Rozhranie: K07 Ročný výkaz o činnosti laborat. klinic. imunológie a alergológie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_K07 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_K07 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_K07 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_K07 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_K07 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_K07 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_K07 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_K07 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_K07 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_K07 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_K07 11 1  
VYS_HLA_TYP_ITR     integer 10   VyšetreniaTypHLA-1trieda 3111 1 1  
VYS_HLA_TYP_B27     integer 10   VyšetreniaTypHLA-B27 3111 2 1  
VYS_HLA_TYP_IITR_SER     integer 10   VyšetreniaTypHLA-2triedaSérologicky 3111 3 1  
VYS_HLA_TYP_IITR_DNA     integer 10   VyšetreniaTypHLA-2triedaDNA 3111 4 1  
VYS_AUTOIM_REUF     integer 10   VyšetreniaAutoimunitaReumatoidnýFaktor 3111 5 1  
VYS_AUTOIM_PRO_JA     integer 10   VyšetreniaAutoimunitaProtilátkyJadrovýAntigén 3111 6 1  
VYS_AUTOIM_PRO_ORG     integer 10   VyšetreniaAutoimunitaProtilátkyOrgánovošpecifické 3111 7 1  
VYSL_HUM_KV_IG     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínov 3121 1 1  
VYSL_HUM_KV_IG_GAM     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínGAM 3121 2 1  
VYSL_HUM_KV_IG_D     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínD 3121 3 1  
VYSL_HUM_KV_IG_E_CEL     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínEcelkový 3121 4 1  
VYSL_HUM_KV_IG_GD     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínGD 3121 5 1  
VYSL_HUM_KV_IGG     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínPodtriedaIgG 3121 6 1  
VYSL_HUM_KV_IG_IGA     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínIgA 3121 7 1  
VYSL_HUM_KV_SP_IGE     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínŠpecifIgE 3121 8 1  
VYSL_HUM_KV_SP_IGE_P     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínPotravIgE 3121 9 1  
VYSL_HUM_KV_SP_IGE_I     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKvantitaImunoglobulínInhalačIgE 3121 10 1  
VYSL_HUM_KS     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystém 3121 11 1  
VYSL_HUM_KS_C3     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystémZložkaC3 3121 12 1  
VYSL_HUM_KS_C4     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystémZložkaC4 3121 13 1  
VYSL_HUM_KS_AKT_KC     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystémAktiváciaKlasicky 3121 14 1  
VYSL_HUM_KS_AKT_AC     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystémAktiváciaAlternatívne 3121 15 1  
VYSL_HUM_KS_C1_INH     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaKomplementovýSystémInhibítorC1 3121 16 1  
VYSL_HUM_FUN_C1_INH     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaFunkciaInhibítorC1 3121 17 1  
VYSL_HUM_PRO_AFZ     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápalu 3121 18 1  
VYSL_HUM_PRO_AFZ_CRP     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápaluCRP 3121 19 1  
VYSL_HUM_PRO_AFZ_ORO     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápaluOrosomukoid 3121 20 1  
VYSL_HUM_PRO_AFZ_A1     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápaluA1AT 3121 21 1  
VYSL_HUM_PRO_AFZ_A2     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápaluA2M 3121 22 1  
VYSL_HUM_PRO_AFZ_TRA     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaProteínyAkutFázyZápaluTransferín 3121 23 1  
VYSL_HUM_CIRK_IMKOMP     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaCirkulujúceImunokomplexy 3121 24 1  
VYSL_HUM_KRYOGLOB     integer 10   VyšetreniaHumorImunitaCirkulujúceKryoglobulíny 3121 25 1  
VYSL_CEL_KRVOBR     integer 10   VyšetreniaCelularImunitaBielyKrvnýObraz 3121 26 1  
VYSL_CEL_T_LYMF_EROZ     integer 10   VyšetreniaCelularImunitaT-lymfocytovE-rozetami 3121 27 1  
VYSL_CEL_SUB_T_LYMF     integer 10   VyšetreniaCelularImunitaSubpopuláciíT-lymfocytov 3121 28 1  
VYSL_CEL_SUB_B_LYMF     integer 10   VyšetreniaCelularImunitaSubpopuláciíB-lymfocytov 3121 29 1  
VYSL_CEL_LTT     integer 10   VyšetreniaCelularImunitaLTT 3121 30 1  
VYSL_CEL_FUNTESTFAG     integer 10   VyšetreniaCelularImunitaFunkčnéTestyFagocytov 3121 31 1  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3121: Počet kvantitatívnych vyšetrení imunoglobulínov v R1 /VYSL_HUM_KV_IG/ musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšetrení v R2-R8." Check(R1S1 >= R2S1+ R3S1+ R4S1+ R5S1+ R6S1+ R7S1+ R8S1) 3121     R1S1  
2 "Modul 3121: Počet kvantitatívnych vyšetrení na špecifický IgE v R8 /VYSL_HUM_KV_SP_IGE/ musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšetrení na potravinový IgE v R9 /VYSL_HUM_KV_SP_IGE_P/ a na inhalačný IgE v R10 /VYSL_HUM_KV_SP_IGE_I/." Check(R8S1 >= R9S1+ R10S1) 3121     R8S1  
3 "Modul 3121: Počet vyšetrení komplementového systému v R11 /VYSL_HUM_KS/ musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšetrení v R12-R16." Check(R11S1 >= R12S1+ R13S1+ R14S1+ R15S1+ R16S1) 3121     R11S1  
4 "Modul 3121: Počet vyšetrení proteínov akútnej fázy zápalu v R18 /VYSL_HUM_PRO_AFZ/ musí byť väčší alebo rovný súčtu vyšetrení v R19-R23." Check(R18S1 >= R19S1+ R20S1+ R21S1+ R22S1+ R23S1) 3121     R18S1