Rozhranie: ZR12_12 Hlásenie vrodenej chyby

Typ záznamu Z6_12

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_ZR12_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_ZR12_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo zariadenia 0_ZR12_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0_ZR12_12 4 1  
PRIEZVISKO_VYPL     varchar 60   Hlásenie vyplnil 0_ZR12_12 5 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum hlásenia 0_ZR12_12 6 1  
POHL     varchar 1   Pohlavie 1 1 1  
RC_DIETA     varchar 10   Rodné číslo dieťaťa 1 2 1  
RC_DIETA_POHL     varchar 1   Pohlavie vypočítané z rodného čísla 1 3 1 ÁNO
TYZ_TEH1     integer 2   Týždeň tehotenstva (1) 1 4 1  
POC_PLODOV     varchar 1   Počet plodov v tehotenstve 1 5 1  
HMOTNOST     integer 4   Pôrodná hmotnosť 1 6 1  
DLZKA     integer 3   Pôrodná dĺžka 1 7 1  
STAV_DIETA     varchar 1   Stav dieťaťa 1 8 1  
ZACHYT_VCH_DO7D     bool     Záchytnosť VCH do 7.dňa 1 9 1  
PRENAT_VYS_BIOCHEM     bool     Prenatálne vyšetrenie-biochemické 1 10 1  
PRENAT_VYS_CYTOGEN     bool     Prenatálne vyšetrenie-cytogenetické 1 11 1  
PRENAT_VYS_UZV     bool     Prenatálne vyšetrenie-ultrazvukové 1 12 1  
PRENAT_VYS_DNA     bool     Prenatálne vyšetrenie-DNA 1 13 1  
PRENAT_ZIST_VCH     bool     VCH plodu zistená prenatálne 1 14 1  
TYZ_TEH2     integer 2   Týždeň tehotenstva (2) 1 15 1  
UPT_Z_DOV_VCH     bool     Preruš. tehot. z dôv.zistenej VCH 1 16 1  
DATUM_UPT     date     Dátum prerušenia tehotenstva 1 17 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo matky 1 18 1  
ROD_STAV_M     varchar 2   Rodinný stav 1 20 1  
PRAC_STAV_M     varchar 1   Pracovný stav 1 21 1  
POC_DOT_PORODOV     integer 2   Tehot. matka - pôrody 1 22 1  
POC_SPONT_POTR     integer 2   Tehot. matky - spontánne potraty 1 23 1  
POC_UPT     integer 2   Tehot. matky - UPT 1 24 1  
PAC_OBEC_TB     varchar 6   Bydlisko trvalé 1 25 1  
PAC_ZAHR     bool     Bydlisko v zahraničí 1 26 1  
ROK_NAR_OTEC     varchar 4   Rok narodenia otca 1 27 1  
PRAC_STAV_OTEC     varchar 1   Pracovný stav otca 1 29 1  
DG1     varchar 4   Diagnóza 1 1 30 1  
DG2     varchar 4   Diagnóza 2 1 31 1  
DG3     varchar 4   Diagnóza 3 1 32 1  
DG4     varchar 4   Diagnóza 4 1 33 1  
DG5     varchar 4   Diagnóza 5 1 34 1  
DG6     varchar 4   Diagnóza 6 1 35 1  
DG7     varchar 4   Diagnóza 7 1 36 1  
DG8     varchar 4   Diagnóza 8 1 37 1  
DG9     varchar 4   Diagnóza 9 1 38 1  
VCH_KOMB     bool     VCH kombinovaná 1 39 1  
VCH_VYSKYT_PRIBUZNY     varchar 1   VCH v príbuzenstve dieťaťa 1 40 1  
PACVEK     integer 3   Vek matky 1 19 1 ÁNO
VEK_OTCA     integer 3   Vek otca 1 28 1 ÁNO
ROK_HLASENIA     varchar 4   Rok hlásenia 0_ZR12_12 7 1 ÁNO
ROK_UPT     varchar 4   Rok Umelého prerušenai tehotenstva 1 41 1 ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 1: Pohlavie môže byť 'X' - riadok 1, len v tom prípade ak prerušenie tehotenstva je zaškrtnuté - riadok 16." Check ( IF (M1R1S1== 'X' , M1R16S1== '1' , TRUE)) 1     M1R1S1  
2 "Modul 1: Položka Pohlavie môže byť rovné 0 - nezistené, len vtedy, ak je jedna z diagnóz Q56X - riadky 30 až 38." CHECK (IF (NOT ISNULL(M1R1S1) AND M1R1S1=='0' , SUBSTR(R30S1,1,3)=='Q56' OR SUBSTR(R31S1,1,3)=='Q56' OR SUBSTR(R32S1,1,3)=='Q56' OR SUBSTR(R33S1,1,3)=='Q56' OR SUBSTR(R34S1,1,3)=='Q56' OR SUBSTR(R35S1,1,3)=='Q56' OR SUBSTR(R36S1,1,3)=='Q56' OR SUBSTR(R37S1,1,3)=='Q56' OR SUBSTR(R38S1,1,3)=='Q56' , TRUE)) 1        
3 "Modul 1: Ak stav dieťaťa má kód 1, 2, 3, 4 - riadok 8, potom rodné číslo dieťaťa musí byť vyplnené - riadok 2." Check ( IF ( M1R8S1== '1' OR M1R8S1== '2' OR M1R8S1== '3' OR M1R8S1== '4' , NOT ISNULL(M1R2S1) , TRUE)) 1     M1R2S1  
4 "Modul 1: Rodné číslo dieťaťa môže byť prázdne - riadok 2, len ak bolo prerušené tehotenstvo - riadok 16." Check ( IF (ISNULL(M1R2S1) , M1R16S1== '1' , TRUE)) 1     M1R2S1  
5 "Modul 1: Týždeň tehotenstva (1) - riadok 4, môže byť len od 1 do 45." Check(M1R4S1<=45 AND M1R4S1>=1 OR ISNULL(M1R4S1) OR M1R4S1==0 ) 1     M1R4S1  
6 "Modul 1: Pôrodná hmotnosť môže zostať nevyplnená - riadok 6, len ak bolo prerušené tehotenstvo - riadok 16." Check ( IF (ISNULL(M1R6S1) , M1R16S1== '1' , TRUE)) 1     M1R6S1  
7 "Modul 1: Pôrodná dĺžka môže zostať nevyplnená - riadok 7, len ak bolo prerušené tehotenstvo - riadok 16." Check ( IF (ISNULL(M1R7S1) , M1R16S1== '1' , TRUE)) 1     M1R7S1  
9 "Varovanie modulu 1: Pôrodná hmotnosť je nad 5700 gramov, čo je privysoká hodnota - riadok 6." Check( M1R6S1<5700 ) 1     M1R6S1 ÁNO
10 "Varovanie modulu 1: Pôrodná dĺžka je nad 59 centimetrov, čo je privysoká hodnota - riadok 7." Check( M1R7S1<59 ) 1     M1R7S1 ÁNO
11 "Modul 1: Záchytnosť vrodenej chyby - riadok 9, musí byť nezaškrtnutá ak Stav dieťaťa - riadok 8 je X-neudané alebo 1-mŕtvonarodené." Check ( IF (R8S1=='X' OR R8S1=='1' , R9S1=='0' , TRUE)) 1     R9S1  
12 "Modul 1: Ak nebolo uskutočnené ani jedno z prenatálnych vyšetrení, potom riadky 14, 15, 16 a 17 musia byť nevyplnené, resp. nezaškrtnuté ." Check ( IF (R10S1==0 AND R11S1==0 AND R12S1==0 AND R13S1==0 , R14S1==0 AND ISNULL(R15S1) AND R16S1==0 AND ISNULL(R17S1) , TRUE)) 1     R14S1;R15S1;R16S1;R17S1  
13 "Modul 1: Ak je zaškrtnutý aspoň jeden riadok z riadkovR10 až R13 a zároveň je zaškrtnutý R14 a zároveň R15 je vyplnený a zároveň R16 je zaškrtnutý, potom R17 musí byť vyplnený." CHECK(IF ( R14S1==1 AND( R10S1==1 OR R11S1==1 OR R12S1==1 OR R13S1==1) AND NOT ISNULL( R15S1 ) AND R16S1=='1' , NOT ISNULL(R17S1) ,TRUE ) ) 1     R17S1  
14 "Modul 1: Ak bolo uskutočnené aspoň jedno z prenatálnych vyšetrení a VCH plodu zistená prenatálne je zaškrtnutá, vtedy položka Týždeň tehotenstva 2 je z intervalu 01 až 45. " CHECK(IF ( R14S1==1 AND( R10S1==1 OR R11S1==1 OR R12S1==1 OR R13S1==1), NOT ISNULL( R15S1 ) , TRUE ) ) 1     R15S1  
15 "Modul 1: Ak bolo uskutočnené aspoň jedno z prenatálnych vyšetrení, potom položka VCH plodu zistená prenatálne môže byť nezaškrtnutá, potom R15, R16 a R17 sú prázdne resp. nezaškrtnuté." CHECK(IF( M1R14S1==0 AND ( R10S1==1 OR R11S1==1 OR R12S1==1 OR R13S1==1 ), R16S1=='0' AND ISNULL(R15S1) AND ISNULL(R17S1) , TRUE )) 1     R15S1;R16S1;R17S1  
16 "Modul 1: Týždeň tehotenstva (2) - riadok 15, môže byť len od 1 do 45." Check(M1R15S1<=45 AND M1R15S1>=1 OR ISNULL(M1R15S1) OR M1R15S1==0 ) 1     M1R15S1  
17 "Modul 1: Dátum prerušenia tehotenstva - riadok 17 môže byť vyplnený len vtedy, ak bolo prerušené tehotenstvo - riadok 16." Check ( IF (NOT ISNULL(R17S1) , R16S1==1 , TRUE)) 1     M1R17S1  
18 "Varovanie modulu 1: Vek matky je pod 13 alebo nad 45 rokov, čo je prinajmenšom zvláštne, nemyslíš ?" CHECK (M1R19S1>13 AND M1R19S1<45) 1     M1R19S1 ÁNO
19 "Varovanie modulu 1: Pozor, je vyplnené registrované partnerstvo !" CHECK (R20S1<5) 1     M1R20S1 ÁNO
20 "Modul 1: Ak je vek ženy 16 rokov alebo menej, v rodinnom stave sú prípustné len kódy '1' - slobodná a '0' - nezistený - riadok 20." Check ( IF (R19S1<16 , R20S1==0 OR R20S1==1 , TRUE)) 1     M1R20S1  
21 "Modul 1: Ak je pracovný stav matky: žiačka - študentka, potom môže mať len do 29 rokov." Check ( IF (NOT ISNULL (R21S1) AND R21S1=='0' , R19S1<=29 , TRUE)) 1     R19S1  
22 "Modul 1: Ak položka Pracovný stav matky - riadok 21 má kód 1, 2, 3 alebo 7, jej vek musí byť 16 alebo viac rokov - riadok19." Check ( IF (R21S1==1 OR R21S1==2 OR R21S1==3 OR R21S1==7 , R19S1>=16 , TRUE)) 1     M1R19S1  
24 "Varovanie modulu 1: Pozor počet pôrodov je nad 4." CHECK ( R22S1<5 OR ISNULL(R22S1) ) 1     R22S1 ÁNO
25 "Varovanie modulu 1: Pozor počet spontánnych potratov je nad 4." CHECK ( R23S1<5 OR ISNULL(R23S1) ) 1     R23S1 ÁNO
26 "Varovanie modulu 1: Pozor počet UPT je nad 4 - riadok 24." CHECK ( R24S1<5 OR ISNULL(R24S1) ) 1     R24S1 ÁNO
27 "Modul 1: Musí byť vyplnená aspoň jedna diagnóza." CHECK ( NOT ISNULL(R30S1) OR NOT ISNULL(R31S1) OR NOT ISNULL(R32S1) OR NOT ISNULL(R33S1) OR NOT ISNULL(R34S1) OR NOT ISNULL(R35S1) OR NOT ISNULL(R36S1) OR NOT ISNULL(R37S1) OR NOT ISNULL(R38S1) ) 1     R30S1  
28 "Modul 1: Ak je pracovný stav otca: žiak - študent, potom môže mať len do 29 rokov." Check ( IF (NOT ISNULL(R29S1) AND R29S1=='0' , R28S1<=29 OR ISNULL(R27S1), TRUE)) 1     R28S1  
29 "Modul 1: Ak položka Pracovný stav otca - riadok29 má kód 1, 2, 3 alebo 7, jeho vek musí byť 16 alebo viac rokov - riadok28." Check ( IF ((R29S1=='1' OR R29S1=='2' OR R29S1=='3' OR R29S1=='7') AND NOT ISNULL(R27S1) , R28S1>15 , TRUE)) 1     R28S1  
30 "Modul 1: Ak je vek otca 16 alebo menej rokov, potom sa Pracovný stav otca musí byť '0' - žiak/študent alebo '9' - neznámy." Check ( IF (NOT ISNULL(R27S1) AND R28S1<=16 , R29S1=='0' OR R29S1=='9', TRUE)) 1     M1R29S1  
31 "Modul 1: V riadkoch 30 až 38 sa diagnóza nesmie opakovať." CHECK( IF ( NOT ISNULL(R30S1) , R30S1 <> R31S1 AND R30S1 <> R32S1 AND R30S1 <> R33S1 AND R30S1 <> R34S1 AND R30S1 <> R35S1 AND R30S1 <> R36S1 AND R30S1 <> R37S1 AND R30S1 <> R38S1 , TRUE ) ) 1     R30S1  
32 "Modul 1: Ak je vyplnená niektorá z diagnóz Q50, Q51, Q52 alebo Q97, potom pohlavie môže mať len kód 2 - ženské." ForCheck (i, IF ((RiS1=='Q500' OR RiS1=='Q501' OR RiS1=='Q502' OR RiS1=='Q503' OR RiS1=='Q504' OR RiS1=='Q505' OR RiS1=='Q506' OR RiS1=='Q510' OR RiS1=='Q511' OR RiS1=='Q512' OR RiS1=='Q513' OR RiS1=='Q514' OR RiS1=='Q515' OR RiS1=='Q516' OR RiS1=='Q517' OR RiS1=='Q518' OR RiS1=='Q519' OR RiS1=='Q520' OR RiS1=='Q521' OR RiS1=='Q522' OR RiS1=='Q523' OR RiS1=='Q524' OR RiS1=='Q525' OR RiS1=='Q526' OR RiS1=='Q527' OR RiS1=='Q528' OR RiS1=='Q529' OR RiS1=='Q970' OR RiS1=='Q971' OR RiS1=='Q972' OR RiS1=='Q973' OR RiS1=='Q974' OR RiS1=='Q975' OR RiS1=='Q976' OR RiS1=='Q977' OR RiS1=='Q978' OR RiS1=='Q979') , R1S1==2 , TRUE)) 1 i={30-38}   R1S1  
33 "Modul 1: Ak je vyplnená diagnóza Q56, potom pohlavie môže mať len kód 0 - nezistené." ForCheck (i, IF ((RiS1=='Q560' OR RiS1=='Q561' OR RiS1=='Q562' OR RiS1=='Q563' OR RiS1=='Q564') , R1S1==0 , TRUE)) 1 i={30-38}   R1S1  
34 "Modul 1: Ak je vyplnená niektorá z diagnóz Q98, Q53, Q54 alebo Q55, potom pohlavie môže mať len kód 1 - mužské." ForCheck (i, IF ((RiS1=='Q980' OR RiS1=='Q981' OR RiS1=='Q982' OR RiS1=='Q983' OR RiS1=='Q984' OR RiS1=='Q985' OR RiS1=='Q986' OR RiS1=='Q987' OR RiS1=='Q988' OR RiS1=='Q989' OR RiS1=='Q530' OR RiS1=='Q531' OR RiS1=='Q532' OR RiS1=='Q533' OR RiS1=='Q534' OR RiS1=='Q535' OR RiS1=='Q536' OR RiS1=='Q537' OR RiS1=='Q538' OR RiS1=='Q539' OR RiS1=='Q540' OR RiS1=='Q541' OR RiS1=='Q542' OR RiS1=='Q543' OR RiS1=='Q544' OR RiS1=='Q545' OR RiS1=='Q546' OR RiS1=='Q547' OR RiS1=='Q548' OR RiS1=='Q549' OR RiS1=='Q550' OR RiS1=='Q551' OR RiS1=='Q552' OR RiS1=='Q553' OR RiS1=='Q554' OR RiS1=='Q555' OR RiS1=='Q556' OR RiS1=='Q557' OR RiS1=='Q558' OR RiS1=='Q559') , R1S1==1 , TRUE)) 1 i={30-38}   R1S1  
35 "Modul 1: V riadkoch 30 až 38 sa diagnóza nesmie opakovať." CHECK( IF ( NOT ISNULL(R31S1) , R31S1<>R32S1 AND R31S1<>R33S1 AND R31S1<>R34S1 AND R31S1<>R35S1 AND R31S1<>R36S1 AND R31S1<>R37S1 AND R31S1<>R38S1 , TRUE ) ) 1     R31S1  
36 "Modul 1: V riadkoch 30 až 38 sa diagnóza nesmie opakovať." CHECK( IF ( NOT ISNULL(R32S1) , R32S1<>R33S1 AND R32S1<>R34S1 AND R32S1<>R35S1 AND R32S1<>R36S1 AND R32S1<>R37S1 AND R32S1<>R38S1 , TRUE ) ) 1     R32S1  
37 "Modul 1: V riadkoch 30 až 38 sa diagnóza nesmie opakovať." CHECK( IF ( NOT ISNULL(R33S1) , R33S1<>R34S1 AND R33S1<>R35S1 AND R33S1<>R36S1 AND R33S1<>R37S1 AND R33S1<>R38S1 , TRUE ) ) 1     R33S1  
38 "Modul 1: V riadkoch 30 až 38 sa diagnóza nesmie opakovať." CHECK( IF ( NOT ISNULL(R34S1) , R34S1<>R35S1 AND R34S1<>R36S1 AND R34S1<>R37S1 AND R34S1<>R38S1 , TRUE ) ) 1     R34S1  
39 "Modul 1: V riadkoch 30 až 38 sa diagnóza nesmie opakovať." CHECK( IF ( NOT ISNULL(R35S1) , R35S1<>R36S1 AND R35S1<>R37S1 AND R35S1<>R38S1 , TRUE ) ) 1     R35S1  
40 "Modul 1: V riadkoch 30 až 38 sa diagnóza nesmie opakovať." CHECK( IF ( NOT ISNULL(R36S1) , R36S1<>R37S1 AND R36S1<>R38S1 , TRUE ) ) 1     R36S1  
41 "Modul 1: V riadkoch 30 až 38 sa diagnóza nesmie opakovať." CHECK( IF ( NOT ISNULL(R37S1) , R37S1<>R38S1 , TRUE ) ) 1     R37S1  
42 "Modul 1: Ak je zaškrtnutý aspoň jeden riadok z riadkovR10 až R13 a zároveň je zaškrtnutý R14 a zároveň R15 je prázdny a zároveň R16 nie je zaškrtnutý, potom R17 musí byť prázdny." CHECK(IF ( R14S1==1 AND( R10S1==1 OR R11S1==1 OR R12S1==1 OR R13S1==1) AND NOT ISNULL( R15S1 ) AND R16S1=='0' , ISNULL(R17S1) ,TRUE ) ) 1     R17S1  
43 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R30S1) AND NOT ISNULL(R31S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
44 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R30S1) AND NOT ISNULL(R32S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
45 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R30S1) AND NOT ISNULL(R33S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
46 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R30S1) AND NOT ISNULL(R34S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
47 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R30S1) AND NOT ISNULL(R35S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
48 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R30S1) AND NOT ISNULL(R36S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
49 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R30S1) AND NOT ISNULL(R37S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
50 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R30S1) AND NOT ISNULL(R38S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
51 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R31S1) AND NOT ISNULL(R32S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
52 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R31S1) AND NOT ISNULL(R33S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
53 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R31S1) AND NOT ISNULL(R34S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
54 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R31S1) AND NOT ISNULL(R35S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
55 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R31S1) AND NOT ISNULL(R36S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
56 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R31S1) AND NOT ISNULL(R37S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
57 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R31S1) AND NOT ISNULL(R38S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
58 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R32S1) AND NOT ISNULL(R33S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
59 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R32S1) AND NOT ISNULL(R34S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
60 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF (NOT ISNULL(R32S1) AND NOT ISNULL(R35S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
61 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R32S1) AND NOT ISNULL(R36S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
62 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R32S1) AND NOT ISNULL(R37S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
63 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R32S1) AND NOT ISNULL(R38S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
64 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R33S1) AND NOT ISNULL(R34S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
65 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R33S1) AND NOT ISNULL(R35S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
66 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R33S1) AND NOT ISNULL(R36S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
67 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R33S1) AND NOT ISNULL(R37S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
68 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R33S1) AND NOT ISNULL(R38S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
69 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R34S1) AND NOT ISNULL(R35S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
70 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R34S1) AND NOT ISNULL(R36S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
71 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R34S1) AND NOT ISNULL(R37S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
72 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R34S1) AND NOT ISNULL(R38S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
73 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R35S1) AND NOT ISNULL(R36S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
74 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R35S1) AND NOT ISNULL(R37S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
75 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R35S1) AND NOT ISNULL(R38S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
76 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R36S1) AND NOT ISNULL(R37S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
77 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R36S1) AND NOT ISNULL(R38S1) , R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
78 "Modul 1: Ak je vyplnených 2 a viac diagnóz vrodených chýb dieťaťa, potom položka Vrodená chyba kombinovaná musí byť zaškrtnutá - riadok 39." CHECK ( IF ( NOT ISNULL(R37S1) AND NOT ISNULL(R38S1), R39S1==1 , TRUE ) ) 1     R39S1  
100 "Modul 1: Pohlavie nemôže zostať nevyplnené, ak je dieťa živonarodené /kódy 2,3 a 4/, pohlavie musí mať kód 0,1 alebo 2 - riadok 1. " Check ( IF (M1R8S1== '2' OR M1R8S1== '3' OR M1R8S1== '4' , (M1R1S1=='0' OR M1R1S1=='1' OR M1R1S1=='2') AND NOT ISNULL(R1S1) , TRUE)) 1     M1R1S1  
101 "Modul 1: Ak je dieťa živonarodené /kódy 2,3 a 4/, potom počet plodov v tehotenstve musí mať kódy 1,2,3 alebo 4 - riadok 5. " Check ( IF (M1R8S1== '2' OR M1R8S1== '3' OR M1R8S1== '4' , (M1R5S1=='1' OR M1R5S1=='2' OR M1R5S1=='3' OR M1R5S1=='4') AND NOT ISNULL(R5S1) , TRUE)) 1     M1R5S1  
102 "Modul 1: Počet plodov v tehotenstve môže byť 'X' - riadok 5, len v tom prípade ak prerušenie tehotenstva je zaškrtnuté - riadok 16." Check ( IF (M1R5S1== 'X' , M1R16S1== '1' , TRUE)) 1     M1R5S1  
103 "Modul 1: Stav dieťaťa nemôže zostať nevyplnený - riadok 8. " Check ( NOT ISNULL(M1R8S1 )) 1     M1R8S1  
104 "Modul 1: Stav dieťaťa môže byť 'X' - riadok 8, len v tom prípade ak prerušenie tehotenstva je zaškrtnuté - riadok 16." Check ( IF (M1R8S1== 'X' , M1R16S1== '1' , TRUE)) 1     M1R8S1  
105 "Modul 1: Pracovný stav matky nemôže zostať nevyplnený - riadok 21. " Check ( NOT ISNULL(M1R21S1 ) ) 1     M1R21S1  
106 "Modul 1: Pracovný stav otca nemôže zostať nevyplnený - riadok 29. " Check ( NOT ISNULL(M1R29S1 ) ) 1     M1R29S1  
107 "Modul 1: VCH v príbuzenstve dieťaťa nemôže zostať nevyplnené - riadok 40. " Check ( NOT ISNULL(M1R40S1 )) 1     M1R40S1  
108 "Varovanie modulu 1: Vek otca je pod 13 alebo nad 65 rokov, čo je prinajmenšom zvláštne, nemyslíš ?" CHECK ( IF( NOT ISNULL(R27S1) , M1R28S1>13 AND M1R28S1< 65 , TRUE)) 1     M1R28S1 ÁNO
109 "Modul 1: Ak VCH kombinovaná je zaškrtnutá, potom musí byť vyplnených viac diagnóz ako jedna." CHECK ( IF ( M1R39S1==1 , NOT ISNULL(M1R31S1) , TRUE)) 1     M1R39S1  
110 "Modul 1: Ak je dieťa živonarodené /kódy 2,3 a 4/, potom týždeň tehotenstva musí byť vyplnený - riadok 4. " Check ( IF (M1R8S1== '2' OR M1R8S1== '3' OR M1R8S1== '4' , NOT ISNULL(R4S1) , TRUE)) 1     M1R4S1  
111 "Modul 1: Ak je dieťa živonarodené /kódy 2,3 a 4/, musí byť vyplnené bydlisko matky - riadky 25 alebo 26. " Check ( IF (M1R8S1== '2' OR M1R8S1== '3' OR M1R8S1== '4' AND R19S1<>'999' , NOT ISNULL(R25S1) OR R26S1=='1' , TRUE)) 1     M1R25S1;R26S1  
112 "Modul 1: Ak je dieťa živonarodené /kódy 2,3 a 4/, nemohlo byť tehotenstvo prerušené - riadky 16 a 17. " Check ( IF (M1R8S1== '2' OR M1R8S1== '3' OR M1R8S1== '4' , ISNULL(R17S1) AND R16S1=='0' , TRUE)) 1     R16S1;R17S1  
113 "Modul 1: Ak je dieťa mŕtvonarodené /kód 1/, pohlavie musí mať kód 0,1 alebo 2 - riadok 1. " Check ( IF (M1R8S1== '1' , (M1R1S1=='0' OR M1R1S1=='1' OR M1R1S1=='2') AND NOT ISNULL(R1S1) , TRUE)) 1     R1S1  
114 "Modul 1: Ak je dieťa mŕtvonarodené /kód 1/, potom počet plodov v tehotenstve musí byť vyplnený a može mať len kódy 1,2,3 alebo 4 - riadok 5. " Check ( IF (M1R8S1== '1' , (R5S1=='3' OR R5S1=='1' OR R5S1=='2' OR R5S1=='4') , TRUE)) 1     R5S1  
115 "Modul 1: Ak je dieťa mŕtvorodené /kód 1/, musí byť vyplnené bydlisko matky - riadky 25 alebo 26. " Check ( IF (M1R8S1== '1' , NOT ISNULL(R25S1) OR R26S1=='1' , TRUE)) 1     M1R25S1;R26S1  
117 "Modul 1: Ak je dieťa mŕtvonarodené /kód 1/, nemohlo byť tehotenstvo prerušené - riadky 16 a 17. " Check ( IF (M1R8S1== '1' , ISNULL(R17S1) AND R16S1=='0' , TRUE)) 1     R16S1;R17S1  
118 "Modul 1: Ak bolo Prerušenie tehotenstva z dôvodu zistenej VCH, tak Stav dieťaťa musí byť vyplnený a len s kódom 'X' - riadok 8 . " Check ( IF (R16S1== '1' , NOT ISNULL(R8S1) AND R8S1=='X' , TRUE)) 1     R8S1  
119 "Modul 1: Ak bolo Prerušenie tehotenstva z dôvodu zistenej VCH, tak musí byť zaškrtnuté aspoň jedno prenatálne vyšetrenie - riadky 10 až 13 . " Check ( IF (R16S1== '1' , ($Suma>=1) , TRUE)) 1 i = {10-13} $Suma = SUM(i,RiS1) R10S1;R11S1;R12S1;R13S1  
120 "Modul 1: Ak je stav dieťaťa 1-mŕtvonarodené, pôrodná hmotnosť musí byť väčšia alebo rovná ako 1 000 g. - riadok 6." CHECK(IF(R8S1== '1' AND NOT ISNULL(R6S1) , R6S1>=1000, TRUE)) 1     R6S1  
121 "Modul 1: Ak je stav dieťaťa X-neudané a pôrodná hmotnosť je prázdna, tak týždeň tehotenstva musí byť menší alebo rovný ako 28. - riadok 4." CHECK(IF(ISNULL(R6S1) AND R8S1=='X' AND NOT ISNULL(R4S1) , R4S1<=28 , TRUE)) 1     R4S1  
122 "Modul 1: Ak je stav dieťaťa X - UPT, pôrodná hmotnosť musí byť menšia ako 1 000 g. - riadok 6." CHECK(IF(M1R8S1=='X' AND NOT ISNULL(R6S1), M1R6S1<1000 , TRUE)) 1     R6S1  
123 "Modul 1: Rodinný stav matky nemôže zostať nevyplnený - riadok 20. " Check ( NOT ISNULL(M1R20S1 ) ) 1     M1R20S1  
124 "Položka Predchádzajúce tehotenstvá matky- počet pôrodov nesmie nadobudnúť hodnotu 0!" CHECK (M1R22S1 <>0 OR ISNULL(M1R22S1)) 1     M1R22S1  
125 "Položka Predchádzajúce tehotenstvá matky- počet spontánnych potratov nesmie nadobudnúť hodnotu 0!" CHECK (M1R23S1 <>0 OR ISNULL(M1R23S1)) 1     M1R23S1  
126 "Položka Predchádzajúce tehotenstvá matky- počet UPT nesmie nadobudnúť hodnotu 0!" CHECK (M1R24S1 <>0 OR ISNULL(M1R24S1)) 1     M1R24S1  
150 "Modulová kontrola M0_ZR12_12: Uistite sa, či je dátum vyplnenia správny vzhľadom k roku spracovania./M0_ZR12_12R1 a M0_ZR12_12R7/" CHECK(R1S1==R7S1) 0_ZR12_12     R1S1 ÁNO
220 "Modul 1: Ak bolo Prerušenie tehotenstva z dôvodu zistenej VCH, tak musí byť zaškrtnuté aj VCH plodu zistená prenatálne - riadok 14 . " Check ( IF (R16S1== '1' , R14S1=='1' , TRUE)) 1     R14S1  
221 "Modul 1: Ak bolo Prerušenie tehotenstva z dôvodu zistenej VCH, tak musí byť vyplnené Týždeň tehotenstva /2/ - riadok 15 . " Check ( IF (R16S1== '1' , NOT ISNULL(R15S1) , TRUE)) 1     R15S1  
222 "Modul 1: Ak bolo Prerušenie tehotenstva z dôvodu zistenej VCH, tak musí byť vyplnené bydlisko matky - riadky 25 alebo 26. " Check ( IF (M1R16S1== '1' , NOT ISNULL(R25S1) OR R26S1=='1' , TRUE)) 1     M1R25S1;R26S1  
223 "Modul 1: Ak bolo Prerušenie tehotenstva z dôvodu zistenej VCH, tak rodné číslo dieťaťa musí zostať nevyplnené - riadok 2." Check ( IF (M1R16S1== '1' , ISNULL(R2S1) , TRUE)) 1     R2S1  
224 "Modul 1: Ak bolo Prerušenie tehotenstva z dôvodu zistenej VCH, tak musí byť vyplnené pohlavie a stav dieťaťa - riadky 1 a 8." Check ( IF (M1R16S1== '1' , NOT ISNULL(R8S1) AND NOT ISNULL(R1S1) , TRUE)) 1     R1S1;R8S1  
225 "Modul 1: Vždy musí byť vyplnené buď trvalé bydlisko alebo bydlisko v zahraničí - riadky 25 a 26" Check (IF ( R19S1<>'999' , NOT ISNULL(R25S1) OR R26S1=='1', TRUE)) 1     R25S1;R26S1  
226 "Modul 1: Ak ide o cudzinku, tak posledné štyri čísla v rodnom čísle musia byť '9999' - riadok 18." Check ( IF (M1R26S1== '1' , SUBSTR(R18S1,7,4)=='9999' , TRUE)) 1     R18S1  
227 "Modul 1: Ak má rodné číslo na posledných štyroch miestach '9999', tak potom musí byť zaškrtnuté, že sa jedná o cudzinku - riadok 26." Check ( IF ( SUBSTR(R18S1,7,4)=='9999' , M1R26S1== '1' , TRUE)) 1     R26S1  
228 "Modul 1: Diagnózy sa musia vypĺňať od prvej po poslednú - riadky 30 až 38 ." Check ( IF (NOT ISNULL(R31S1) , NOT ISNULL(R30S1) , TRUE)) 1     R31S1  
229 "Modul 1: Diagnózy sa musia vypĺňať od prvej po poslednú - riadky 30 až 38 ." Check ( IF (NOT ISNULL(R32S1) , NOT ISNULL(R31S1) , TRUE)) 1     R32S1  
330 "Modul 1: Diagnózy sa musia vypĺňať od prvej po poslednú - riadky 30 až 38 ." Check ( IF (NOT ISNULL(R33S1) , NOT ISNULL(R32S1) , TRUE)) 1     R33S1  
331 "Modul 1: Diagnózy sa musia vypĺňať od prvej po poslednú - riadky 30 až 38 ." Check ( IF (NOT ISNULL(R34S1) , NOT ISNULL(R33S1) , TRUE)) 1     R34S1  
332 "Modul 1: Diagnózy sa musia vypĺňať od prvej po poslednú - riadky 30 až 38 ." Check ( IF (NOT ISNULL(R35S1) , NOT ISNULL(R34S1) , TRUE)) 1     R35S1  
333 "Modul 1: Diagnózy sa musia vypĺňať od prvej po poslednú - riadky 30 až 38 ." Check ( IF (NOT ISNULL(R36S1) , NOT ISNULL(R35S1) , TRUE)) 1     R36S1  
334 "Modul 1: Diagnózy sa musia vypĺňať od prvej po poslednú - riadky 30 až 38 ." Check ( IF (NOT ISNULL(R37S1) , NOT ISNULL(R36S1) , TRUE)) 1     R37S1  
335 "Modul 1: Diagnózy sa musia vypĺňať od prvej po poslednú - riadky 30 až 38 ." Check ( IF (NOT ISNULL(R38S1) , NOT ISNULL(R37S1) , TRUE)) 1     R38S1  
336 "Medzimodulová kontrola M1 a M0_ZR12_12: Rok narodenia dieťaťa sa musí rovnať roku spracovania." Check ( IF (NOT ISNULL(R2S1) , SUBSTR(M0_ZR12_12R7S1,3,2)==SUBSTR(R2S1,1,2) , TRUE)) 1     R2S1  
337 "Medzimodulová kontrola M1 a M0_ZR12_12: Rok vykonania UPT sa musí rovnať roku spracovania." CHECK(IF(NOT ISNULL(M1R17S1),M1R41S1==M0_ZR12_12R1S1,TRUE)) 1     M1R17S1  
338 "Modul1: Rodné číslo matky je chybné alebo zle zadané. /M1R19/ " CHECK(NOT ISNULL(R19S1) AND R19S1>='0') 1     R19S1