Rozhranie: K05 Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie - pracov. SVLZ

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_K05 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_K05 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_K05 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_K05 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_K05 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_K05 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_K05 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_K05 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_K05 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_K05 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_K05 11 1  
CIS_POHL     varchar 1 OK5_3201 Pohlavie pacienta 3201   1  
CIS_VS11     varchar 5 OK5_3201 Veková skupina pacienta 3201   2  
P_LIE_AMB     integer 10 OK5_3201 PacientiLiečeníAmbulantní 3201   3  
P_LIE_HOSP_FRO     integer 10 OK5_3201 PacientiLiečeníHospitalizovaníOddelenieFyziatricRehabilitačné 3201   4  
P_LIE_HOSP_INE     integer 10 OK5_3201 PacientiLiečeníHospitalizovaníOddelenieIné 3201   5  
P_LIE_DOCH_REH     integer 10 OK5_3201 PacientiLiečeníDochádzajúciRehabilitačnéOddelenie 3201   6  
APL_LIEC_LTV     integer 10   AplikáciaLiečbyVýkonyLiečebnejTelesnejVýchovy 3601 1 1  
APL_LIEC_ELEKTRO     integer 10   AplikáciaLiečbyElektroliečba 3601 2 1  
APL_LIEC_VODO_TEPLO     integer 10   AplikáciaLiečbyVodoliečbaTeploliečba 3601 3 1  
APL_LIEC_MASAZ     integer 10   AplikáciaLiečbyMasáž 3601 4 1  
APL_LIEC_LP     integer 10   AplikáciaLiečbyPrácou 3601 5 1  
VYK_TEST_G1_L1     integer 10   VýkonyTestyG1L1 3601 6 1  
APL_LIEC_INE_VYK     integer 10   AplikáciaLiečbyInéVýkony 3601 7 1  
CISV_SLED_DIAG     varchar 5 OK5_3204 Vybrané sledované diagnózy 3204   1  
P_EVI     integer 10 OK5_3204 PacientiEvidovaníK-31-12 3204   2  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s nádormi v R2S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb so zhubnými nádormi v R3S2." Check(R2S2>=R3S2) 3204     R2S2  
2 "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s nádormi v R2S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s ostatnými nádormi v R4S2." Check(R2S2>= R4S2) 3204     R2S2  
3 "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s nádormi v R2S2 nesmie byť väčší ako súčet osôb so zhubnými nádormi v R3S2 a osôb s ostatnými nádormi v R4S2." Check(R2S2<=R3S2 + R4S2) 3204     R2S2  
4 "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s chorobou obehovej sústavy v R11S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s hypertenznou chorobou a ischemickou chorobou srdca v R12S2." Check(R11S2 >= R12S2) 3204     R11S2  
5 "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s chorobou obehovej sústavy v R11S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s cievnou chorobou mozgu v R13S2." Check(R11S2 >= R13S2) 3204     R11S2  
6 "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s chorobou sval. a kostr. sústavy a spojivového tkaniva v R17S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s artropatiou a dorzopatiou v R18S2." Check(R17S2>=R18S2 ) 3204     R17S2  
7 "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s chorobou sval. a kostr. sústavy a spojivového tkaniva v R17S2 musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s chorobou mäkkého tkaniva, osteopatie a chondropatie v R19S2." Check(R17S2>= R19S2) 3204     R17S2  
8 "Modul 3204: Počet evidovaných osôb s chorobou sval. a kostr. sústavy a spojivového tkaniva v R17S2 nesmie byť väčší ako súčet osôb s artropatiou a dorzopatiou v R18S2 a osôb s chorobou mäkkého tkaniva, osteopatie a chondropatie v R19S2." Check(R17S2<=R18S2 + R19S2) 3204     R17S2