) 4     M4R3S1  
410 "Primárna droga (P) - diagnóza nemôže mať kód F10!" CHECK (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==19 OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)==18 OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)==16 OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)==15 OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)==14 OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)==13 OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)==12 OR SUBSTR(M4R3S1,2,2)==11) 4     M4R3S1  
411 "Ak Primárna droga (P)-diagnóza má kód F18, potom Primárna droga (P)- kód môže mať len kódy 500, 511 - 515 alebo 588!" CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==18, SUBSTR(M4R2S1,1,1)==5, TRUE)) 4     M4R3S1; M4R2S1  
412 "Ak Primárna droga (P) -diagnóza má kód F13, potom Primárna droga (P) - kód môže mať len kódy 300, 310-314, 318, 320-328, 330, 331 alebo 388!" CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==13, SUBSTR(M4R2S1,1,1)==3, TRUE)) 4     M4R2S1; M4R3S1  
413 "Ak Primárna droga (P) -diagnóza má kód F12, potom Primárna droga (P) - kód môže mať len kódy 600, 611-613 alebo 688!" CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==12, SUBSTR(M4R2S1,1,1)==6, TRUE)) 4     M4R2S1; M4R3S1  
414 "Ak Primárna droga (P) -diagnóza má kód F11, potom Primárna droga (P) - kód môže mať len kódy 111, 121-123, 130-133, 138, 140-145, 148, 150-152, 158, 160-164 alebo 188!" CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==11, SUBSTR(M4R2S1,1,1)==1, TRUE)) 4     M4R2S1; M4R3S1  
415 "Ak Primárna droga (P) -diagnóza má kód F14, potom Primárna droga (P) - kód môže mať len kódy 210, 211, 212 alebo 213!" CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==14, M4R2S1==210 OR M4R2S1==211 OR M4R2S1==212 OR M4R2S1==213 , TRUE)) 4     M4R2S1; M4R3S1  
416 "Ak Primárna droga (P) -diagnóza má kód F15, potom Primárna droga (P) - kód môže mať len kódy 200, 220-224, 228, 230-233, 240, 288 alebo 410!" CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==15, M4R2S1==200 OR M4R2S1==220 OR M4R2S1==221 OR M4R2S1==222 OR M4R2S1==223 OR M4R2S1==224 OR M4R2S1==228 OR M4R2S1==230 OR M4R2S1==231 OR M4R2S1==232 OR M4R2S1==233 OR M4R2S1==240 OR M4R2S1==288 OR M4R2S1==410, TRUE)) 4     M4R2S1; M4R3S1  
417 "Ak položka Primárna droga-kód má kód 999 a kód sekundárnej drogy (S1) je rôzny od kódov 800, 830, 840 alebo 888, potom musí byť vyplnený aj kód sekundárnej drogy (S2) ! " CHECK (IF (M4R2S1== '999' AND M4R9S1<>800 AND M4R9S1<>830 AND M4R9S1<>840 AND M4R9S1<>888, NOT ISNULL(M4R10S1), TRUE)) 4     M4R2S1; M4R9S1; M4R10S1  
418 "Kódy drog 800, 830, 840 a 888 nemôžu byť uvedené ako primárna droga! Uvádzajú sa do kolónky sekundárna droga!" CHECK(M4R2S1<>'800' AND M4R2S1<>'830' AND M4R2S1<>'840' AND M4R2S1<>'888') 4     M4R2S1  
419 "Ak Primárna droga (P) -diagnóza má kód F16, potom Primárna droga (P) môže mať len kódy 400, 411, 414, 418, 420 - 422, 428 alebo 488!" CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==16, M4R2S1==400 OR M4R2S1==411 OR M4R2S1==414 OR M4R2S1==418 OR M4R2S1==420 OR M4R2S1==421 OR M4R2S1==422 OR M4R2S1==428 OR M4R2S1==488, TRUE)) 4     M4R2S1; M4R3S1  
420 "Položka Primárna droga (P) - spôsob podávania drogy musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(M4R4S1)) 4     M4R4S1  
421 "Položka Primárna droga (P) - Frekvencia užívania drogy musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(M4R5S1)) 4     M4R5S1  
422 "Položka Primárna droga (P) - vek pri prvom užití drogy musí byť vyšša ako 0 rokov!" CHECK (IF (NOT ISNULL(M4R6S1), M4R6S1>0 ,TRUE)) 4     M4R6S1  
423 "Ak položka Substitučná liečbu - A = '2','9', potom položka Substitučná liečbu - B = ' ' !!" CHECK(IF( ((NOT ISNULL(M4R7S1)) AND ((M4R7S1=='2') OR (M4R7S1=='9'))),(ISNULL(M4R8S1)) ,TRUE)) 4     M4R8S1  
424 "Ak položka Substitučná liečbu - A = '1', potom položka Substitučná liečbu - B<> ' ' !!" CHECK(IF( ((NOT ISNULL(M4R7S1)) AND (M4R7S1=='1')),( NOT ISNULL(M4R8S1)) ,TRUE)) 4     M4R8S1  
425 "Položky Sekundárna droga (S1) a Sekundárna droga (S2) nemôžu byť rovnaké!" CHECK((ISNULL(R9S1) AND ISNULL(R10S1) ) OR (R9S1 <> R10S1)) 4     R9S1  
426 "PoložkySekundárna droga (S1) a Sekundárnej drogy (S3) nemôžu byť rovnaké!" CHECK((ISNULL(R9S1) AND ISNULL(R11S1) ) OR (R9S1 <> R11S1)) 4     R9S1  
427 "Položky Sekundárna droga (S2) a Sekundárna droga (S4) nemôžu byť rovnaké!" CHECK((ISNULL(R10S1) AND ISNULL(R12S1) ) OR (R10S1 <> R12S1)) 4     R10S1  
428 "Položky Sekundárnej drogy (S3) a Sekundárnej drogy (S4) nemôžu byť rovnaké!" CHECK((ISNULL(R11S1) AND ISNULL(R12S1) ) OR (R11S1 <> R12S1)) 4     R11S1  
429 "Položky Sekundárna droga (S2) a Sekundárna droga (S3) nemôžu byť rovnaké!" CHECK((ISNULL(R10S1) AND ISNULL(R11S1) ) OR (R10S1 <> R11S1)) 4     R10S1  
430 "Položky Sekundárna droga (S1) a Sekundárna droga (S4) nemôžu byť rovnaké!" CHECK((ISNULL(R9S1) AND ISNULL(R12S1) ) OR (R9S1 <> R12S1)) 4     R9S1  
500 "Položka Použitie injekčnej striekačky/všeobecne musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(M5R1S1)) 5     M5R1S1  
501 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky = 2, potom položka Použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog nesmie zostať prázdna!" CHECK( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='2', NOT ISNULL (M5R2S1) AND M5R2S1=='1' OR M5R2S1=='2' OR M5R2S1=='3' OR M5R2S1=='9' , TRUE)) 5     M5R2S1  
502 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 1, potom položka Použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog = 1, 3 alebo 9!" CHECK( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='1', NOT ISNULL (M5R2S1) AND M5R2S1=='1' OR M5R2S1=='3' OR M5R2S1=='9', TRUE)) 5     M5R2S1  
503 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 9, potom položka Použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog = 9!" CHECK( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='9', NOT ISNULL (M5R2S1) AND M5R2S1=='9' , TRUE)) 5     M5R2S1  
504 "Ak položka Použitie injekčnej striekačky - všeobecne = 3, potom položka Použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog = 3!" CHECK( IF( NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1=='3', NOT ISNULL (M5R2S1) AND M5R2S1=='3' , TRUE)) 5     M5R2S1  
505 "Položka Použitie injekčnej striekačky-spoločne s iným užívateľom musí byť vyplnená!" CHECK(NOT ISNULL(M5R2S1)) 5     M5R2S1  
900 "Ak položka Primárna droga (P) - spôsob podávania drogy = 1 a Primárna droga (P) - frekvencia užívania drogy = 9, potom Použitie injekčnej striekačky = 9!" CHECK(IF(NOT ISNULL(M4R4S1) AND M4R4S1 == '1' AND M4R5S1 == '9', NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1 == '9', TRUE))     M5R1S1  
901 "Ak je vyplnená položka Sekundárna droga (S4), potom musí byť vyplnená aj položka sekundárna droga (S3) aj sekundárna droga (S2) aj sekundárna droga (S1) !" Check ( IF( NOT ISNULL(M4R12S1), NOT ISNULL(M4R9S1) AND NOT ISNULL(M4R10S1) AND NOT ISNULL(M4R11S1), TRUE))     M4R12S1  
902 "Ak je vyplnená Položka Sekundárna droga (S3) , potom musí byť vyplnená aj Sekundárna droga (S2) aj Sekundárna droga (S1) ! " Check ( IF( NOT ISNULL(M4R11S1), NOT ISNULL(M4R9S1) AND NOT ISNULL(M4R10S1), TRUE))     M4R11S1  
903 "Ak je vyplnená položka Sekundárna droga (S2) , potom musí byť vyplnená aj Sekundárna droga (S1) !" Check ( IF( NOT ISNULL(M4R10S1) , NOT ISNULL(M4R9S1), TRUE))     M4R9S1  
904 "Ak Primárna droga (P) - diagnóza má kód F19, potom Primárna droga (P) - kód musí mať kód 999!" CHECK (IF (SUBSTR(M4R3S1,2,2)==19, M4R2S1==999, TRUE))     M4R3S1; M4R2S1  
905 "Ak položka Primárna droga (P) - spôsob podávania drogy = 2, 3, 4, 5, 6 alebo 7, potom položka Použitie injekčnej striekačky môže mať hodnoty 1, 3 alebo 9!" CHECK(IF (NOT ISNULL(M4R4S1) AND M4R4S1 == '2' OR M4R4S1 == '3' OR M4R4S1 == '4' OR M4R4S1 == '5' OR M4R4S1 == '6' OR M4R4S1 == '7' , NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1 == '1' OR M5R1S1 == '3' OR M5R1S1 == '9' , TRUE))     M5R1S1  
906 "Ak položka Primárna droga (P) - spôsob podávania = 9 a Primárna droga (P) - frekvencia užívania drogy = 9, potom Použitie injekčnej striekačky = 1, 3 alebo 9!" CHECK(IF(NOT ISNULL(M4R4S1) AND M4R4S1 == '9' AND M4R5S1 == '9', NOT ISNULL(M5R1S1) AND M5R1S1 == '9' OR M5R1S1 == '1' OR M5R1S1 == '3', TRUE))        
907 "Ak položka Primárna droga (P) - spôsob podávania = 1 a Primárna droga (P) - frekvencia užívania drogy = 1, 2, 3 alebo 4, potom Použitie injekčnej striekačky = 2!" CHECK(IF(((NOT ISNULL(M4R4S1)) AND (M4R4S1 == '1') AND ((M4R5S1 == '1') OR (M4R5S1 == '2') OR (M4R5S1 == '3') OR (M4R5S1 == '4'))),((NOT ISNULL(M5R1S1)) AND (M5R1S1 == '2')), TRUE))     M5R1S1  
908 "Ak položka Primárna droga (P) - spôsob podávania = 1 a Primárna droga (P) - frekvencia užívania drogy = 0, potom Použitie injekčnej striekačky = 1!" CHECK(IF(((NOT ISNULL(M4R4S1)) AND (M4R4S1 == '1') AND (M4R5S1 == '0')),((NOT ISNULL(M5R1S1)) AND (M5R1S1 == '1')), TRUE))     M5R1S1  
909 "Vek prvého užitia akejkoľvek drogy (v rokoch) musí byť <= Veku klienta !" CHECK (IF (NOT ISNULL(M4R1S1), M4R1S1<= M1R2S1,TRUE))     M4R1S1  
910 "Položka Pracovný stav môže mať kód 0 - žiak/študent len u pacientov do 26 rokov!" CHECK (IF(M3R4S1==0, M1R2S1<=26, TRUE))     M3R4S1 ÁNO
911 "Ak položka Spôsob života (s kým) má kód '1', potom položka Klient žije s osobou užívajúcou drogy nemôže mať kód '1' !!" CHECK(IF(((NOT ISNULL(M3R1S1)) AND (M3R1S1=='1')),((NOT ISNULL(M2R2S1)) AND (M3R2S1<>'1')),TRUE))     M3R2S1  
912 "Medzimodulová kontrola: Rok spracovania sa musí rovnať roku prijatia na liečbu. /M0_ZS04_12R1=M2R4/" CHECK(M2R4S1==M0_ZS04_12R1S1)     M0_ZS04_12R1S1  
913 "Vek pri prvom užití drogy (P) musí byť <= Veku klienta !" CHECK (IF (NOT ISNULL(M4R6S1), M4R6S1<= M1R2S1,TRUE))     M4R6S1  
914 "Ak položka Vek pacienta >26 a zároveň < 62 rokov a pacientom je muž, potom položka Pracovný stav musí mať niektorý z kódov 1, 2, 3, 4, 6, 7 alebo 9!" CHECK ( IF ( M1R2S1 >26 AND M1R2S1 < 62 AND M1R6S1=='1' , M3R4S1 == '1' OR M3R4S1 == '2' OR M3R4S1 == '3' OR M3R4S1 == '4' OR M3R4S1 == '6' OR M3R4S1 == '7' OR M3R4S1 == '9' , TRUE))     M3R4S1 ÁNO
915 "Ak položka Vek pacienta >26 a zároveň < 60 rokov a pacientom je žena, potom položka Pracovný stav musí mať niektorý z kódov 1, 2, 3, 4, 6, 7 alebo 9!" CHECK ( IF ( M1R2S1 >26 AND M1R2S1 < 60 AND M1R6S1=='2' , M3R4S1 == '1' OR M3R4S1 == '2' OR M3R4S1 == '3' OR M3R4S1 == '4' OR M3R4S1 == '6' OR M3R4S1 == '7' OR M3R4S1 == '9' , TRUE))     M3R4S1 ÁNO
916 "Ak položka Vek pacienta >= 70 , potom položka Pracovný stav musí mať kód ´5´!" CHECK ( IF ( M1R2S1 >= 70 , M3R4S1 == '5', TRUE))     M3R4S1 ÁNO
918 "Ak položka Vek pacienta < 16 rokov, potom položka Pracovný stav musí mať kód 0!" Check (IF ( M1R2S1 < 16, NOT ISNULL(M3R4S1) AND M3R4S1==0, TRUE))     M3R4S1  
919 "Položka Pracovný stav musí byť vyplnená!" CHECK (NOT ISNULL(M3R4S1))     M3R4S1  
920 "Ak je Vek pacienta väčší alebo rovný ako 20 rokov, potom položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania môže mať kód 1, 2, 3, 4, 5, 6 alebo 9!" Check (IF ( M1R2S1 >= 20, M3R5S1==1 OR M3R5S1==2 OR M3R5S1==3 OR M3R5S1==4 OR M3R5S1==5 OR M3R5S1==6 OR M3R5S1==9, TRUE))     M3R5S1  
921 "Ak je vek pacienta nižší ako 16 rokov, položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania musí mať kód 9!" CHECK(IF(M1R2S1<16, NOT ISNULL(M3R5S1) AND M3R5S1==9, TRUE))     M3R5S1  
922 "Ak je Vek pacienta väčší alebo rovný ako 16 rokov a menší ako 20 rokov, potom položka Najvyššia úroveň ukončeného vzdelania môže mať kód 1, 2, 3, 4 alebo 9!" Check (IF ( M1R2S1 >= 16 AND M1R2S1 < 20, M3R5S1=='1' OR M3R5S1=='2' OR M3R5S1=='3' OR M3R5S1=='4' OR M3R5S1=='9' , TRUE))     M3R5S1