Rozhranie: Z08_12 Hlásenie pohlavnej choroby

Typ záznamu Z08_12

Rozhranie platí od roku 2007

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_Z08_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_Z08_12 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_Z08_12 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0_Z08_12 4 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail SJ 0_Z08_12 7 1  
PRIEZVISKO_VYPL     varchar 60   Priezvisko vyplňovateľa hlásenia 0_Z08_12 8 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo 1 1 1  
PACOBEC     varchar 6   Obec trvalého bydliska pacienta 1 2 1  
PB_OBEC     varchar 6   Prechodné bydlisko pacienta - kód 1 3 1  
ROD_STAV     varchar 2   Rodinný stav 1 4 1  
PRAC_STAV     varchar 1   Pracovný stav 1 5 1  
DRUH_OCH   ÁNO varchar 1   Ochorenie druh 1 6 1  
SKUP_PAC     varchar 1   Skupina pacienta 1 7 1  
DRUH_LIECBY     varchar 1   Druh liečby 2 1 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum prvej návštevy 2 2 1  
ZDROJ_NAK   ÁNO bool     Zdroj nákazy známy 2 3 1  
GRAVIDITA     bool     Gravidita 2 4 1  
MESIAC_G     integer 2   Mesiac gravidity 2 5 1  
KOD_DIAG     varchar 4   Kód diagnózy(hlavne)(A5..)podľa MKCH -10 2 6 1  
VEDL_DIAG     varchar 4   Kód diagnózy(vedľajšej) /iné prevažne sex. prenosné choroby/ 2 7 1  
PDG_KLIN     bool     Potvrdenie diagnózy-klinicky 2 8 1  
PDG_MIKROSK     bool     Potvrdenie diagnózy-mikroskopicky 2 9 1  
PDG_KULTIV     bool     Potvrdenie diagnózy-kultivačne 2 10 1  
PDG_SER_NS_R     bool     Potvrdenie diagnózy-serológ.nešpec.reakciami 2 11 1  
PDG_SER_S_R     bool     Potvrdenie diagnózy-serológ.špec.reakciami 2 12 1  
PDG_LIKVOR     bool     Potvrdenie diagnózy-likvorologicky 2 13 1  
PDG_M_MOLEK_B     bool     Potvrdenie diagnózy-metod.molekulárnej biológie 2 14 1  
PDG_PITVOU     bool     Potvrdenie diagnózy-pitvou 2 15 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 1 8 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 1 9 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta pri ochorení 1 10 1 ÁNO
ROK_PR_NAVSTEVA     varchar 4   Rok priznania 2 16 1 ÁNO
IDENTIFZAR     varchar 12   Identifikátor zariadenia 0_Z08_12 5 1 ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0_Z08_12 6 1 ÁNO

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
100 "Modul 1: Rodinný stav nemôže zostať nevyplnený - riadok 4." CHECK ( NOT ISNULL (R4S1) ) 1     R4S1  
101 " Rodinný stav akceptovateľný len u cudzinca ! " Check ( IF (R4S1==5, ISNULL (R2S1), TRUE)) 1     R4S1  
102 " Rodinný stav nekorešponduje s vekom pacienta!" Check (IF ( NOT ISNULL (M1R4S1) AND (M1R4S1==0 OR M1R4S1==2 OR M1R4S1==3 OR M1R4S1==4), M1R10S1 >= 16 AND NOT ISNULL(M2R2S1), TRUE)) 1     M1R4S1  
103 " Zadaný rodinný stav nekorešponduje s vekom pacienta! Pod 16 rokov musí byť vyplnené '1' - slobodný /á/." Check (IF ( M1R10S1 < 16 , ( M1R4S1)=='1', TRUE)) 1     M1R4S1  
104 "Modul 1: Ak je vek pod 16 rokov vrátane, potom rodinný stav musí byť vyplnený ako 1 - slobodný /á/. /M1R10<=16 a M1R4= '1'" Check (IF ( M1R10S1<=16 , M1R4S1=='1' OR ISNULL(R4S1) , TRUE)) 1     M1R4S1  
105 "Modul 1: Pracovný stav nemôže zostať nevyplnený - riadok 5." CHECK( NOT ISNULL(R5S1)) 1     R5S1  
106 "Modul 1: Ak je vek pacienta medzi 6 až 16 vrátane, potom Pracovný stav musí byť 0 - žiak, študent . / 6<=M1R10<=16 a M1R5=0 /" CHECK( IF ( R10S1<=16 AND R10S1>=6 , NOT ISNULL(R5S1) AND R5S1=='0' , TRUE ) ) 1     R5S1  
107 "Modul 1: Ak je vek pacienta pod päť rokov vrátane, potom Pracovný stav musí byť 6 - žiadny, závislá od inej osoby. /M1R10<=6 a M1R5=6 /" CHECK( IF ( R10S1<=5 , R5S1=='6' , TRUE ) ) 1     R5S1  
108 "Zadaný pracovný stav nekorešponduje s pacientovým vekom !" Check (IF ( R5S1 == 5 , R10S1>40, TRUE) ) 1     R5S1  
109 " Ak je pacient študent, musí mať viac ako šesť a menej ako 29 rokov! " Check (IF ( NOT ISNULL(M1R5S1) AND M1R5S1== 0 , M1R10S1 >= 6 AND M1R10S1 <= 29 , TRUE)) 1     M1R5S1  
110 " Ak je ako pracovný stav uvedený invalidný dôchodca, potom vek pacienta musí byť menší alebo rovný 60 rokov. " Check (IF ( M1R5S1== 4 , M1R10S1 <= 60, TRUE)) 1     M1R5S1  
111 " Ak je ako pracovný stav uvedený invalidný dôchodca, potom vek pacienta musí byť väčší alebo rovný 16 rokov. " Check (IF ( M1R5S1== 4 , M1R10S1 >= 16, TRUE)) 1     M1R5S1  
112 "Modul 1: Skupina pacienta nemôže zostať nevyplnená - riadok 7." CHECK( NOT ISNULL(R7S1) ) 1     R7S1  
113 "Zadaný pracovný stav nekorešponduje s pacientovým vekom !" Check (IF ( ISNULL(R5S1), R10S1<16, TRUE)) 1     R10S1  
114 " Je podozrivé, ak je pacientka dôchodkyňa a nemá vek nad 55 rokov." Check (IF ( M1R5S1== 5 AND M1R8S1 == 2, M1R10S1 > 55, TRUE)) 1     M1R10S1 ÁNO
115 " Je podozrivé, ak je pacient dôchodca a nemá vek nad 60 rokov." Check (IF ( M1R5S1== 5 AND M1R8S1 == 1, M1R10S1 > 60, TRUE)) 1     M1R10S1 ÁNO
116 "Pozor! Treba overiť, či vek pacienta je naozaj nad 100 rokov!" CHECK (NOT ISNULL(M1R10S1) AND M1R10S1<100) 1     M1R10S1 ÁNO
200 "Modul 2: Druh liečby nemôže zostať nevyplnený - riadok 1." CHECK(NOT ISNULL(R1S1)) 2     R1S1  
201 " Modul 2: Ak Druh liečby je 'X' - neudané, môže to byť len ak ochorenie bolo zistené pri úmrtí a diagnóza bola potvrdená pitvou." Check ( IF ( (M2R1S1)=='X', (M2R15S1==TRUE AND M1R6S1== 4 ), TRUE) ) 2     R1S1  
202 " Podozrivo vysoký vek gravidnej pacientky! " Check (IF ( R4S1==TRUE, M1R10S1<45, TRUE)) 2     R4S1 ÁNO
203 " Podozrivo nízky vek gravidnej pacientky! " Check (IF ( R4S1==TRUE, M1R10S1 > 13, TRUE)) 2     R4S1  
204 "Gravidita môže byť udávaná len u pacientky ženského pohlavia ! " Check ( IF ( R4S1==1 , M1R8S1= '2', TRUE)) 2     R4S1  
205 " Ak je udávaný mesiac gravidity, pacientka musí byť gravidná! " Check (IF ( NOT ISNULL(R5S1), R4S1==TRUE, TRUE) ) 2     R5S1  
206 "Modul 2: Ak je položka Gravidita zaškrtnutá, potom Mesiac gravidity musí byť vyplnený a môže nadobúdať hodnoty od 01 do 09. /M2R4 a M2R5/" Check( IF ( R4S1=='1' , R5S1>=1 AND R5S1<=9 , TRUE ) ) 2     R5S1  
207 "Je nutné vyplniť mesiac gravidity pacientky !" Check ( IF (R4S1==1, NOT ISNULL (R5S1), TRUE) ) 2     R5S1  
208 " Aspoň jedna z diagnóz musí byť vyplnená!" Check (R6S1 OR R7S1) 2     R6S1; R7S1  
209 " Pozor, nekorešponduje diagnóza s vekom pacienta!" Check (IF ( R6S1== 'A500' OR R6S1== 'A501' OR R6S1== 'A502', M1R10S1<=2, TRUE)) 2     R6S1  
210 " Diagnóza nekorešponduje s vekom pacienta! " Check (IF ( R6S1== 'A505' OR R6S1== 'A506' OR R6S1== 'A507', M1R10S1>=2, TRUE)) 2     R6S1  
211 " Nekorešponduje ochorenie s potvrdením diagnózy! Malo byť zaškrtnuté potvrdenie diagnózy pitvou." Check (IF ( M1R6S1 == 4, M2R15S1 == TRUE, TRUE)) 2     M1R6S1  
212 "Ak bolo ochorenie zistené pri úmrtí, je nevyhnutné zaškrtnúť potvrdenie diagnózy pitvou ! " Check ( IF ( M1R6S1==4 , M2R15S1== TRUE, TRUE)) 2     M1R6S1  
213 "Je nevyhnutné vybrať aspoň jednu z ponúkaných možností pri potvrdení diagnózy ! " Check ((R8S1==TRUE) OR (R9S1==TRUE) OR (R10S1== TRUE) OR (R11S1== TRUE) OR (R12S1== TRUE) OR (R13S1== TRUE) OR (R14S1== TRUE) OR (R15S1==TRUE)) 2     R8S1  
214 " Nekorešponduje ochorenie s potvrdením diagnózy! Malo byť zaškrtnuté potvrdenie diagnózy pitvou." Check (IF ( M2R15S1 = TRUE, M1R6S1 == 4, TRUE)) 2     M2R15S1  
900 "Medzimodulová kontrola: Rok spracovania sa musí rovnať roku prvej návštevy. /M2R16==M0_Z08_12R1/" CHECK(M2R16S1==M0_Z08_12R1S1)     M0_Z08_12R1S1