Rozhranie: P01 Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_P01 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_P01 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_P01 3 1  
NAZZAR   ÁNO varchar 150   Názov zariadenia 0_P01 5 1  
SIDZAR_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec zariadenia 0_P01 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_P01 7 1  
TEL     varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_P01 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_P01 9 1  
IDENTIFZAR ÁNO ÁNO varchar 12   Identifikátor zariadenia 0_P01 4 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_P01 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_P01 11 1  
CISR_ODB   ÁNO varchar 3 OP1_2201 Odborné zameranie v zdravotníckej štatistike 2201   1  
UTV_POC     integer 10 OP1_2201 Útvary-počet 2201   2  
POS_PRED     integer 10 OP1_2201 PostelePredošléObdobie 2201   3  
POS_ZMENA_1     integer 10 OP1_2201 Postele1zmenaPrirastokÚbytok 2201   4  
DATUM_ZMENA_1     date   OP1_2201 Dátum1zmena 2201   5  
POS_ZMENA_2     integer 10 OP1_2201 Postele2zmenaPrirastokÚbytok 2201   6  
DATUM_ZMENA_2     date   OP1_2201 Dátum2zmena 2201   7  
POS_SLED     integer 10 OP1_2201 PosteleSledovanéObdobie 2201   9  
POS_SLED_DETI     integer 10 OP1_2201 PosteleSledovanéObdobiePreDeti 2201   10  
PAC_PRIB_PRIJ     integer 10 OP1_2201 PacientiPribudliPrijatím 2201   11  
PAC_PRIB_PREVZ     integer 10 OP1_2201 PacientiPribudliPrevzatím 2201   12  
PAC_UBUD_PREPUS     integer 10 OP1_2201 PacientiUbudliPrepustením 2201   13  
PAC_UBUD_UMRTIM     integer 10 OP1_2201 PacientiUbudliÚmrtím 2201   14  
PAC_UBUD_ODOVZD     integer 10 OP1_2201 PacientiUbudliOdovzdaním 2201   15  
OS_DNI_POC     integer 10 OP1_2201 OšetrovacieDniPočet 2201   16  
OS_DNI_NEVYUZ     integer 10 OP1_2201 OšetrovacieDniNevyužitáKapacita 2201   17  
PRAC_MIES_LEK     float 2 OP1_2201 PracovnéMiestaLekári 2201   19  
PRAC_MIES_SES_SP     float 2 OP1_2201 PracovnéMiestaSestrySpolu 2201   20  
PRAC_MIES_SES_PP     float 2 OP1_2201 PracovnéMiestaSestryPriPosteli 2201   21  
PRAC_MIES_SAN_PP     float 2 OP1_2201 PracovnéMiestaSanitáriPriPosteli 2201   22  
SPREV_OS_PRIJ     integer 10   SprevádzajúceOsobyPrijatí 2202 1 1  
SPREV_OS_PREP     integer 10   SprevádzajúceOsobyPrepustení 2202 1 2  
SPREV_OS_ZOMR     integer 10   SprevádzajúceOsobyZomretí 2202 1 3  
SPREV_OS_DNI     integer 10   SprevádzajúciOšetrovacieDni 2202 1 4  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 2201: Počet postelí na konci sledovaného obdobia v R"+i+"S9 /POS_SLED/ musí byť väčší alebo rovný počtu postelí vyhradených starostlivosti o deti v R"+i+"S10 /POS_SLED_DETI/." Forcheck(i, RiS9>=RiS10) 2201 i={1-PR}   RiS10  
2 "Modul 2201: Počet postelí na konci sledovaného obdobia v R"+i+"S9 /POS_SLED/ musí byť rovný súčtu postelí z predošlého obdobia + zmeny postelí v R"+i+"S3 + R"+i+"S4 + R"+i+"S6 /POS_PRED+POS_ZMENA_1+POS_ZMENA_2/." Forcheck(i, RiS9==(RiS3 + RiS4 + RiS6)) 2201 i={1-PR}   RiS9  
3 "Modul 2201: Počet pracovných miest sestier v R"+i+"S20 /PRAC_MIES_SES_SP/ musí byť väčší alebo rovný počtu pracovných miest sestier pri posteli chorého v R"+i+"S21 /PRAC_MIES_SES_PP/." Forcheck(i, RiS20>=RiS21) 2201 i={1-PR}   RiS21  
4 "Modul 2201: Ak je v R"+i+"S1 /CISR_ODB/ pridelený Kód odborného zamerania útvaru 007, 051, 104, 105, 107, 108, 109, 114, 116, 140, 145, 153, 154, 155, hodnota v R"+i+"S9 /POS_SLED/ musí byť rovná hodnote v R"+i+"S10 /POS_SLED_DETI/." FORCHECK(i, IF ((RiS1=='007' OR RiS1=='051' OR RiS1=='104' OR RiS1=='105' OR RiS1=='107' OR RiS1=='108' OR RiS1=='109' OR RiS1=='114' OR RiS1=='116' OR RiS1=='140' OR RiS1=='145' OR RiS1=='153' OR RiS1=='154' OR RiS1=='155') , (RiS10==RiS9) , TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS9  
5 "Modul 2201: Ak je v R"+i+"S1 /CISR_ODB/ pridelený Kód odborného zamerania útvaru 060 alebo 074, postele vyhradené starostlivosti o deti v R"+i+"S10 /POS_SLED_DETI/ sa nevypĺňajú." FORCHECK(i, IF ((RiS1=='060' OR RiS1=='074') , ISNULL(RiS10) , TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS10  
6 "Orientačná kontrola modulu 2201: Súčet pacientov, ktorí pribudli prevzatím z iných útvarov v stĺpci 12 /PAC_PRIB_PREVZ/ by mal byť rovný súčtu pacientov, ktorí ubudli odovzdaním na iné útvary v stĺpci 15 /PAC_UBUD_ODOVZD/." Check(Sum(i, RiSx)==Sum(i, RiSy)) 2201 i={1-PR};x={12};y={15}   RiSy ÁNO
7 "Orientačná kontrola modulu 2201: Počet ošetrovacích dní v R"+i+"S16 /OS_DNI_POC/ by mal byť menší alebo rovný skutočnej posteľovej kapacite v počte ošetrovacích dní v R"+i+"S18." Forcheck(i, RiS16<=RiS18) 2201 i={1-PR}   RiS18 ÁNO
8 "Modul 2201: Ak je v R"+i+"S1 /CISR_ODB/ pridelený Kód odborného zamerania útvaru 156, 163, 194, 199, 203, 219, 323, 329, 331, 332, 336, 342, 393, hodnota v R"+i+"S9 /POS_SLED/ musí byť rovná hodnote v R"+i+"S10 /POS_SLED_DETI/." FORCHECK(i, IF ((RiS1=='156' OR RiS1=='163' OR RiS1=='194' OR RiS1=='199' OR RiS1=='203' OR RiS1=='219' OR RiS1=='323' OR RiS1=='329' OR RiS1=='331' OR RiS1=='332' OR RiS1=='336' OR RiS1=='342' OR RiS1=='393') , (RiS10==RiS9) , TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS10  
10 "Modul 2201: Ak je vyplnený iba jeden riadok, tak musí byť prázdny S12 /PAC_PRIB_PREVZ/ a S15 /PAC_UBUD_ODOVZD/." Check(IF ((SUM(i, 1) == 1), ISNULL (R1S12) AND ISNULL(R1S15), TRUE)) 2201 i={1-PR}   R1S12  
11 "Modul 2201: Na konci predchádzajúceho alebo sledovaného obdobia by mali byť vyplnené postele - S3 a S9 /POS_PRED, POS_SLED/! Platí pre všetky kódy číselníka v S1 /CISR_ODB/ s výnimkou kódu 185." Forcheck(i, IF((RiS1 <> '185'), (RiS3 + RiS9 >0), TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS9 ÁNO
12 "Modul 2201: Ak sú uvedené sestry spolu v R"+i+"S20 /PRAC_MIES_SES_SP/, musí byť aj údaj sestry pri posteli v R"+i+"S21 /PRAC_MIES_SES_PP/! Platí pre všetky kódy číselníka v S1 /CISR_ODB/ s výnimkou kódu 185." Forcheck(i, IF (NOT ISNULL(RiS20) AND (RiS1 <> '185'), NOT ISNULL(RiS21), TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS21 ÁNO
13 "Medzimodulová kontrola: Ošetrvacie dni za sprevádzajúce osoby /SPREV_OS_DNI/ musia byť menšie ako súčet ošetrovacích dní v celom zariadení /OS_DNI_POC/." Check(IF (NOT ISNULL(M2202R1S4), M2202R1S4<SUM(i, M2201RiS16), TRUE)) 2201 i={1-PR}   M2202R1S4  
14 "Operačné sály /kód 185 číselníka CISR_ODB/ nemajú posteľový fond - S3 a S9 /POS_PRED, POS_SLED/ ostanú prázdne!" Forcheck(i, IF(RiS1=='185', (RiS3+RiS9==0) OR ISNULL(RiS3+RiS9), TRUE)) 2201 i={1-PR}      
15 "Chýbajú údaje v module 2202 /chýba údaj v niektorom zo stĺpcov S1 až S4 - SPREV_OS_PRIJ,SPREV_OS_PREP, SPREV_OS_ZOMR,SPREV_OS_DNI/." Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS1) OR NOT ISNULL(RiS2) OR NOT ISNULL(RiS4), NOT ISNULL(RiS1) AND NOT ISNULL(RiS2) AND NOT ISNULL(RiS4), TRUE)) 2202 i={1}     ÁNO
16 "Operačné sály /kód 185 číselníka CISR_ODB/ nemajú posteľový fond - uvádza sa len personál /vyplnia sa iba položky UTV_POC, PRAC_MIES_LEK, PRAC_MIES_SES_SP, PRAC_MIES_SES_PP, PRAC_MIES_SAN_PP/." Forcheck(i, IF(RiS1=='185', ISNULL(RiS3) AND ISNULL(RiS4) AND ISNULL(RiS6) AND (ISNULL(RiS9) OR RiS9==0) AND ISNULL(RiS10) AND ISNULL(RiS11) AND ISNULL(RiS12) AND ISNULL(RiS13) AND ISNULL(RiS14) AND ISNULL(RiS15) AND ISNULL(RiS16) AND ISNULL(RiS17), TRUE)) 2201 i={1-PR}      
17 "Zrušený posteľový útvar nemôže mať počet v R"+i+"S2 /ak POS_PRED+POS_ZMENA_1+POS_ZMENA_2 je prázdne, tak UTV_POC je prázdne/!" Forcheck(i, IF(RiS3+RiS4+RiS6==0 AND (RiS1 <> '185'), ISNULL(RiS2), TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS2 ÁNO
18 "Existujúci posteľový útvar /POS_SLED/ musí mať počet v R"+i+"S2 /UTV_POC/! Platí pre všetky kódy číselníka v S1 /CISR_ODB/ s výnimkou kódu 185." Forcheck(i, IF(RiS9>0 AND (RiS1 <> '185'), NOT ISNULL(RiS2), TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS2 ÁNO
19 "Modul 2201: Ak je zmena v R"+i+"S4 /POS_ZMENA_1/, musí byť uvedený dátum v S5 /DATUM_ZMENA_1/!" Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS4), NOT ISNULL(RiS5), TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS5  
20 "Modul 2201: Ak je zmena v R"+i+"S6 /POS_ZMENA_2/, musí byť uvedený dátum v S7 /DATUM_ZMENA_2/!" Forcheck(i, IF(NOT ISNULL(RiS6), NOT ISNULL(RiS7), TRUE)) 2201 i={1-PR}   RiS7