Rozhranie: Z05_12 Správa o novorodencovi

Rozhranie platí od roku 2011

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_Z_05_12 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_Z_05_12 2 1  
CISLO_SON   ÁNO integer 3   Číslo SON 0_Z_05_12 3 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_Z_05_12 4 1  
ICO_MN   ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie miesta narodenia 0_Z_05_12 5 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_Z_05_12 6 1  
KODPZS_MN   ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti miesta narodenia 0_Z_05_12 7 1  
POR_KNIH   ÁNO integer 1   Číslo pôrodnej knihy 0_Z_05_12 10 1  
CIS_POR   ÁNO integer 15   Číslo pôrodu 0_Z_05_12 11 1  
ANONYM     bool     Anonymný pôrod 0_Z_05_12 12 1  
ZDRA_POIST1     varchar 2   Kód zdravotnej poisťovne 0_Z_05_12 13 1  
POR_CIS_D   ÁNO integer 1   Poradie dieťaťa - poradové číslo dieťaťa 0_Z_05_12 14 1  
CELK_POC_D   ÁNO integer 1   Poradie dieťaťa - celkový počet detí 0_Z_05_12 15 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo dieťaťa 1 1 1  
PACMENO     varchar 30   Meno dieťaťa 1 2 1  
PACPRIEZVISKO     varchar 60   Priezvisko dieťaťa 1 3 1  
RC_M   ÁNO varchar 10   Rodné číslo rodičky 1 4 1  
PACOBEC     varchar 6   Trvalé bydlisko dieťaťa - kód 1 5 1  
PB_OBEC     varchar 6   Prechodné bydlisko dieťaťa - kód 1 6 1  
OHROZ_SKUP     bool     Ohrozená skupina 1 7 1  
ANTEN_STER     varchar 1   Antenatálne steroidy 2 1 1  
CLIFFORD     varchar 2   Clifford 2 2 1  
SPOS_POR   ÁNO varchar 1   Spôsob pôrodu 2 3 1  
TROFIKA     varchar 1   Trofika 2 4 1  
PACDATVYK   ÁNO datetime     Dátum a čas narodenia dieťaťa 2 5 1  
HMOT   ÁNO integer 4   Pôrodné údaje - hmotnosť (g) 2 6 1  
DLZKA   ÁNO integer 3   Pôrodné údaje - dĺžka (cm) 2 7 1  
GEST_VEK   ÁNO integer 2   Pôrodné údaje - gestačný vek 2 8 1  
VITALITA   ÁNO varchar 1   Vitalita 2 9 1  
PACPOHLAVIE   ÁNO varchar 1   Pohlavie 2 10 1  
APGAR_1     integer 2   Apgar skóre v 1 minúte 2 11 1  
APGAR_5     integer 2   Apgar skóre v 5 minúte 2 12 1  
PH     float 2   Vyšetrená krv - pH 2 13 1  
BE     integer 3   Vyšetrená krv - BE 2 14 1  
KRV     varchar 1   Vyšetrená krv - typ 2 15 1  
LNS_ODS     bool     Liečba na sále - odsatie 2 16 1  
LNS_O2     bool     Liečba na sále - kyslík 2 17 1  
LNS_UPV     bool     Liečba na sále - UPV maskou 2 18 1  
LNS_INTUB     bool     Liečba na sále - intubácia 2 19 1  
LNS_SRDCE     bool     Liečba na sále - masáž srdca 2 20 1  
LNS_LIEKY     bool     Liečba na sále - lieky 2 21 1  
LNS_LAVAZ     bool     Liečba na sále - bronchiálna laváž 2 22 1  
EPIKR_PPA     varchar 256   Epikríza - prenatálna a perinatálna anamnéza 2 23 1  
EPIKR_PPA2     varchar 256   Epikríza - prenatálna a perinatálna anamnéza2 2 24 1  
ROK_NARODENIA     varchar 4   Rok narodenie dieťaťa 2 25 1 ÁNO
DAT_PRIJ_T     datetime     Dátum a čas prijatia dieťaťa 3 1 1  
USEK_FYZIO     integer 10   Počet ošetrovacích dní - úsek fyziologických novorodencov 3 2 1  
USEK_PATOL     integer 10   Počet ošetrovacích dní - úsek patologických novorodencov 3 3 1  
USEK_JIS     integer 10   Počet ošetrovacích dní - JIS 3 4 1  
USEK_JIRS     integer 10   Počet ošetrovacích dní - JIRS 3 5 1  
SNAP_TK     varchar 1   SNAP - stredný TK 3 6 1  
SNAP_TT     varchar 1   SNAP - najnižšia TT 3 7 1  
SNAP_PO2     varchar 1   SNAP - PO2/FIO2 3 8 1  
SNAP_PH     varchar 1   SNAP - pH 3 9 1  
SNAP_KRCE     varchar 1   SNAP - kŕče 3 10 1  
SNAP_DIUR     varchar 1   SNAP - diuréza 3 11 1  
NBRS_VENTI     varchar 1   NBRS (neurobiologic risc score) - ventilácia 3 12 1  
NBRS_PH     varchar 1   NBRS (neurobiologic risc score) - pH 3 13 1  
NBRS_KRCE     varchar 1   NBRS (neurobiologic risc score) - kŕče 3 14 1  
NBRS_IVH     varchar 1   NBRS (neurobiologic risc score) - IVH 3 15 1  
NBRS_PVL     varchar 1   NBRS (neurobiologic risc score) - PVL 3 16 1  
NBRS_INF     varchar 1   NBRS (neurobiologic risc score) - infekcia 3 17 1  
NBRS_HG     varchar 1   NBRS (neurobiologic risc score) - hypoglykémia 3 18 1  
PREV_TBC     bool     Prevencia - TBC 3 19 1  
PREV_TBC_T     varchar 150   Prevencia - TBC - text 3 20 1  
PREV_VHB     bool     Prevencia - VHB 3 21 1  
PREV_VHB_T     varchar 150   Prevencia - VHB - text 3 22 1  
SMATKOU     bool     Ošetrované s matkou 3 23 1  
KOM_PIVH     bool     Komplikácie-PIVH 3. st. so shuntom/4.st. 3 24 1  
KOM_cPVL     bool     Komplikácie-cPVL (cystická periventrikulárna leukomalácia) 3 25 1  
KOM_HIE     bool     Komplikácie-HIE 2./3.st. (hypoxicko-ischemická encefalopatia) 3 26 1  
KOM_KRCE     bool     Komplikácie-kŕče 3 27 1  
KOM_ATR_M     bool     Komplikácie-atrofia mozgu 3 28 1  
KOM_NAS     bool     Komplikácie-NAS (novorodenecký abstinenčný syndróm) 3 29 1  
KOM_ROP     bool     Komplikácie-ROP 3.-5. st. alebo operácia (retinopatia) 3 30 1  
KOM_MENING     bool     Komplikácie-meningitis 3 31 1  
KOM_SEPS_V     bool     Komplikácie-včasná sepsa 3 32 1  
KOM_SEPS_N     bool     Komplikácie-neskorá sepsa 3 33 1  
KOM_NEC     bool     Komplikácie-NEC 2./3. st. (nekrotizujúca enterokolitída) 3 34 1  
KOM_DIC     bool     Komplikácie-DIC (diseminovaná intravaskulárna koagulopatia) 3 35 1  
KOM_RDS     bool     Komplikácie-RDS (respiratory distress syndrome) 3 36 1  
KOM_EAA     bool     Komplikácie-EAA (extra alveolar air) 3 37 1  
KOM_BPD     bool     Komplikácie-BPD (bronchopulmonálna dysplázia) 3 38 1  
KOM_PDA     bool     Komplikácie-závažný PDA (perzistentný ductus arteriosus Bottali) 3 39 1  
KOM_PPHN     bool     Komplikácie-PPHN (perzistujúca pľúcna hyperten. novorodencov) 3 40 1  
KOM_SOK     bool     Komplikácie-šok 3 41 1  
LIE_O2     bool     Liečba-kyslík 3 42 1  
LIE_O2_D     integer 10   Liečba-kyslík-počet dní 3 43 1  
LIE_CPAP     bool     Liečba-CPAP (continuosus positive airway pressure) 3 44 1  
LIE_CPAP_D     integer 10   Liečba-CPAP (continuosus positive airway pressure)-počet dní 3 45 1  
LIE_CMV     bool     Liečba-CMV (konvenčná mechanická ventilácia) 3 46 1  
LIE_CMV_D     integer 10   Liečba-CMV (konvenčná mechanická ventilácia)-počet dní 3 47 1  
LIE_HFO     bool     Liečba-HFO (vysokofrekvenčná oscilačná ventilácia) 3 48 1  
LIE_HFO_D     integer 10   Liečba-HFO (vysokofrekvenčná oscilačná ventilácia)-počet dní 3 49 1  
LIE_TPN     bool     Liečba-TPN (totálna parenterálna nutrícia) 3 50 1  
LIE_TPN_D     integer 10   Liečba-TPN (totálna parenterálna nutrícia)-počet dní 3 51 1  
LIE_PTX     bool     Liečba-drenáž PTX (drenáž pri pneumothoraxe) 3 52 1  
LIE_NO     bool     Liečba-NO (aplikácia NO) 3 53 1  
SURF_PROF     bool     Liečba-surfaktant profylakticky 3 54 1  
SURF_TERA     bool     Liečba-surfaktant terapeuticky 3 55 1  
LIE_PDA_RT     bool     Liečba-PDA-reštrikcia tekutín 3 56 1  
LIE_PDA_LK     bool     Liečba-PDA-lieky 3 57 1  
LIE_PDA_LG     bool     Liečba-PDA-ligácia 3 58 1  
LIE_TRAN_D     varchar 1   Liečba-výmenná transfúzia 3 59 1  
LIE_OP_DG1     varchar 4   Liečba-operačná-diagnóza1 3 60 1  
LIE_OP_DG2     varchar 4   Liečba-operačná-diagnóza2 3 61 1  
SKRIN_FKU     bool     Skríning-FKU/KH/CAH 3 62 1  
SKRIN_BK     bool     Skríning-bedrové kĺby 3 63 1  
SKRIN_RT     bool     Skríning-retentio testes 3 64 1  
SKRIN_PF     bool     Skríning-pulz na aorte femoralis 3 65 1  
SKRIN_NEUR     bool     Skríning-neurologický 3 66 1  
SKRIN_USGM     bool     Skríning-USG mozgu 3 67 1  
SKRIN_USGO     bool     Skríning-USG obličiek 3 68 1  
SKRIN_ZRAK     bool     Skríning-zrak 3 69 1  
SKRIN_SLU     bool     Skríning-sluch 3 70 1  
DAT_PPU_T     datetime     Dátum a čas prepustenia/prekladu/úmrtia 4 1 1  
HMOT_PPU     integer 4   Hodnoty pri prepustení/preklade/úmrtí-hmotnosť (g) 4 2 1  
HLAVA_PPU     integer 2   Hodnoty pri prepustení/preklade/úmrtí-obvod hlavy (cm) 4 3 1  
VYZIVA_MM     bool     Výživa pri prepustení/preklade - materské mlieko 4 4 1  
VYZIVA_UM     bool     Výživa pri prepustení/preklade - umelá 4 5 1  
VYZIVA_PAR     bool     Výživa pri prepustení/preklade - parenterálna 4 6 1  
UKONC_SON     varchar 2   Dôvod ukončenia SON 4 7 1  
SLED_ARN     bool     Doporučené sledovať-ambulancia rizikového novorodenca 4 8 1  
SLED_NEUR     bool     Doporučené sledovať-neurológ 4 9 1  
SLED_KARD     bool     Doporučené sledovať-kardiológ 4 10 1  
SLED_ORTOP     bool     Doporučené sledovať-ortopéd 4 11 1  
SLED_NEFRO     bool     Doporučené sledovať-nefrológ 4 12 1  
SLED_OFTAL     bool     Doporučené sledovať-oftalmológ 4 13 1  
SLED_GENET     bool     Doporučené sledovať-genetik 4 14 1  
SLED_USGM     bool     Doporučené sledovať-USG mozgu 4 15 1  
SLED_USGO     bool     Doporučené sledovať-USG obličiek 4 16 1  
SLED_REHAB     bool     Doporučené sledovať-rehabilitácia 4 17 1  
SLED_APNOE     bool     Doporučené sledovať-apnoe monitor 4 18 1  
PREVOZ     varchar 1   Prevoz - typ 4 19 1  
PREVOZ_SKORE_PRED     integer 1   Prevoz - skóre pred prevozom 4 20 1  
PREVOZ_SKORE_PO     integer 1   Prevoz - skóre po prevoze 4 21 1  
PREVOZ_REA     varchar 1   Prevoz - realizácia prevozu 4 22 1  
DG_PPU_HL     varchar 4   Diagnóza pri prepustení - hlavná 4 23 1  
DG_PPU_HL_SPECI     varchar 1   Diagnóza pri prepustení - hlavná - ďalšia špecifikácia 4 24 1  
DG_PPU_V1     varchar 4   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 1 4 25 1  
DG_PPU_V1_SPECI     varchar 1   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 1 - ďalšia špecifikácia 4 26 1  
DG_PPU_V2     varchar 4   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 2 4 27 1  
DG_PPU_V2_SPECI     varchar 1   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 2 - ďalšia špecifikácia 4 28 1  
DG_PPU_V3     varchar 4   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 3 4 29 1  
DG_PPU_V3_SPECI     varchar 1   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 3 - ďalšia špecifikácia 4 30 1  
DG_PPU_V4     varchar 4   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 4 4 31 1  
DG_PPU_V4_SPECI     varchar 1   Diagnóza pri prepustení - vedľajšia 4 - ďalšia špecifikácia 4 32 1  
PREKL_ZZ_P     varchar 150   Preklad - názov zariadenia a pracoviska 4 33 1  
EPIKR_ODP     varchar 256   Epikríza - odporúčania pri prepustení 4 34 1  
EPIKR_ODP2     varchar 256   Epikríza - odporúčania pri prepustení2 4 35 1  
PACDATUMR     datetime     Dátum úmrtia dieťaťa 4 37 1 ÁNO
PITVA     bool     Úmrtie - pitva 5 1 1  
DG_PAT_1A     varchar 4   Úmrtie - závery patologického anatóma I.a 5 2 1  
DG_PAT_1B     varchar 4   Úmrtie - závery patologického anatóma I.b 5 3 1  
DG_PAT_1C     varchar 4   Úmrtie - závery patologického anatóma I.c 5 4 1  
DG_PAT_2     varchar 4   Úmrtie - závery patologického anatóma II. 5 5 1  
EE_PERINAT     varchar 1   Úmrtie - etiológia exitu perinatologická 5 6 1  
EE_NEONAT     varchar 1   Úmrtie - etiológia exitu neonatologická 5 7 1  
VYPLN_PAT     varchar 150   Úmrtie - meno lekára - patológa 5 8 1  
DAT_UK_SON     date     Dátum ukončenia SON 5 10 1  
VYPLNIL     varchar 150   Správu vyplnil (meno lekára) 0_Z_05_12 16 1  
UMRTIE_VEK     integer 3   Úmrtie - vek dieťaťa 5 9 1 ÁNO
IDENTIFZAR     varchar 12   Identifikátor zariadenia 0_Z_05_12 8 1 ÁNO
ZARIADENIE_NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0_Z_05_12 9 1 ÁNO
EPIKR_ODP3     varchar 256   Epikríza - odporúčania pri prepustení2 4 36 1  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 " Pôrodná hmotnosť môže byť len z intervalu 270 až 8000 !" Check ( 270 <= R6S1 AND R6S1<= 8000 ) 2     R6S1  
2 " Pôrodná dĺžka môže byť len z intervalu 20 až 99 !" Check ( 20 <= R7S1 AND R7S1<= 99 ) 2     R7S1  
3 "Gestačný vek môže byť len z intervalu 22 až 45 !" Check ( 22 <= R8S1 AND R8S1<= 45 ) 2     R8S1  
4 " Apgar skóre v 1.minúte môže nadobúdať hodnoty len z intervalu 0 až 10 !" Check ( IF ( NOT ISNULL(R11S1) , 0 <= R11S1 AND R11S1<= 10 , TRUE )) 2     R11S1  
5 " Apgar skóre v 5.minúte môže nadobúdať hodnoty len z intervalu 0 až 10 !" Check ( IF ( NOT ISNULL(R12S1) , 0 <= R12S1 AND R12S1<= 10 , TRUE )) 2     R12S1  
6 "Varovanie: Vyšetrená krv pH by mala byť vyplnená z intervalu 6,5 až 7.8 !" Check ( ISNULL(R13S1) OR (6.5 <= R13S1 AND R13S1<= 7.8 )) 2     R13S1 ÁNO
7 " Ak položka Vitalita nadobúda hodnotu 2 alebo 3, potom rodné číslo dieťaťa musí byť 1111111111" Check ( IF (R9S1== '2' OR R9S1== '3' , M1R1S1=='1111111111', TRUE)) 2     R9S1  
8 "Varovanie modul 2: Ak položka Vitalita nadobúda kód 2 alebo 3, potom hodnota Apgar skóra v 1. aj 5. minúte by mala byť 0!" Check ( IF (R9S1== '2' OR R9S1== '3' , NOT ISNULL(R11S1) AND R11S1== '0' AND R12S1== '0', TRUE)) 2     R9S1 ÁNO
9 "Varovanie: Položka BE by mala nadobúdať hodnoty z intervalu < -30,30>!" Check ( ISNULL(R14S1) OR (dol <= R14S1 AND R14S1<= 30) ) 2   $dol = 0 - 30 R14S1 ÁNO
10 " Ak je číslo pôrodnej knihy 9, potom položka Vyšetrená krv je nevyplnená.!" Check ( IF (R10S1== 9 , ISNULL( M2R13S1) AND ISNULL( M2R14S1) AND ISNULL( M2R15S1), TRUE)) 0_Z_05_12     R10S1  
12 "Ak položka Vitalita má kód 1, potom musí byť aspoň jedna z položiek Úsek/ošetrovacie dni nenulová ; Modul 3 riadky 2 a 3 " Check(If(((M2R9S1)==1), ((M3R2S1) + (M3R3S1) + (M3R4S1) + (M3R5S1) > 0) , TRUE)) 2     M2R9S1  
13 "Varovanie: Ak položkaVitalita má kód 1 a položka Pôrodné údaje - hmotnosť je do 1500 g alebo, položka Úsek/ošetrovacie dni JIS alebo JIR sú vyplnené, potom by mali byť niektoré položky SNAP tiež vyplnené." Check ( IF (M2R9S1==1 AND M2R6S1<1500 OR (M3R4S1 + M3R5S1>0) , NOT ISNULL(M3R6S1) OR NOT ISNULL(M3R7S1) OR NOT ISNULL(M3R8S1) OR NOT ISNULL(M3R9S1) OR NOT ISNULL(M3R10S1) OR NOT ISNULL(M3R11S1) , TRUE)) 3       ÁNO
14 "Varovanie: Ak položka Vitalita má kód 1a položky Úsek/ošetrovacie dni JIS alebo JIR sú vyplnené, potom by mali byť vyplnené aj niektoré položky NBRS skóre." Check ( IF (M2R9S1==1 AND (M3R4S1 + M3R5S1) > 0, NOT ISNULL(M3R13S1) OR NOT ISNULL(M3R14S1) OR NOT ISNULL(M3R15S1) OR NOT ISNULL(M3R16S1) OR NOT ISNULL(M3R17S1) OR NOT ISNULL(M3R18S1) OR NOT ISNULL(M3R19S1), TRUE)) 3     M3R13S1;M3R14S1;M3R15S1;M3R16S1;M3R17S1;M3R18S1;M3R19S1 ÁNO
15 "Varovanie: Dátum a čas prepustenia / prekladu / úmrtia by mal byť väčší alebo rovný Dátumu a času narodenia dieťaťa a zároveň Dátum a čas prepustenia / prekladu / úmrtia by mal byť väčší alebo rovný Dátumu a času prijatia dieťaťa." CHECK(M4R1S1>=M2R5S1 AND M4R1S1>=M3R1S1) 2     M4R1S1;M2R5S1;M4R1S1;M3R1S1 ÁNO
16 "Varovanie modul 3: Ak sa rovnajú dátumy a časy položiek ' Dátum a čas prepustenia / prekladu / úmrtia ' a ' Dátum a čas narodenia dieťaťa ' a ' Dátum a čas prijatia dieťaťa ' , potom by súčet položiek Počet ošetrovacích dní mal byť 1." Check ( IF ( M4R1S1 == M2R5S1 AND M3R1S1 == M2R5S1 , Sum(i, M3RiS1) == 1 , TRUE)) 3 i={2-5}   M3R2S1;M3R3S1;M3R4S1;M3R5S1 ÁNO
17 "Ak je pohlavie dieťaťa ženské, tak skríning retentio testes nemôže byť zaškrtnutý" Check ( IF (M2R10S1== 2 , M3R64S1== 0 , TRUE)) 3     M3R64S1  
18 "Varovanie: Hmotnosť živornarodeného dieťaťa pri prepustení /preklade /úmrtí by mala byť v intervale 270 až 8000 gramov." Check(IF (M2R9S1==1, 270 <= M4R2S1 AND M4R2S1<= 8000, TRUE) ) 4     M4R2S1 ÁNO
19 "Varovanie: Obvod hlavy živonarodeného dieťaťa pri prepustení /preklade /úmrtí by mal byť v intervale 15 až 60 centimetrov." Check (IF (M2R9S1==1, 15 <= M4R3S1 AND M4R3S1<= 60 , TRUE)) 4     M4R3S1 ÁNO
20 "Ak položka Dôvod ukončenia SON má kód ' 08 - hospitalizácia do 92 dní ' , potom súčet položiek Počet ošetrovacích dní musí byť 92. " Check ( IF ( M4R7S1 == '08' , Sum(i, M3RiS1) == 92 , TRUE)) 4 i={2-5}   M3R2S1 ; M3R3S1 ; M3R4S1 ; M3R5S1  
21 "Položka realizácia prevozu môže mať hodnotu 1, 2, 3 len v SON č.1" Check ( IF ( M4R22S1==1 OR M4R22S1==2 OR M4R22S1==3, M0_Z_05_12R3S1== 1 , TRUE)) 4     M4R22S1  
22 "Varovanie: Ak dieťa bolo na úseku fyziologických alebo patologickýc novorodencov a zároveň dôvod ukončenia SON má kód 09 alebo 10, potom by mala byť vyplnená niektorá z položiek SNAP." Check ( IF ( ((Sum(i, M3RiS1)>0) AND ( M4R7S1=='09' OR M4R7S1== '10' )) , NOT ISNULL(M3R6S1) OR NOT ISNULL(M3R7S1) OR NOT ISNULL(M3R8S1) OR NOT ISNULL(M3R9S1) OR NOT ISNULL(M3R10S1) OR NOT ISNULL(M3R11S1) , TRUE )) 3 i={2-3}   M3R6S1;M3R7S1;M3R8S1;M3R9S1;M3R10S1;M3R11S1 ÁNO
23 "Varovanie modul 5: Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, alebo položka Dôvod ukončenia SON má kód 9, 10 alebo 11 a položka Pitva je zaškrtnutá, potom niektorá z položiek Závery patologického anatóma by mala byť vyplnená." Check ( IF ( ( M2R9S1==2 OR M2R9S1==3 OR M4R7S1=='09' OR M4R7S1=='10' OR M4R7S1=='11' ) AND (M5R1S1==1) , NOT ISNULL(M5R2S1) OR NOT ISNULL(M5R3S1) OR NOT ISNULL(M5R4S1) OR NOT ISNULL(M5R5S1) , TRUE )) 5     M5R2S1;M5R3S1;M5R4S1;M5R5S1 ÁNO
25 "Varovanie: Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Etiológia exitu perinatologická by mala byť nenulová" Check ( IF (M2R9S1== 2 OR M2R9S1== 3 , M5R6S1> 0 , TRUE)) 5     M5R6S1 ÁNO
26 "Varovanie modul 2: Ak číslo pôrodnej knihy má kód 9 potom položky Apgar skóre, pH, Be, Vyšetrená krv a Liečba na sále by mali byť prázdne." Check ( IF (M0_Z_05_12R8S1== 9 , ISNULL(M2R11S1) AND ISNULL(M2R12S1) AND ISNULL(M2R13S1) AND ISNULL(M2R14S1) AND ISNULL(M2R15S1) AND M2R16S1==0 AND M2R17S1==0 AND M2R18S1==0 AND M2R19S1==0 AND M2R20S1==0 AND M2R21S1==0 AND M2R22S1==0 , TRUE)) 2     R11S1;R13S1;R16S1 ÁNO
27 "Ak sa jedná o anonymný pôrod potom rodné číslo rodičky má tvar 0000001000." Check ( IF (M0_Z_05_12R12S1== 1 , M1R4S1== '0000001000' , TRUE)) 1     M1R4S1  
28 "Ak položka Vitalita má kód 1-živonarodené, potom Dátum a čas prijatia dieťaťa nemôže byť skorší ako jeho narodenie." Check ( IF (M2R9S1==1 , (M2R5S1<=M3R1S1) , TRUE)) 3     M3R1S1  
29 " Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Dátum a čas prijatia dieťaťa ostávajú prázdne!" Check ( IF (M2R9S1==2 OR M2R9S1==3, ISNULL(M3R1S1) , TRUE )) 3     R1S1  
30 " Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Dátum a čas prepustenia, prekladu, úmrtia ostávajú prázdne!" Check ( IF (M2R9S1==2 OR M2R9S1==3, ISNULL(M4R1S1) , TRUE )) 4     R1S1  
31 " Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Dôvod ukončenia SON ostáva prázdna!" Check ( IF (M2R9S1==2 OR M2R9S1==3, ISNULL(M4R7S1) , TRUE )) 4     R7S1  
32 " Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Hodnoty pri prepustení, preklade, úmrtí - hmotnosť /g/ ostáva prázdna!" Check ( IF (M2R9S1==2 OR M2R9S1==3, ISNULL(M4R2S1) , TRUE )) 4     R2S1  
33 " Ak položka Vitalita má kód 2 alebo 3, potom položka Hodnoty pri prepustení, preklade, úmrtí - obvod hlavy (cm) ostáva prázdna!" Check ( IF (M2R9S1==2 OR M2R9S1==3, ISNULL(M4R3S1) , TRUE )) 4     R3S1  
34 "Ak položka Vyšetrená krv má kód 1 alebo 2, potom Hodnota pH musí byť z intervalu 6,50 až 7,80!" CHECK(IF(R15S1==1 OR R15S1==2, 6.50<=R13S1 AND R13S1<=7.80, TRUE)) 2     R13S1  
35 "Ak položka Vyšetrená krv má kód 1 alebo 2, potom Hodnota BE musí byť z intervalu -30 až 30!" CHECK (IF (R15S1==1 OR R15S1==2, dol <= R14S1 AND R14S1 <= 30, TRUE)) 2   $dol=0-30 R14S1  
50 "Medzimodulová kontrola: Rok spracovania sa musí rovnať roku narodenia dieťaťa. /M2R25=M0_Z_05_12R1/" CHECK(M2R25S1==M0_Z_05_12R1S1) 2     M0_Z_05_12R1S1