Rozhranie: A17 Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A17 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A17 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A17 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A17 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A17 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A17 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A17 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A17 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A17 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A17 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A17 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   PočetNávštevPacientaVambulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_P_19     integer 10   PočetNávštevPacientaVambulancii-19+ 3101 2 1  
CIS_VS13     varchar 5 OA17_3201 Veková skupina pacienta 3201   1  
CIS_POHL_1     varchar 1 OA17_3201 Pohlavie pacienta 3201   2  
PN_SLE     integer 10 OA17_3201 PočetOsôbPrijatýchDoSledovaniaPočasRoka 3201   3  
P_SLE_VYRAD     integer 10 OA17_3201 PočetOsôbVyradenýchZoSledovaniaPočasRoka 3201   4  
P_SLE_K_31_12     integer 10 OA17_3201 PočetOsôbSledovanýchNaKonciRoka 3201   5  
CIS_VS10_1     varchar 5 OA17_3210 Veková skupina pacienta 3210 1    
CIS_POHL_2     varchar 1 OA17_3210 Pohlavie pacienta 3210 2    
P_SLE_I10_15     integer 10 OA17_3210 PacientiSledovaníNaKonciRokaHypertenznéChoroby 3210 3    
P_SLE_I20_25     integer 10 OA17_3210 PacientiSledovaníNaKonciRokaIschemickéChorobySrdca 3210 4    
P_SLE_I42_43     integer 10 OA17_3210 PacientiSledovaníNaKonciRokaKardiomyopatie 3210 5    
P_SLE_I44_45_I47_49     integer 10 OA17_3210 PacientiSledovaníNaKonciRokaPoruchySrdcovéhoRytmu 3210 6    
P_SLE_I50     integer 10 OA17_3210 PacientiSledovaníNaKonciRokaSrdcovéZlyhávanieChronické 3210 7    
CIS_VS10_2     varchar 5 OA17_3211 Veková skupina pacienta 3211 1    
CIS_POHL_3     varchar 1 OA17_3211 Pohlavie pacienta 3211 2    
PN_SLE_I10_15     integer 10 OA17_3211 PacientiSledovaníPočasRokaPrvýkrátVživoteHypertenznéChoroby 3211 3    
PN_SLE_I20_25     integer 10 OA17_3211 PacientiSledovaníPočasRokaPrvýkrátVživoteIschemickéChorobySrdca 3211 4    
PN_SLE_I42_43     integer 10 OA17_3211 PacientiSledovaníPočasRokaPrvýkrátVživoteKardiomyopatie 3211 5    
PN_SLE_I44_45_I47_49     integer 10 OA17_3211 PacientiSledovaníPočasRokaPrvýkrátVživotePoruchySrdcovéhoRytmu 3211 6    
PN_SLE_I50     integer 10 OA17_3211 PacientiSledovaníPočasRokaPrvýkrátVživoteSrdcovéZlyhávanieChroni 3211 7    

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej /širšej/ skupine a pohlaví v m. 3201 [R1S5]." Forcheck(i, M3201R1S5 >= Sum2(j,i, M3210RiSj)) 3201 i={3-7}; j={1,3,5,7,9}   M3201R1S5  
2 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej /širšej/ skupine a pohlaví v m. 3201 [R2S5]." Forcheck(i, M3201R2S5 >= Sum2(j,i, M3210RiSj)) 3201 i={3-7}; j={2,4,6,8,10}   M3201R2S5  
3 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej /širšej/ skupine a pohlaví v m. 3201 [R3S5]." Forcheck(i, M3201R3S5 >= Sum2(j,i, M3210RiSj)) 3201 i={3-7}; j={11,13,15,17}   M3201R3S5  
4 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej /širšej/ skupine a pohlaví v m. 3201 [R4S5]." Forcheck(i, M3201R4S5 >= Sum2(j,i, M3210RiSj)) 3201 i={3-7}; j={12,14,16,18}   M3201R4S5  
5 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej /širšej/ skupine a pohlaví v m. 3201 [R5S5]." Forcheck(i, M3201R5S5 >= Sum2(j,i, M3210RiSj)) 3201 i={3-7}; j={19,21,23,25}   M3201R5S5  
6 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej /širšej/ skupine a pohlaví v m. 3201 [R6S5]." Forcheck(i, M3201R6S5 >= Sum2(j,i, M3210RiSj)) 3201 i={3-7}; j={20,22,24,26}   M3201R6S5  
7 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej /širšej/ skupine a pohlaví v m. 3201 [R7S5]." Forcheck(i, M3201R7S5 >= Sum2(j,i, M3210RiSj)) 3201 i={3-7}; j={27,29}   M3201R7S5  
8 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej /širšej/ skupine a pohlaví v m. 3201 [R8S5]." Forcheck(i, M3201R8S5 >= Sum2(j,i, M3210RiSj)) 3201 i={3-7}; j={28,30}   M3201R8S5  
9 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej /širšej/ skupine a pohlaví v m. 3201 [R9S5]." Forcheck(i, M3201R9S5 >= Sum2(j,i, M3210RiSj)) 3201 i={3-7}; j={31,33}   M3201R9S5  
10 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej /širšej/ skupine a pohlaví v m. 3201 [R10S5]." Forcheck(i, M3201R10S5 >= Sum2(j,i, M3210RiSj)) 3201 i={3-7}; j={32,34}   M3201R10S5  
11 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej /širšej/ skupine a pohlaví v m. 3201 [R11S5]." Forcheck(i, M3201R11S5 >= Sum2(j,i, M3210RiSj)) 3201 i={3-7}; j={35}   M3201R11S5  
12 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb podľa pohlavia, príslušnej vekovej skupiny a diagnózy v m. 3210 [R"+i+"] nemôže byť vyšší ako celkový počet sledovaných pacientov k 31.12. v danej vekovej /širšej/ skupine a pohlaví v m. 3201 [R12S5]." Forcheck(i, M3201R12S5 >= Sum2(j,i, M3210RiSj)) 3201 i={3-7}; j={36}   M3201R12S5  
13 "Hodnota v R"+i+"S"+j+" m. 3210 je väčšia alebo sa rovná hodnote v R"+i+"S"+j+" m. 3211, čiže počet prípadov každej diagnózy ktorejkoľvek vekovej skupiny k 31.12. je rovný alebo väčší ako počet prípadov zistených prvýkrát v živote v období od 1.1.-31.12." Forcheck(i, j, M3210RiSj >= M3211RiSj) 3210 i={3-7}; j={1-PS}   M3210RiSj  
14 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1)) 3101       ÁNO