Rozhranie: ZR5_12 Hlásenie o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom

Typ záznamu ZR5_12

Rozhranie platí od roku 2010

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0Z5_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Za mesiac (1-12) 0Z5_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0Z5_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0Z5_12 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov Zariadenia 0Z5_12 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0Z5_12 6 1  
OSET_LEK_KOD     varchar 9   Kód lekára vyplňujúceho hlásenie 0Z5_12 7 1  
DAT_VYPL_UZV_FORM   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 0Z5_12 8 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACRODNE_MENO     varchar 60   Rodné meno pacienta 01 4 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 5 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 6 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 7 1 ÁNO
PACADRESA   ÁNO varchar 150   Trvalé bydlisko pacienta (Ulica, číslo) 01 8 1  
PACOBEC   ÁNO varchar 6   Obec - bydliska 01 9 1  
ZDRA_POIST1     varchar 2   Kód poisťovne – podľa číselníka poisťovní 01 10 1  
ZDRA_POIST2     varchar 2   Kód poistovne - doplnenie na štvormiestny kód 01 11 1  
PACDATVYK   ÁNO datetime     Dátum a čas aktuálneho príjmu na odd. hlásiace AKS 02 1 1  
DAT_PREDCH_HOSP_ZN     date     Dátum príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii 02 2 1  
CAS_PREDCH_HOSP_ZN     varchar 5   Všetky AKS|Čas príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácii (len pr 02 3 1  
CAS_PREDCH_HOSP_N     bool     Všetky AKS|Čas predchádzajúcej hospitalizácie (len pri preklade) 02 4 1  
TYP_TRANSPORTU   ÁNO varchar 1   Všetky AKS|Typ transportu 02 5 1  
SPOSOB_TRANSPORTU   ÁNO varchar 1   Všetky AKS|Spôsob transportu 02 6 1  
CLASS   ÁNO varchar 3   Všetky AKS|Killip-Kimball klasifikácia stupňa závažnosti klin.pr 02 7 1  
DATUM_CAS_PR_KL_PRIZ     datetime     STEMI|Dátum a čas prvých klinických priznakov pri STEMI (podl'a 02 8 1  
PRVA_DIAG_STEMI     varchar 1   STEMI|Kto prvý urobil EKG diagnostiku STEMI 02 9 1  
DATUM_EKG     date     STEMI|Dátum prvého EKG so stanovením dg. STEMI 02 10 1  
CAS_EKG     varchar 5   STEMI|Čas prvého EKG so stanovením dg. STEMI 02 11 1  
EKG_ZNAMY_DATUM_CAS     bool     STEMI|údaj o čase prvého EKG so stanovením dg. STEMI - údaje zai 02 12 1  
ROK_AKS     varchar 4   Rok AKS 02 13 1 ÁNO
ARTER_HYPERTENZIA_L     bool     Arteriálna hypertenzia - liečená 03 1 1  
ARTER_HYPERTENZIA_NL     bool     Arteriálna hypertenzia - neliečená 03 2 1  
HLP_L     bool     Hyperlipoproteinémia (HLP) liečená 03 3 1  
HLP_NL     bool     Hyperlipoproteinémia (HLP) neliečená 03 4 1  
DIABETES_1_TYP     bool     Diabetes mellitus 1. typ 03 5 1  
DIABETES_2_TYP     bool     Diabetes mellitus 2. typ 03 6 1  
OBEZITA     bool     Obezita 03 7 1  
STAV_PCI     bool     Stav po PCI 03 8 1  
STAV_CMP     bool     Stav po CMP 03 9 1  
STAV_CABG     bool     Stav po CABG 03 10 1  
REAL_INSU     bool     Renálna insuficiencia 03 11 1  
FAJCENIE     bool     Fajčenie (aktuálne + v posledných 5 rokoch) 03 12 1  
POZITIVNA_RA     bool     Pozitívna RA 03 13 1  
INE     bool     Iný závaž. RF 03 14 1  
VEK_65     varchar 1   vek => 65r. 04 1 1 ÁNO
RF_KCHS     varchar 1   Rizikový faktor_KCHS => 3 04 2 1 ÁNO
KCHS_50     varchar 1   KCHS (stenóza =>50%) 04 3 1  
ASA_7_DEN     varchar 1   Užitie ASA v posl.7 dňoch 04 4 1  
AP_24_HOD     varchar 1   Atak AP v posl.24 hod. 04 5 1  
ZVYS_KAR_ENZY     varchar 1   Zvýš.kardiošpec.enzýmy 04 6 1  
ST_0_5     varchar 1   ST deviácia =>0,5 mm 04 7 1  
TIMI_SKORE     integer 1   hodnota TIMI score 04 8 1 ÁNO
VYSET_EJEKCNEJ_FRAK     bool     Vyšetrenie ejekčnej frakcie ľavej komory 05 1 1  
EJEK_FRAK_1_100     integer 3   Hodnota ejekčnej frakcie ľavej komory v % (od 1-100) 05 2 1  
KORGRA     bool     Koronarografia 05 3 1  
SPECIFIKACIA_AKS   ÁNO varchar 1   Špecifikácia AKS (podľa dg. pri prepustení pacienta) 06 1 1  
TROMBO_APL   ÁNO varchar 1   Trombolýza - aplikácia 07 1 1  
TROMBO_SPEC     varchar 1   Trombolýza - špecifikácia 07 2 1  
DAT_ZAHAJ_TROMB     date     Zahájenie trombolýzy | Dátum 07 3 1  
CAS_ZAHAJ_TROMB     varchar 5   Zahájenie trombolýzy | Čas 07 4 1  
NEZ_ZAHAJ_TROMB     bool     Zahájenie trombolýzy | Údaje nezistené 07 5 1  
PCI_AKS     bool     PCI 07 6 1  
SPECIF_PCI_AKS     varchar 1   PCI špecifikácia 07 7 1  
ZAVEDENIE_STENTU     bool     Stent(y) 07 8 1  
SPECIFIK_STENTU     varchar 1   Stent(y) špecifikácia 07 9 1  
DATUM_CAS_DILAT_BAL     datetime     Dátum a čas začatia dilatácie balónom 07 10 1  
CABG_POCAS_HOSPIT     bool     CABG (by pass) počas tejto hospitalizacie 07 11 1  
CABG_PLANOV_EFEKTIV     bool     CABG (by pass) plánovaný elektívne 07 12 1  
KYSEL_ACETYL     bool     Iná liečba | Kyselina acetylsalicylová 07 13 1  
GP2B3A     bool     Iná liečba | GP IIb/IIIa 07 14 1  
CLOPIDOGREL     bool     Iná liečba | Clopidogrel 07 15 1  
BETABLOKATOR     bool     Iná liečba | Betablokátor 07 16 1  
HEPARIN_UFH     bool     Iná liečba | Heparín (UFH) 07 17 1  
HEPARIN_LMWH     bool     Iná liečba | Heparín (LMWH) 07 18 1  
ACE_INHIB     bool     Iná liečba | ACE inhibítor 07 19 1  
STATIN     bool     Iná liečba | Statín 07 20 1  
EPLERENON     bool     Iná liečba | Eplerenon 07 21 1  
LIECBA_INE     varchar 150   Iná liečba | Iné 07 22 1  
DATUM_DILAT_BAL     date     Dátum začatia dilatácie balónom 07 23 1 ÁNO
SPOS_UKON_HOSP   ÁNO varchar 1   Spôsob ukončenia hospitalizácie 08 1 1  
PREKLAD_NAZOV_ZAR     varchar 150   Preklad - kam (názov zdr. zariadenia a pracoviska) 08 2 1  
DATUM_UKON_HOSPIT   ÁNO date     Dátum ukončenia hospitalizácie 08 3 1  
CAS_EXITU     varchar 5   Úmrtie - čas (hh:mm) 08 4 1  
BEZP_PRICINA_UMRTIA     varchar 2   Bezprostredná príčina úmrtia 08 5 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka (správa pre správcu registra) 09 1 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
2 "Varovanie modulu 01: Koncovka narodených pred r. 1954 je trojmiestna. /Pri neznámom RČ doplniť 000/" CHECK(IF ( NOT ISNULL(R7S1) , R7S1>=1 , TRUE )) 01     R1S1 ÁNO
5 "Modul 0Z5_12: Rok spracovania má neprípustnú hodnotu." Check(R1S1<=2020 AND R1S1>=2008) 0Z5_12     R1S1  
6 "Modul 02: Dátum príjmu pri predchádzajúcej hospitalizácií musí byť menší alebo rovný ako ako dátum aktuálneho príjmu. / M02R1 >= M02R2/ " Check ( R1S1 >= R2S1 ) 02     R2S1  
8 "Modul 02: Ak Čas predchádzajúcej hospitalizácie (len pri preklade) nezistený je nezaškrtnutý, potom vyplnenie času je povinné. /M02R4=nie, potom M02R3 je vyplnené/" CHECK( IF ( NOT ISNULL(R2S1) AND R4S1==0 , NOT ISNULL(R3S1) , TRUE ) ) 02     R3S1  
10 "Modul 02: Uvedenie typu a spôsobu transportu je povinné. /M02R5 a M02R6/" Check ( NOT ISNULL(R5S1) AND NOT ISNULL(R6S1) ) 02     R5S1 ; R6S1  
12 "Modul 02: Ak Typ transportu je 4- bez transportu, potom Spôsob transportu musí byť 2 - iný akýkoľvek alebo bez transportu. / M02R5=4 potom M02R6=2/" CHECK( IF ( R5S1=='4' , R6S1=='2' , TRUE) ) 02     R6S1  
13 "Modul 02: Uvedenie jedej možností pri Killip KIMBALL je povinné. /M02R7/" Check ( NOT ISNULL(R7S1) ) 02     R7S1  
14 "Medzimodulová kontrola M02 a M06: Ak špecifikácia AKS má kód 1, potom vyplnenie dátumu prvého EKG je povinné. /M06R1=1, M02R10 vyplnené/" Check ( IF ( M06R1S1=='1' , NOT ISNULL(M02R10S1) , TRUE ) ) 02     M02R10S1  
15 "Modul 02: Ak je údaj o čase prvého EKG nezistený potom sa tento čas nevypĺňa. /M02R12 zaškrtnuté, M02R11 nevyplnené/" CHECK( IF ( R12S1=='1' , ISNULL(R11S1) , TRUE ) ) 02     R11S1  
18 "Modul 07: Ak bola podaná trombolýza, potom uvedenie špecifikácie trombolyckej liečby je povinné. /M07R1=1,2,3 potom M07R2==1,2,3,4/" CHECK( IF ( R1S1==1 OR R1S1==2 OR R1S1==3 , R2S1==1 OR R2S1==2 OR R2S1==3 OR R2S1==4 , TRUE ) ) 07     R2S1  
19 "Modul 07: Ak bola trombolýza podaná, potom dátum zahájenia trombolýzy je povinný. /M07R1= 1,2,3 ; M07R3 je vyplnený/" CHECK( IF ( R1S1=='1' OR R1S1=='2' OR R1S1=='3' , NOT ISNULL(R3S1) , TRUE ) ) 07     R3S1  
23 "Medzimodulová kontrola 06 a 07: Ak špecifikácia AKS je STEMI a PCI je zaškrtnuté, tak je povinná PCI špecifikácia. /M06R1=1 a M07R6 je zaškrtnuté, potom M07R7=1,2,3/" CHECK( IF ( M06R1S1=='1' AND M07R6S1=='1' , M07R7S1==1 OR M07R7S1==2 OR M07R7S1==3 , TRUE ) ) 07     M07R7S1  
24 "Medzimodulová kontrola 06 a 07: Ak špecifikácia AKS má kódy 2,3,4 a PCI je zaškrtnuté, potom PCI špecifikácia sa nevypĺňa. /M06R1=2,3,4 a M07R6 je zaškrtnuté potom M07R7 je prázdne/" CHECK( IF ( (M06R1S1=='2' OR M06R1S1=='3' OR M06R1S1=='4') AND R6S1=='1' , ISNULL(R7S1) , TRUE ) ) 07     M07R7S1  
26 "Modul 07: Ak je PCI nezaškrtnuté, potom sa PCI špecifikácia nevypĺňa. /M07R6 ; M07R7/" CHECK( IF ( R6S1=='0' , ISNULL(R7S1) , TRUE ) ) 07     R7S1  
27 "Modul 07: Ak je uvedená PCI špecifikácia primárna alebo rescue, potom dátum a čas zahájenia dilatácie balóna je povinné. /M07R7=1,2 potom je vyplnený M07R10/" CHECK( IF (R7S1=='1' OR R7S1=='2' , NOT ISNULL(R10S1) , TRUE)) 07     R10S1  
29 "Modul 07: Ak je STENT zaškrtnutý, potom špecifikácia stentu musí byť vyplnená./M07R8=áno potom M07R9=1, 2/" CHECK(IF(R8S1=='1' , R9S1=='1' OR R9S1=='2' , TRUE)) 07     R9S1  
30 "Modul 08: Pri akomkoľvek spôsobe ukončenia hospitalizácie, je dátum ukončenie hospitalizácie povinný. /M08R1=1,2,3,4 potom M08R3 je vyplnený/" CHECK(IF( R1S1=='1' OR R1S1=='2' OR R1S1=='3' OR R1S1=='4' , NOT ISNULL(R3S1), TRUE )) 08     R3S1  
33 "Modul 08: Iba v prípade ukončenia hospitalizácie exitom je povinný aj čas úmrtia. /M08R1=4 a M08R4 je vyplnené/" CHECK( IF ( NOT ISNULL(R4S1) , R1S1=='4' , TRUE) ) 08     R4S1  
34 "Modul 08: Ak bol pacient s AKS preložený, potom je povinné vyplniť názov zdrav. zariadenia kam bol preložený. /M08R1=3 potom M08R2 je vyplnený/" CHECK( IF( R1S1=='3' , NOT ISNULL(R2S1) , TRUE ) ) 08     R2S1  
35 "Modul 08: Ak pacient exitoval, tak v poli Bezprostredná príčina úmrtia je povinná práve jedna z možností. /M08R1=4 potom M08R5=1 -10/" CHECK( IF( R1S1=='4' , R5S1==1 OR R5S1==2 OR R5S1==3 OR R5S1==4 OR R5S1==5 OR R5S1==6 OR R5S1==7 OR R5S1==8 OR R5S1==9 OR R5S1==10 , TRUE ) ) 08     R5S1  
36 "Modul 08: Ak bol pacient prepustený domov alebo preložený, tak sa bezprostredná príčina úmrtia nevypĺňa. /M08R1=1,2,3 potom M08R5=X alebo je prázdne./" CHECK(IF( R1S1=='1' OR R1S1=='2' OR R1S1=='3' , R5S1=='X' OR ISNULL(R5S1) , TRUE )) 08     R5S1  
40 "Modul 06: Špecifikácia AKS je povinná. /M06R1/" CHECK( NOT ISNULL(R1S1) ) 06     R1S1  
42 "Modul 05: Hodnota ejekčnej frakcie ľavej komory v %, môže byť len od 1 do 100./M05R2/" CHECK( IF ( NOT ISNULL(R2S1) , R2S1<=100 , TRUE)) 05     R2S1  
45 "Medzimodulová kontrola M02 a M06: Ak je špecifikácia AKS 1-STEMI a je konkrétne vyplnené Kto prvý urobil EKG diagnostiku STEMI, potom vyplnenie Dátum a čas prvých klinických priznakov pri STEMI je povinné. /Ak M06R1=1 a M02R9=1,2,3,4 potom M02R8 je vyp./" CHECK( IF( M06R1S1==1 AND (M02R9S1==1 OR M02R9S1==2 OR M02R9S1==3 OR M02R9S1==4), NOT ISNULL(M02R8S1) , TRUE ) ) 02     M02R8S1  
120 "Modul 02: Ak Typ transportu je 4 - bez transportu, potom Spôsob transportu musí byť len 2- iný alebo bez transportu. / M02R5=4 potom M02R6=2 /" CHECK( IF ( R5S1=='4' , R6S1=='2', TRUE) ) 02     R6S1  
250 "Modul 07: V sekcií Iná liečba musí byť niečo vyplnené. /M07R13 až M07R22/ " CHECK( ($Suma>=1) OR NOT ISNULL(R22S1) ) 07 i = {13-21} $Suma = SUM(i,M07RiS1) R13S1;R14S1;R15S1;R16S1;R17S1;R18S1;R19S1;R20S1;R21S1;R22S1  
260 "Modul 03: Predpokladá sa prítomnosť aspoň 1 ukazovateľa. /M03R1 až M03R14/ V prípade "prázdneho" modulu upresnite anamnézu v poznámke (modul 9):údaje negatívne/ údaje neznáme " CHECK( ($Suma>=1) OR NOT ISNULL(M09R1S1) ) 03 i = {1-14} $Suma = SUM(i,M03RiS1) RiS1;M09R1S1  
310 "Medzimodulová kontrola: Dátum ukončenia hospitalizácie musí byť rovný alebo väčší, ako Dátum prvého EKG so stanovením dg. STEMI./M02R10/ " CHECK( M08R3S1>=M02R10S1 ) 08     M02R10S1  
311 "Medzimodulová kontrola: Dátum ukončenia hospitalizácie musí byť rovný alebo väčší, ako Dátum Zahájenia trombolýzy ./M07R3/ " CHECK( M08R3S1>=M07R3S1 ) 08     M07R3S1  
312 "Medzimodulová kontrola M07 a M08: Začatie dilatácie balónom muselo byť skôr alebo v rovnaký deň ako ukončenie hospitalizácie. /M08R3>=M07R10/ " CHECK( IF( NOT ISNULL(M07R23S1), M08R3S1>=M07R23S1 , TRUE ) ) 08     R3S1  
400 "Modul 02: Arteriálna hypertenzia nemôže byť súčasne liečená aj nelečená./M02R1 a M02R2/ " CHECK( IF( R1S1==1 , R2S1==0 , TRUE ) ) 03     R1S1  
401 "Modul 02: Arteriálna hypertenzia nemôže byť súčasne liečená aj nelečená./M02R1 a M02R2/ " CHECK( IF( R2S1==1 , R1S1==0 , TRUE ) ) 03     R2S1  
402 "Modul 03: Hyperlipoproteinémia /HLP/ nemôže byť súčasne liečená aj nelečená./M02R3 a M02R4/ " CHECK( IF( R3S1==1 , R4S1==0 , TRUE ) ) 03     R4S1  
403 "Modul 03: Hyperlipoproteinémia /HLP/ nemôže byť súčasne liečená aj nelečená./M02R3 a M02R4/ " CHECK( IF( R4S1==1 , R3S1==0 , TRUE ) ) 03     R3S1  
404 "Modul 05: Ak je Vyšetrenie ejekčnej frakcie ľavej komory zaškrtnuré, potom musí byť vyplnená Hodnota ejekčnej frakcie ľavej komory v % /M05R1 a M05R2/" CHECK( IF ( R1S1=='1' , NOT ISNULL(R2S1) , TRUE )) 05     R2S1  
405 "Modul 05: Ak je Hodnota ejekčnej frakcie ľavej komory v % vzplnen8, potom musí byť zaškrtnuté Vyšetrenie ejekčnej frakcie ľavej komory /M05R1 a M05R2/" CHECK( IF ( NOT ISNULL(R2S1) , R1S1=='1' , TRUE )) 05     R1S1  
406 "Medzimodulová kontrola 06 a 04: Pri špecifikácií AKS /NAP/NSTEMI/ je vyplnenie RF pri TIMI skóre povinné. /Ak M06R1=2,3 potom musí byť vyplnený modul 04/" CHECK( IF(M06R1S1=='2' OR R1S1== '3' , NOT ISNULL(M04R3S1) AND NOT ISNULL(M04R4S1) AND NOT ISNULL(M04R5S1) AND NOT ISNULL(M04R6S1) AND NOT ISNULL(M04R7S1) , TRUE )) 04     R3S1;R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;  
407 "Medzimodulová kontrola 06 a 04: Pri špecifikácií AKS /STEMI/AKS s BĹTR/ sa nevyplňuje RF pri TIMI skóre. /Ak M06R1=1,4 potom musí byť modul 04 nevyplnený/" CHECK( IF(M06R1S1=='1' OR R1S1== '4' , ISNULL(M04R3S1) AND ISNULL(M04R4S1) AND ISNULL(M04R5S1) AND ISNULL(M04R6S1) AND ISNULL(M04R7S1) , TRUE )) 04     R3S1;R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;  
408 "Medzimodulová kontrola M07 a M05: Ak je zaškrtnuté PCI, potom musí byť zaškrtnuté aj Koronarografia. /M07R6=áno potom M05R3=áno/ " CHECK ( IF( M07R6S1=='1' , M05R3S1=='1' , TRUE ) ) 07     M05R3S1  
500 "Medziomodulová kontrola: Rok AKS musí byť totožný s rokom spracovania./Rok M0Z5_12R1= Rok M02R13/" CHECK(R1S1==M02R13S1) 0Z5_12     R1S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné." CHECK(R7S1>0) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 100 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R7S1<100) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):


Obmedzujúca položka: TYP_TRANSPORTU
Obmedzovaná položka: SPOSOB_TRANSPORTU
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
TYP_TRANSPORTU 1 SPOSOB_TRANSPORTU X
TYP_TRANSPORTU 2 SPOSOB_TRANSPORTU X
TYP_TRANSPORTU 3 SPOSOB_TRANSPORTU X
TYP_TRANSPORTU 1 SPOSOB_TRANSPORTU 1
TYP_TRANSPORTU 2 SPOSOB_TRANSPORTU 1
TYP_TRANSPORTU 3 SPOSOB_TRANSPORTU 1
TYP_TRANSPORTU 1 SPOSOB_TRANSPORTU 2
TYP_TRANSPORTU 2 SPOSOB_TRANSPORTU 2
TYP_TRANSPORTU 3 SPOSOB_TRANSPORTU 2
TYP_TRANSPORTU 4 SPOSOB_TRANSPORTU 2
TYP_TRANSPORTU 1 SPOSOB_TRANSPORTU 3
TYP_TRANSPORTU 2 SPOSOB_TRANSPORTU 3
TYP_TRANSPORTU 3 SPOSOB_TRANSPORTU 3

Obmedzujúca položka: TROMBO_APL
Obmedzovaná položka: SPECIF_PCI_AKS
Obmedzujúca položka Obmedzujúca hodnota Obmedzovaná položka Povolená hodnota
TROMBO_APL 1 SPECIF_PCI_AKS X
TROMBO_APL 2 SPECIF_PCI_AKS X
TROMBO_APL 3 SPECIF_PCI_AKS X
TROMBO_APL 4 SPECIF_PCI_AKS 1
TROMBO_APL 1 SPECIF_PCI_AKS 2
TROMBO_APL 2 SPECIF_PCI_AKS 2
TROMBO_APL 3 SPECIF_PCI_AKS 2
TROMBO_APL 1 SPECIF_PCI_AKS 3
TROMBO_APL 2 SPECIF_PCI_AKS 3
TROMBO_APL 3 SPECIF_PCI_AKS 3
TROMBO_APL 4 SPECIF_PCI_AKS 3