Rozhranie: A13 Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A13 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A13 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A13 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A13 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A13 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A13 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A13 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A13 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A13 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A13 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A13 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
CIS_VS11     varchar 5 OA13_3202 VekováSkupinaPacienta 3202   1  
P_SLE     integer 10 OA13_3202 PacientiSledovaníK-31.12 3202   2  
P_LIE_CKD_ZAR_PDL     integer 10   PacientiLiečeníSCKDZaradeníDoPDL 3227 1 1  
P_LIE_CKD_NEZAR_PDL     integer 10   PacientiLiečeníSCKDNezaradeníDoPDL 3227 2 1  
CISV_SLED_DIAG_2     varchar 5 OA13_3206 VybranéSledovanéDiagnózy2Úroveň 3206   1  
P_SLE_0018     integer 10 OA13_3206 PacientiSledovaní-0-18 3206   2  
P_SLE_19     integer 10 OA13_3206 PacientiSledovaní-19+ 3206   3  
CIS_VS10     varchar 5 OA13_3210 VekováSkupinaPacienta 3210 1    
CIS_POHL     varchar 1 OA13_3210 PohlaviePacienta 3210 2    
P_SLE_N00_08_N10_16     integer 10 OA13_3210 PacientiSledGlomerulATubulointerstChorObličiek-CKD-Štádium-3_4 3210 3    
P_SLE_N17_19     integer 10 OA13_3210 PacientiSledPreZlyhanieObličiek-CKD-Štádium-5 3210 4    

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Orientačná medzimodulová kontrola: Počet návštev pacientov vekovej skupiny v ambulancii v m. 3101 R"+i+" v stĺpci 1 musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb vekovej skupiny k 31.12 v m. 3202 R"+i+" v stĺpci 2 /P_SLE/." Forcheck(i, M3101RiS1>= M3202RiS2) 3101 i={1-PR}   M3101RiS1 ÁNO
2 "Orientačná medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb 0-18 k 31.12. v m. 3202 R1 v stĺpci 2 /P_SLE/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb 0-18 k 31.12. v m. 3206 [R1 až R8] v stĺpci 2 /P_SLE_0018/." Check(M3202R1S2>= Sum(i, M3206RiS2)) 3206 i={1-PR}   M3202R1S2 ÁNO
3 "Orientačná medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb 19+ k 31.12. v m. 3202 R2 v stĺpci 2 /P_SLE/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb 19+ k 31.12. v m. 3206 [R1 až R8] v stĺpci 3 /P_SLE_19/." Check(M3202R2S2>= Sum(i, M3206RiS3)) 3206 i={1-PR}   M3202R2S2 ÁNO
4 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P]!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1)) 3101       ÁNO