Rozhranie: A22 Ročný výkaz o činnosti hematologickej ambulancie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A22 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A22 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A22 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A22 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A22 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A22 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A22 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A22 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A22 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A22 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A22 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
VYS_KONZ_PA_0018     integer 10   VyšetreniaKonziliárnePacientAmbulantný-0-18 3101 1 2  
VYS_KONZ_PH_0018     integer 10   VyšetreniaKonziliárnePacientHospitalizovaný-0-18 3101 1 3  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYS_KONZ_PA_19     integer 10   VyšetreniaKonziliárnePacientAmbulantný-19+ 3101 2 2  
VYS_KONZ_PH_19     integer 10   VyšetreniaKonziliárnePacientHospitalizovaný-19+ 3101 2 3  
CIS_POHL     varchar 1 OA22_3201 Pohlavie pacienta 3201   1  
CIS_VS11     varchar 5 OA22_3201 Veková skupina pacienta 3201   2  
PD_POHL_VEK     integer 10 OA22_3201 PacientiDispenzNaKonciSledovanéhoObdobia 3201   3  
P_EVI_POHL_VEK     integer 10 OA22_3201 PacientiEvidovaníNaKonciSledovanéhoObdobiaMuži 3201   4  
APL_LIEC_TRANS     integer 10   AplikáciaLiečbyTransfúzie 3601 1 1  
APL_LIEC_INF_CIL     integer 10   AplikáciaLiečbyInfúzieCytostatíkInýchLiečiv 3601 2 1  
APL_LIEC_IV_INJ_CIL     integer 10   AplikáciaLiečbyIV-InjekcieCytostatíkInýchLiečiv 3601 3 1  
APL_LIEC_IM_SC_INJ     integer 10   AplikáciaLiečbyIM-SC-Injekcie 3601 4 1  
ODB_KRV_LIEC     integer 10   OdberyKrviLiečebné 3601 5 1  
APL_LIEC_CYTAF     integer 10   AplikáciaLiečbyLiečebnéCytaferézy 3601 6 1  
APL_LIEC_PLAZMAF     integer 10   AplikáciaLiečbyLiečebnéPlazmaferézy 3601 7 1  
ODB_KRV_LAB_VYS     integer 10   OdberyKrviNaLaboratórneVyšetrenie 3601 8 1  
ODB_ASP_PUN_KD     integer 10   OdberyKrviAspiračnéPunkcieKostnejDrene 3601 9 1  
ODB_TRPB_KD     integer 10   OdberyKrviTrepanobiopsieKostnejDrene 3601 10 1  
CISV_SLED_DIAG     varchar 5 OA22_3204 Vybrané sledované diagnózy 3204   1  
PD_DIAG     integer 10 OA22_3204 PacientiDispenzNaKonciSledovanéhoObd 3204   2  
PDN_DIAG     integer 10 OA22_3204 PacientiDispenzNaKonciSledovanéhoObdDiagnostOchorPosl12Mesiac 3204   3  
UMR_PD_DIAG     integer 10 OA22_3204 PacientiDispenzNaKonciSledovanéhoObd-Zomretí 3204   4  

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3201: Počet evidovaných osôb na konci sledovaného obdobia v R"+i+"S4 /P_EVI_POHL_VEK/ musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v R"+i+"S3 /PD_POHL_VEK/." Forcheck(i, RiS4>=RiS3) 3201 i={1-PR}   RiS4  
2 "Modul 3204: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v R"+i+"S2 /PD_DIAG/ musí byť väčší alebo rovný počtu dispenzarizovaných osôb s ochorením diagnostikovaným v posledných 12 mesiacoch v R"+i+"S3 /PDN_DIAG/." Forcheck(i, RiS2>=RiS3) 3204 i={1-PR}   RiS2  
3 "Modul 3204: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v R"+i+"S2 /PD_DIAG/ musí byť väčší alebo rovný počtu zomretých v R"+i+"S4 /UMR_PD_DIAG/." Forcheck(i, RiS2>=RiS4) 3204 i={1-PR}   RiS2  
4 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1)) 3101       ÁNO