Rozhranie: ZR6_12 Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou

Typ záznamu ZR6_12

Rozhranie platí od roku 2010

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0Z6_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Za mesiac (1-12) 0Z6_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0Z6_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0Z6_12 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov Zariadenia 0Z6_12 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0Z6_12 6 1  
OSET_LEK_KOD     varchar 9   Kód lekára vyplňujúceho hlásenie 0Z6_12 7 1  
DAT_VYPL_UZV_FORM   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 0Z6_12 8 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 4 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
PACADRESA   ÁNO varchar 150   Trvalé bydlisko pacienta (Ulica, číslo) 01 7 1  
PACOBEC   ÁNO varchar 6   Obec - bydliska 01 8 1  
ZDRA_POIST1     varchar 2   Kód poisťovne – podľa číselníka poisťovní 01 9 1  
ZDRA_POIST2     varchar 2   Kód poistovne - doplnenie na štvormiestny kód 01 10 1  
PACDATVYK   ÁNO datetime     Stav pri prijatíDátum a čas aktuálneho príjmu na odd. hlásiace C 02 1 1  
STAV_DATUM     date     Stav pri prijatíDátum a čas aktuálneho príjmu na odd. hlásiace C 02 2 1 ÁNO
STAV_PRI_DATUM_PRE     date     Stav pri prijatíDátum príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii 02 3 1  
STAV_PRI_CAS_PRE     varchar 5   Stav pri prijatíČas príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii (l 02 4 1  
STAV_PRI_CAS_PRE_N     bool     Stav pri prijatíČas predchádzajúcej hospitalizácie (len pri prek 02 5 1  
STAV_PRI_VEDOMIE   ÁNO varchar 1   Stav pri prijatíVedomie 02 6 1  
STAV_PRI_TLAK_S     integer 3   Stav pri prijatíHodnota TKSystolický tlak 02 8 1  
STAV_PRI_TLAK_D     integer 3   Stav pri prijatíHodnota TKDiastolický tlak 02 9 1  
STAV_PRI_TLAK_P   ÁNO varchar 1   Stav pri prijatíTK pri prijatí 02 7 1  
PKP_DATUM_CAS   ÁNO datetime     Prvé klinické príznakyDátum a čas 02 10 1  
PKP_DATUM     date     Prvé klinické príznakyDátum 02 11 1 ÁNO
PKP_K_PRIJATIE   ÁNO varchar 1   Prvé klinické príznakyKlinické príznaky pri prijatí 02 12 1  
TRANSPORT_TYP   ÁNO varchar 1   TransportTyp trnsportu 02 13 1  
TRANSPORT_SPE   ÁNO varchar 1   TransportSpôsob transportu 02 14 1  
ROK_CMP     varchar 4   Rok CMP 02 15 1 ÁNO
OA_CHS_STAV_TIA     bool     Osobná AnamnézaChorobné stavystav po TIA 03 1 1  
OA_CHS_STAV_CMP     bool     Osobná AnamnézaChorobné stavystav po akútnom CMP 03 2 1  
OA_CHS_STAV_IM     bool     Osobná AnamnézaChorobné stavystav po IM 03 3 1  
OA_CHS_DYSLIPIDEMIA     bool     Osobná AnamnézaChorobné stavydyslipidémia /liečená i neliečená/ 03 4 1  
OA_CHS_ARYTMIA     bool     Osobná AnamnézaChorobné stavyarytmia 03 5 1  
OA_CHS_DM_PAD     bool     Osobná AnamnézaChorobné stavydiabetes na PAD 03 6 1  
OA_CHS_DM_INZULIN     bool     Osobná AnamnézaChorobné stavydiabetes na inzulín 03 7 1  
OA_CHS_HYPERTENZIA     bool     Osobná AnamnézaChorobné stavyhypertenzia /liečená i neliečená/ 03 8 1  
OA_CHS_INE     varchar 150   Osobná AnamnézaChorobné stavyiné 03 9 1  
OA_M_ANTIHYPERTE     bool     Osobná AnamnézaMedikáciaantihypertenzíva 03 10 1  
OA_M_STATINY     bool     Osobná AnamnézaMedikáciahypolipemiká-statíny 03 11 1  
OA_M_OK     bool     Osobná AnamnézaMedikáciaorálne kontraceptíva 03 12 1  
OA_M_ANTIKO     bool     Osobná AnamnézaMedikáciaabtikoagulanciá 03 13 1  
OA_M_KS     bool     Osobná AnamnézaMedikáciakyselina salicylová 03 14 1  
OA_M_ANTIGRE     varchar 150   Osobná AnamnézaMedikáciainé antiagreganciá 03 15 1  
OA_M_OD_INZULIN     bool     Osobná AnamnézaMedikáciaorálne diabetiká + inzulín 03 16 1  
OA_M_INE     varchar 150   Osobná AnamnézaMedikáciainé lieky 03 17 1  
OA_RFS_NEFAJCIL_N     bool     Osobná AnamnézaRizikové faktory životného štýlunefajčiar (nikdy 03 18 1  
OA_RFS_EXFAJCIAR     bool     Osobná AnamnézaRizikové faktory životného štýluexfajčiar (viac a 03 19 1  
OA_RFS_FAJCENIE_5_V     bool     Osobná AnamnézaRizikové faktory životného štýlufajčenie nie viac 03 20 1  
OA_RFS_FAJCENIE_5_N     bool     Osobná AnamnézaRizikové faktory životného štýlufajčenie viac ako 03 21 1  
OA_RFS_ALKOHOL     bool     Osobná AnamnézaRizikové faktory životného štýlualkohol (denne 60 03 22 1  
OA_RFS_N_OBEZITA     bool     Osobná AnamnézaRizikové faktory životného štýlunadváha alebo obe 03 23 1  
OA_RFS_INY     varchar 150   Osobná AnamnézaRizikové faktory životného štýluiný 03 24 1  
OA_HYPERTENZIA     bool     Rodinná anamnéza (iba rodičia a súrodenci)hypertenzia 03 25 1  
OA_IM     bool     Rodinná anamnéza (iba rodičia a súrodenci)IM 03 26 1  
OA_CMP     bool     Rodinná anamnéza (iba rodičia a súrodenci)CMP 03 27 1  
OA_NEZNAME     bool     Rodinná anamnéza (iba rodičia a súrodenci)údaj neznámy 03 28 1  
ZACIATOK_LIECBY   ÁNO varchar 1   Začiatok liečby od prijatia na odd. podávajúce hlásenie 04 1 1  
LIE_NEI_TROMBOLYZA     bool     Liečba neinvazívna - farmakoterapiatrombolýza 04 2 1  
LIE_NEI_ANTIAG     bool     Liečba neinvazívna - farmakoterapiaantiagreganciá 04 3 1  
LIE_NEI_ANTIT     bool     Liečba neinvazívna - farmakoterapiaantitrombotiká 04 4 1  
LIE_NEI_HEMOR     bool     Liečba neinvazívna - farmakoterapiahemoreologiká 04 5 1  
LIE_NEI_HEMOD     bool     Liečba neinvazívna - farmakoterapiahemodilúcia 04 6 1  
LIE_NEI_KORTI     bool     Liečba neinvazívna - farmakoterapiakortikoidy 04 7 1  
LIE_NEI_MGSO4     bool     Liečba neinvazívna - farmakoterapiaMgSO4 04 8 1  
LIE_NEI_MANITOL     bool     Liečba neinvazívna - farmakoterapiaManitol 04 9 1  
LIE_NEI_NOOT     bool     Liečba neinvazívna - farmakoterapianootropiká 04 10 1  
LIE_NEI_ANTIB     bool     Liečba neinvazívna - farmakoterapiaantibiotiká 04 11 1  
LIE_NEI_ANTID     bool     Liečba neinvazívna - farmakoterapiaantidepresíva 04 12 1  
LIE_NEI_INE     varchar 150   Liečba neinvazívna - farmakoterapiainé 04 13 1  
LIE_INVA   ÁNO varchar 1   Liečba invazívna 04 14 1  
KKD_TYP   ÁNO varchar 1   Konečná klinická diagnóza- typ CMP 04 15 1  
KKD_TYP_SPEC   ÁNO varchar 1   Konečná klinická diagnóza- typ CMPŠpecifikácia CMP 04 16 1  
KKD_KOD_MKCH     varchar 4   Konečná klinická diagnóza- typ CMPKód diagnózy CMP (I60, I61, I6 04 17 1  
KKD_KOD_LIM     varchar 4   Konečná klinická diagnóza- typ CMPUpresnenie topografie LIM (G46 04 18 1  
KKD_LIM_SPEC     varchar 1   Konečná klinická diagnóza- typ CMPŠpecifikácia LIM ischemickej C 04 19 1  
KKD_LIM_SPEC_INA     varchar 150   Konečná klinická diagnóza- typ CMPŠpecifikácia LIM ischemickej C 04 20 1  
ETIO_HEM_CMP     varchar 1   EtiopatogenézaHemoragická CMP 04 21 1  
ETIO_HEM_CMP_S     varchar 150   EtiopatogenézaHemoragická CMPiné špecifikácia 04 22 1  
ETIO_ISCH_CMP     varchar 1   EtiopatogenézaIschemická CMP 04 23 1  
ETIO_ISCH_CMP_S     varchar 150   EtiopatogenézaIschemická CMPiné špecofikácia 04 24 1  
VYVOJ_K_S   ÁNO varchar 1   Vývoj klinického stavu 04 25 1  
UKON_SPOSOB   ÁNO varchar 1   Spôsob ukončenia hospitalizácie 04 26 1  
UKON_PREKLAD     varchar 150   Preklad - kam (názov zdr. zariadenia a pracoviska) 04 27 1  
UKON_DATUM   ÁNO date     Dátum ukončenia hospitalizácie 04 28 1  
UKON_CAS     varchar 5   Ukončenie hospitalizácieČas úmrtia (hh:mm) 04 29 1  
PRICINA_UMR     varchar 1   Príčina úmrtia 04 30 1  
PRICINA_UMR_S     varchar 150   Príčina úmrtiainá špecifikácia 04 31 1  
CAS_ZAC_LIE_PRED     varchar 1   V prípade prekladu pacienta na hlasacie odd. uviesť časový údaj 04 32 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka (správa pre správcu registra) 05 1 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
2 "Modul 0Z6_12: Rok spracovania má neprípustnú hodnotu." Check(R1S1<=2020 AND R1S1>=2008) 0Z6_12     R1S1  
6 "Modul 02: Dátum aktuálneho príjmu môže byť len väčší alebo rovný dátumu predošlej hospitalizácie./M2R3<=M2R1/" CHECK( IF( NOT ISNULL(R3S1) AND NOT ISNULL(R1S1) , R3S1<=R1S1 , TRUE ) ) 02     R3S1  
8 "Modul 02: Ak je čas predchádzajúcej hospitalizácie nezistený, potom nemôže byť tento čas vyplnený. /M02R4 a M02R5/" CHECK( IF ( R5S1=='1' , ISNULL(R4S1) , TRUE ) ) 02     R4S1  
9 "Modul 02: Ak je typ transportu primárny alebo sekundárny z ambulancie, potom dátum a čas príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii sa nevypĺňa. / M2R13=1,2 potom M2R3 a M2R4 je prázdny /" CHECK( IF ( R13S1=='1' OR R13S1=='2' , ISNULL(R3S1) AND ISNULL(R4S1) , TRUE ) ) 02     M02R13S1  
10 "Modul 02: V prípade sekundárneho transportu /preklad/ je povinné vyplnenie dátumu príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii. /M02R14=3 potom v M02R3 je dátum/" CHECK( IF ( R13S1=='3' , NOT ISNULL(R3S1) , TRUE ) ) 02     R3S1  
11 "Modul 02: Ak bol transort primárny alebo sekundárny, tak dátum a čas prvých klinických príznakov musí byť menší ako dátum a čas aktuálne príjmu na odd. hlásacei CMP. /Ak M2R14=1,2,3 potom M2R10<M2R1/ " CHECK( IF( R13S1=='1' OR R13S1=='2' OR R13S1=='3' , R10S1<R1S1 OR ISNULL(R10S1) , TRUE ) ) 02     R10S1  
12 "Modul 02: Ak nie je vyplnený dátum v M2R3 a v M2R14=4, potom dátumy a časy M2R10>M2R1" CHECK(IF( ISNULL(R3S1) AND R13S1=='4' , R10S1>R1S1 , TRUE )) 02     R10S1  
15 "Modul 02: Ak je vyplnený dátum a čas príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii a typ transportu je 4-bez transportu, potom dátum a čas Prvých klinických príznakov musí byť menčí ako aktuálneho príjmu na odd. hlásiace CMP. /M02R10<M02R1/" CHECK( IF ( NOT ISNULL(R3S1) AND NOT ISNULL(R4S1) AND R13S1=='4' , R10S1<R1S1 , TRUE ) ) 02     R10S1  
16 "Modul 02: Ak M02R14=4, potom je prípustné v M02R13=2" CHECK( IF( R13S1=='4' AND NOT ISNULL(R14S1), R14S1=='2' , TRUE ) ) 02     R14S1  
17 "Modul 02: Ak je vyplnený dátum a čas Prvých klinických príznakov, potom musí byť vyplnená aj bunka Klinické príznaky pri prijatí. /*M02R10 , M02R12" CHECK( IF (NOT ISNULL(R10S1) , NOT ISNULL(R12S1), TRUE) ) 02     R12S1  
18 "Modul 02: Ak bol tlak pri prijatí meraný, tak musí byť aj vyplnený./M02R7=1 potom M02R8 a M02R9 vyplnený/" CHECK( IF ( R7S1=='1' , NOT ISNULL(R8S1) AND NOT ISNULL(R9S1) , TRUE ) ) 02     R8S1;R9S1  
19 "Modul 02: Ak bol tlak pri prijatí nemeraný alebo nemerateľný, tak musí byť tlak nevyplnený./M02R7=2,3 potom M02R8 a M02R9 nevyplnený/" CHECK( IF ( R7S1=='2' OR R7S1=='3' , ISNULL(R8S1) AND ISNULL(R9S1) , TRUE ) ) 02     R8S1;R9S1  
30 "Modul 03: Ak bola v Rodinnej anamnéze vybraná položka údaj neznámy, potom nemôže byť vybraný iný./M03R25 až M03R28/" CHECK(IF(R28S1=='1',(R25S1+R26S1+R27S1==0),TRUE )) 03     R25S1;R26S1;R27S1  
33 "Modul 04: Keď Konečná klinická diagnóza- typ CMP je 1-hemoragická, potom Špecifikácia CMP môže byť len subarachnoidná, intracerebrálna alebo iné neúrazové. /M04R15=1 potom M04R16=1,2,3/" CHECK (IF ( NOT ISNULL(R16S1) AND R15S1=='1' , R16S1=='1' OR R16S1=='2' OR R16S1=='3' , TRUE )) 04     R16S1  
34 "Modul 04: Keď Konečná klinická diagnóza- typ CMP je 2/ischemická, potom Špecifikácia CMP môže byť len TIA alebo LIM. /M04R15=2 potom M04R16=4,5/" CHECK (IF ( NOT ISNULL(R16S1) AND R15S1=='2' , R16S1=='4' OR R16S1=='5' , TRUE )) 04     R16S1  
35 "Modul 04: Keď Konečná klinická diagnóza- typ CMP je 3-nešpecifikovaná, potom Špecifikácia CMP môže byť len 6-nešpecifikovaná apoplexia /I64/. /M04R15=3 potom M04R16=6/" CHECK (IF ( NOT ISNULL(R16S1) AND R15S1=='3' , R16S1=='6' , TRUE )) 04     R16S1  
36 "Modul 04:Keď Konečná klinická diagnóza- typ CMP je hemoragická alebo ischemická, potom Kód diagnózy CMP je povinný údaj. /M04R15=1,2 vyplniť M04R17/ " CHECK (IF ( R15S1=='2' OR R15S1=='1', NOT ISNULL(R17S1) , TRUE )) 04     R17S1  
37 "Modul 04: Ak Špecifikácia CMP je 1-subarachnoidná, potom Kód diagnózy CMP môže byť I600 až I609. /M04R16=1 potom R17=I600 až I609/" CHECK (IF( NOT ISNULL(R17S1) AND R16S1=='1', R17S1=='I600' OR R17S1=='I601' OR R17S1=='I602' OR R17S1=='I603' OR R17S1=='I604' OR R17S1=='I605' OR R17S1=='I606' OR R17S1=='I607' OR R17S1=='I608' OR R17S1=='I609' , TRUE ) ) 04     R17S1  
38 "Modul 04: Ak je Špecifikácia CMP 1-subarachnoidná, potom Upresnenie topografie LIM (G46), musí byť prázdne./M04R16=1 potom R18S1 je prázdne/ " CHECK( IF( R16S1=='1' , ISNULL(R18S1) , TRUE ) ) 04     R18S1  
39 "Modul 04: Ak Špecifikácia CMP je 2-intracerebrálna, potom Kód diagnózy CMP môže byť I610 až I619. /M04R16=2 potom R17=I610 až I619/" CHECK (IF( NOT ISNULL(R17S1) AND R16S1=='2', R17S1=='I610' OR R17S1=='I611' OR R17S1=='I612' OR R17S1=='I613' OR R17S1=='I614' OR R17S1=='I615' OR R17S1=='I616' OR R17S1=='I617' OR R17S1=='I618' OR R17S1=='I619' , TRUE ) ) 04     R17S1  
40 "Modul 04: Ak je Špecifikácia CMP 2-intracerebrálna, potom Upresnenie topografie LIM (G46), musí byť prázdne./M04R16=2 potom R18S1 je prázdne/ " CHECK( IF( R16S1=='2' , ISNULL(R18S1) , TRUE ) ) 04     R18S1  
41 "Modul 04: Ak Špecifikácia CMP je 3-iné neúrazové, potom Kód diagnózy CMP môže byť I620 až I629. /M04R16=3 potom R17=I620 až I629/" CHECK (IF( NOT ISNULL(R17S1) AND R16S1=='3', R17S1=='I620' OR R17S1=='I621' OR R17S1=='I622' OR R17S1=='I623' OR R17S1=='I624' OR R17S1=='I625' OR R17S1=='I626' OR R17S1=='I627' OR R17S1=='I628' OR R17S1=='I629' , TRUE ) ) 04     R17S1  
42 "Modul 04: Ak je Špecifikácia CMP 3-iné neúrazové, potom Upresnenie topografie LIM (G46), musí byť prázdne./M04R16=3 potom R18S1 je prázdne/ " CHECK( IF( R16S1=='3' , ISNULL(R18S1) , TRUE ) ) 04     R18S1  
43 "Modul 04: Ak Špecifikácia CMP je 4-TIA, potom Kód diagnózy CMP môže byť G450 až G459. /M04R16=4 potom R17=G450 až G459/" CHECK (IF( NOT ISNULL(R17S1) AND R16S1=='4', R17S1=='G450' OR R17S1=='G451' OR R17S1=='G452' OR R17S1=='G453' OR R17S1=='G454' OR R17S1=='G455' OR R17S1=='G456' OR R17S1=='G457' OR R17S1=='G458' OR R17S1=='G459' , TRUE) ) 04     R17S1  
44 "Modul 04: Ak je Špecifikácia CMP 4-TIA neúrazové, potom Upresnenie topografie LIM (G46), musí byť prázdne./M04R16=4 potom R18S1 je prázdne/ " CHECK( IF( R16S1=='4' , ISNULL(R18S1) , TRUE ) ) 04     R18S1  
45 "Modul 04: Ak Špecifikácia CMP je 5-LIM, potom Kód diagnózy CMP môže byť I630 až I639. /M04R16=5 potom R17=I630 až I639/" CHECK (IF( NOT ISNULL(R17S1) AND R16S1=='5', R17S1=='I630' OR R17S1=='I631' OR R17S1=='I632' OR R17S1=='I633' OR R17S1=='I634' OR R17S1=='I635' OR R17S1=='I636' OR R17S1=='I637' OR R17S1=='I638' OR R17S1=='I639' , TRUE ) ) 04     R17S1  
46 "Modul 04: Ak je Špecifikácia CMP 5-LIM, potom Upresnenie topografie LIM (G46) musí byť vyplnené./M04R16=5 potom M04R18 je vyplnené/" CHECK(IF( R16S1=='5', NOT ISNULL(R18S1) , TRUE )) 04     R18S1  
47 "Modul 04: Ak Špecifikácia CMP má kódy 1,2,3,4 a 6, potom Upresnenie topografie LIM (G46), musí zostať prázdne./M04R16=1,2,3,4,6 potom M04R18 je prázdne/" CHECK(IF(R16S1=='1' OR R16S1=='2' OR R16S1=='3' OR R16S1=='4' OR R16S1=='6' , ISNULL(R18S1), TRUE )) 04     R18S1  
50 "Modul 04: Ak je v Etiopatogenéza/Hemoragická CMP vybrané 8 - iná, potom Hemoragická CMP iná musí byť vypísaná./Ak M03R21=8 potom M03R22 je vyplnené/" CHECK ( IF ( R21S1=='8' , NOT ISNULL(R22S1) , TRUE) ) 04     R22S1  
51 "Modul 04: Ak je v Etiopatogenéza/Hemoragická CMP iná vyplnená, potom Hemoragická CMP musí byť vybraná 8-iná./Ak M03R22 je vyplnené, potom M03R21=8/" CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R22S1) , R21S1=='8' ,TRUE) ) 04     R21S1  
52 "Modul 04: Ak je v Etiopatogenéza/Ischemická CMP vybrané 5 - iná, potom Ischemická CMP iná musí byť vypísaná./Ak M03R23=5 potom M03R24 je vyplnené/" CHECK ( IF ( R23S1=='5' , NOT ISNULL(R24S1) , TRUE) ) 04     R24S1  
53 "Modul 04: Ak je v Etiopatogenéza/Ischemická CMP iná vyplnená, potom HIschemická CMP musí byť vybraná 5-iná./Ak M03R24 je vyplnené, potom M03R23=5/" CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R24S1) , R23S1=='5' ,TRUE) ) 04     R23S1  
54 "Modul 04: Ak je spôsob ukončenie hospitalizácie 3-preklad, potom Názov zdr. zariadenia a pracoviska musí byť vyplnený. /M04R26=3 potom M04R27 je vyplnený/ " CHECK ( IF ( R26S1=='3' , NOT ISNULL(R27S1) , TRUE ) ) 04     R27S1  
55 "Modul 04: Ak je spôsob ukončenie hospitalizácie 4-exitus, potom Príčina úmrtia musí byť vyplnená. /M04R26=4 potom M04R30 je vyplnený/ " CHECK ( IF ( R26S1=='4' , NOT ISNULL(R30S1) , TRUE ) ) 04     R30S1  
56 "Medzimodulová kontrola 02 a 04: Dátum ukončenia hospitalizácie musí byť rovný alebo väčší ako dátum aktuálne príjmu na odd. hlásacie CMP. /M04R28>=M02R1/ " CHECK ( IF ( NOT ISNULL(M04R28S1) , M04R28S1>=M02R2S1 , TRUE)) 04     M04R28S1  
61 "Medzimodulová kontrola 02 a 04: Dátum ukončenia hospitalizácie musí byť väčší alebo rovný ako dátum prvých klinických príznakov./M04R28>=M02R10/" CHECK( IF (NOT ISNULL(M04R28S1) AND NOT ISNULL(M02R10S1) , M04R28S1>=M02R11S1 , TRUE) ) 04     M04R28S1  
100 "Modul 02: Ak je vyplnený čas predošlej hospitalizácie, musí byť vyplnený aj dátum./M02R4 a M02R3/ " CHECK ( IF( NOT ISNULL(R4S1) , NOT ISNULL(R3S1) , TRUE ) ) 02     R3S1  
150 "Modul 03: V chorobných stavoch musí byť niečo vyplnené. /M03R1 až R9/ Do r.9 vpíš: - pri neg. anamnéze v r.1-8 "0" , - pri nezistení údajov "x". Tieto symboly nevylučujú uvedenie "inej" choroby do r.9 (príkl: 0/schizofrénia)" CHECK( ($Suma>=1) OR NOT ISNULL(R9S1) ) 03 i = {1-8} $Suma = SUM(i,M03RiS1) R1S1;R2S1;R3S1;R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1  
151 "Modul 03: V Medikácií musí byť niečo vyplnené. /M03R10 až R17/ Do r.17 vpíš: - pri neg. anamnéze v r.10-16 "0" , - pri nezistení údajov "x". Tieto symboly nevylučujú uviesť do r.17 aj "inú" liečbu (príkl: 0/psychofarmaká)" CHECK( ($Suma>=1) OR NOT ISNULL(R15S1) OR NOT ISNULL(R17S1) ) 03 i = {10-14,16} $Suma = SUM(i,M03RiS1) R10S1;R11S1;R12S1;R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1  
152 "Modul 03: V Rizikových faktoroch životného štýlu musí byť niečo vyplnené. /M03R18 až R24/ Pri nezistení údajov o fajčení /F/, alkohole /A/), do r.24 vpíš: Fx a/alebo Ax. Tento záznam nevylučuje uvedenie aj "iného" RF (napr.Ax/drogy)" CHECK( ($Suma>=1) OR NOT ISNULL(R24S1) ) 03 i = {18-23} $Suma = SUM(i,M03RiS1) R18S1;R19S1;R20S1;R21S1;R22S1;R23S1; R24S1  
153 "Modul 03: V Rodinnej anamnéze musí byť niečo vyplnené. /M03R25 až R28/" CHECK( ($Suma>=1) ) 03 i = {25-28} $Suma = SUM(i,M03RiS1) R25S1;R26S1;R27S1;R28S1  
154 "Modul 04: V Liečbe neinvazívnej - farmakoterapií musí byť niečo vyplnené. /M04R2 až R13/" CHECK( ($Suma>=1) OR NOT ISNULL(R13S1) ) 04 i = {2-12} $Suma = SUM(i,M04RiS1) R2S1;R3S1;R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1;R11S1;R12S1;R13S1  
200 "Modul 02: Ak je dátum príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii vyplnený, potom musí byť čas príjmu vyplnený alebo zaškrtnutý ako nezistený. /M02R3 vyplnený dátum potom M02R4 vyplnený čas alebo M02R5 je nie./" CHECK( IF( NOT ISNULL(R3S1) , NOT ISNULL(R4S1) OR R5S1=='1' , TRUE ) ) 02     R4S1;R5S1  
250 "Modul 04: Ak je 'Konečná klinická diagnóza- typ CMP' 1-hemoragická, špecifikuje sa Etiopatogenéza iba pre hemoragickú CMP, \nčiže, ak je M04R15='1' potom M04R23 a M04R24 sú prázdne/"\n CHECK( IF( R15S1==1 , ISNULL(R23S1) AND ISNULL(R24S1), TRUE ) ) 04     R23S1;R24S1  
251 "Modul 04: Ak je 'Konečná klinická diagnóza- typ CMP' 2- ischemická, špecifikuje sa Etiopatogenéza iba pre ischemickú CMP \nčiže, ak je M04R15='2' potom M04R21 a M04R22 sú prázdne/"\n CHECK( IF( R15S1==2 , ISNULL(R21S1) AND ISNULL(R22S1), TRUE ) ) 04     R21S1;R22S1  
252 "Modul 04: Ak je 'Špecifikácia CMP' 6-nešpecifikovaná apoplexia I64, potom Kód diagnózy CMP sa nevypĺňa. /Ak M04R16=6 potom M04R17 je prázdny./" CHECK( IF( R16S1=='6' , ISNULL(R17S1) , TRUE ) ) 04     R17S1  
500 "Medziomodulová kontrola: Rok CMP musí byť totožný s rokom spracovania./Rok M0Z6_12= Rok M02R15/" CHECK(R1S1==M02R15S1) 0Z6_12     R1S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné." CHECK(R6S1>0) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 100 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<100) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: TRANSPORT_TYP
Obmedzovaná položka: TRANSPORT_SPE
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
TRANSPORT_TYP 1 TRANSPORT_SPE X
TRANSPORT_TYP 2 TRANSPORT_SPE X
TRANSPORT_TYP 3 TRANSPORT_SPE X
TRANSPORT_TYP 1 TRANSPORT_SPE 1
TRANSPORT_TYP 2 TRANSPORT_SPE 1
TRANSPORT_TYP 3 TRANSPORT_SPE 1
TRANSPORT_TYP 1 TRANSPORT_SPE 2
TRANSPORT_TYP 2 TRANSPORT_SPE 2
TRANSPORT_TYP 3 TRANSPORT_SPE 2
TRANSPORT_TYP 4 TRANSPORT_SPE 2
TRANSPORT_TYP 1 TRANSPORT_SPE 3
TRANSPORT_TYP 2 TRANSPORT_SPE 3
TRANSPORT_TYP 3 TRANSPORT_SPE 3

Obmedzujúca položka: KKD_TYP
Obmedzovaná položka: KKD_TYP_SPEC
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
KKD_TYP X KKD_TYP_SPEC X
KKD_TYP 1 KKD_TYP_SPEC 1
KKD_TYP 1 KKD_TYP_SPEC 2
KKD_TYP 1 KKD_TYP_SPEC 3
KKD_TYP 2 KKD_TYP_SPEC 4
KKD_TYP 2 KKD_TYP_SPEC 5
KKD_TYP 3 KKD_TYP_SPEC 6

Obmedzujúca položka: KKD_TYP_SPEC
Obmedzovaná položka: KKD_KOD_MKCH
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G450
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G451
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G452
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G453
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G454
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G458
KKD_TYP_SPEC 4 KKD_KOD_MKCH G459
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I600
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I601
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I602
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I603
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I604
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I605
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I606
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I607
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I608
KKD_TYP_SPEC 1 KKD_KOD_MKCH I609
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I610
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I611
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I612
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I613
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I614
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I615
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I616
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I618
KKD_TYP_SPEC 2 KKD_KOD_MKCH I619
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I620
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I621
KKD_TYP_SPEC 3 KKD_KOD_MKCH I629
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I630
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I631
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I632
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I633
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I634
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I635
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I636
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I638
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_KOD_MKCH I639

Obmedzujúca položka: KKD_TYP
Obmedzovaná položka: KKD_KOD_LIM
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G460
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G461
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G462
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G463
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G464
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G465
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G466
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G467
KKD_TYP 2 KKD_KOD_LIM G468

Obmedzujúca položka: KKD_TYP_SPEC
Obmedzovaná položka: KKD_LIM_SPEC
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_LIM_SPEC 1
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_LIM_SPEC 2
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_LIM_SPEC 3
KKD_TYP_SPEC 5 KKD_LIM_SPEC 4