Rozhranie: A02 Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A02 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A02 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A02 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A02 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A02 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sídla odborného útvaru 0_A02 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A02 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A02 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A02 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A02 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A02 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_PD_0018     integer 10   NávštevyDispenzarPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 2  
NAV_NS_LEK_PD_0018     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáraUDispenzarPacienta-0-18 3101 1 3  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
NAV_PD_19     integer 10   NávštevyDispenzarPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 2  
NAV_NS_LEK_PD_19     integer 10   NávštevyNávštevnáSlužbaLekáraUDispenzarPacienta-19+ 3101 2 3  
PDN     integer 10   PacientiNovíPrijatíDoDispenzáraVSledovObdobí 3201 1 1  
PDN_DM     integer 10   PacientiPrijatíNovíDoDispenzáraVSledovObdobí-DiagnostNaDM 3201 1 2  
PD_VYRAD     integer 10   PacientiVyradeníZDispenzára 3201 1 3  
PD     integer 10   PacientiDispenzarNaKonciSledovObdobia 3201 1 4  
CISV_SLED_DIAG_2     varchar 5 OA2_3204 Vybrané sledované diagnózy 3204   1  
PD_SOCH     integer 10 OA2_3204 PacientiDispenzarSoSprievOchorNaKonciSledovObd 3204   2  
PDN_SOCH     integer 10 OA2_3204 PacientiDispenzarNovíSoSprievOchorDiagnostVPosl12Mes 3204   3  
PD_UT_E10     integer 10   PacientiDispenzarUkončTehotSDiabMellitusTypu1 3220 1 1  
PD_UT_POR_ZN_E10     integer 10   PacientiDispenzarUkončTehotPôrŽivNovSDiabMellitusTypu1 3220 1 2  
PD_UT_E11     integer 10   PacientiDispenzarUkončTehotSDiabMellitusTypu2 3220 2 1  
PD_UT_POR_ZN_E11     integer 10   PacientiDispenzarUkončTehotPôrŽivNovSDiabMellitusTypu2 3220 2 2  
PD_UT_O24     integer 10   PacientiDispenzarUkončTehotGestačnýDiabMellitus 3220 3 1  
PD_UT_POR_ZN_O24     integer 10   PacientiDispenzarUkončTehotPôrŽivNovGestačnýDM 3220 3 2  
PD_DIAB_DIET_M0018     integer 10   PacientiDispenzarLiečbaDiétouMuži-0-18 3401 1 1  
PD_DIAB_PAD_M0018     integer 10   PacientiDispenzarLiečbaPerorálAntidiabetMuži-0-18 3401 1 2  
PD_DIAB_INZ_M0018     integer 10   PacientiDispenzarLiečbaInzulínomVrátaneKombLiečbyMuži-0-18 3401 1 3  
PD_DIAB_INZ_IR_M0018     integer 10   PacientiDispenzarLiečbaInzulínom-IntenzifikRežMuži-0-18 3401 1 4  
PD_DIAB_DIET_M19     integer 10   PacientiDispenzarLiečbaDiétouMuži-19+ 3401 2 1  
PD_DIAB_PAD_M19     integer 10   PacientiDispenzarLiečbaPerorálAntidiabetMuži-19+ 3401 2 2  
PD_DIAB_INZ_M19     integer 10   PacientiDispenzarLiečbaInzulínomVrátaneKombLiečbyMuži-19+ 3401 2 3  
PD_DIAB_INZ_IR_M19     integer 10   PacientiDispenzarLiečbaInzulínom-IntenzifikRežMuži-19+ 3401 2 4  
PD_DIAB_DIET_Z0018     integer 10   PacientiDispenzarLiečbaDiétouŽeny-0-18 3401 3 1  
PD_DIAB_PAD_Z0018     integer 10   PacientiDispenzarLiečbaPerorálAntidiabetŽeny-0-18 3401 3 2  
PD_DIAB_INZ_Z0018     integer 10   PacientiDispenzarLiečbaInzulínomVrátaneKombLiečbyŽeny-0-18 3401 3 3  
PD_DIAB_INZ_IR_Z0018     integer 10   PacientiDispenzarLiečbaInzulínom-IntenzifikRežŽeny-0-18 3401 3 4  
PD_DIAB_DIET_Z19     integer 10   PacientiDispenzarLiečbaDiétouŽeny-19+ 3401 4 1  
PD_DIAB_PAD_Z19     integer 10   PacientiDispenzarLiečbaPerorálAntidiabetŽeny-19+ 3401 4 2  
PD_DIAB_INZ_Z19     integer 10   PacientiDispenzarLiečbaInzulínomVrátaneKombLiečbyŽeny-19+ 3401 4 3  
PD_DIAB_INZ_IR_Z19     integer 10   PacientiDispenzarLiečbaInzulínom-IntenzifikRežŽeny-19+ 3401 4 4  
CIS_VS10_1     varchar 5 OA2_3210 Veková skupina pacienta 3210 1    
CIS_POHL1     varchar 1 OA2_3210 Pohlavie pacienta 3210 2    
PD_E10     integer 10 OA2_3210 PacientiDispenzarDiabMellitusTyp1 3210 3    
PD_E11     integer 10 OA2_3210 PacientiDispenzarDiabMellitusTyp2 3210 4    
PD_O24     integer 10 OA2_3210 PacientiDispenzarGestačnýDiabMellitus 3210 5    
PD_E12_14     integer 10 OA2_3210 PacientiDispenzarInéTypyDiabMellitus 3210 6    
CIS_VS10_2     varchar 5 OA2_3211 Veková skupina pacienta 3211 1    
CIS_POHL2     varchar 1 OA2_3211 Pohlavie pacienta 3211 2    
PDN_E10     integer 10 OA2_3211 PacientiDispenzarNovíDiabMellitusTyp1 3211 3    
PDN_E11     integer 10 OA2_3211 PacientiDispenzarNovíDiabMellitusTyp2 3211 4    
PDN_O24     integer 10 OA2_3211 PacientiDispenzarNovíGestačnýDiabMellitus 3211 5    
PDN_E12_14     integer 10 OA2_3211 PacientiDispenzarNovíInéTypyDiabMellitus 3211 6    

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3201: Počet osôb prijatých do dispenzára v sledovanom období v R1S1 /PDN/ musí byť väčší alebo rovný počtu osôb s diagnostikovaným ochorením na DM v posledných 12 mesiacoch v R1S2 /PDN_DM/." Check(R1S1 >= R1S2) 3201     R1S1  
2 "Modul 3204: Počet diabetikov s obličkovými komplikáciami v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu diabetikov s obličkovými komplikáciami - dialyzovaní v R2S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj >= R2Sj) 3204 j={2-3}   R1Sj  
3 "Modul 3204: Počet diabetikov s obličkovými komplikáciami v R1S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu diabetikov s obličkovými komplikáciami - transplantovaní v R3S"+j+"." Forcheck(j, R1Sj >= R3Sj) 3204 j={2-3}   R1Sj  
4 "Modul 3204: Počet diabetikov s očnými komplikáciami v R4S"+j+" musí byť väčší alebo rovný počtu diabetikov s očnými komplikáciami - slepí v R5S"+j+"." Forcheck(j, R4Sj >= R5Sj) 3204 j={2-3}   R4Sj  
5 "Modul 3220: Počet ukončených tehotenstiev pacientok s DM v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu ukončených tehotenstiev pôrodom živého novorodenca v R"+i+"S2." Forcheck(i, RiS1 >= RiS2) 3220 i={1-3}   RiS1  
6 "Modul 3401: Počet diabetikov liečených inzulínom k 31.12. v R"+i+"S3 musí byť väčší alebo rovný počtu diabetikov liečených intenzifikovaným režimom v R"+i+"S4." Forcheck(i, RiS3 >= RiS4) 3401 i={1-4}   RiS3  
7 "Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v module 3201 v R1S4 /PD/ musí byť väčší alebo rovný počtu diabetikov s konkrétnym sprievodným ochorením v module 3204 v R"+i+"S2 /PD_SOCH/." Forcheck(i, M3201R1S4 >= M3204RiS2) 3204 i={1-PR}   M3201R1S4  
8 "Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v module 3201 v R1S4 /PD/ musí byť rovný počtu diabetikov liečených k 31.12. v module 3401 v S1-S3." Check(M3201R1S4 == Sum(i, M3401RiS1+ M3401RiS2+ M3401RiS3)) 3401 i={1-4}   M3201R1S4  
9 "Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb na konci sledovaného obdobia v module 3201 v R1S4 /PD/ musí byť rovný počtu dispenzarizovaných osôb v module 3210 v S1-S36 /PD_E10+PD_E11+PD_O24+PD_E12_14/." Check(M3201R1S4 == Sum(j, M3210R3Sj+ M3210R4Sj+ M3210R5Sj+ M3210R6Sj)) 3210 j={1-PS}   M3201R1S4  
10 "Medzimodulová kontrola: Počet dispenzarizovaných osôb s diagnostikovaným ochorením na DM v posledných 12 mesiacoch v m. 3201 v R1S2 /PDN_DM/ musí byť rovný počtu dispenz. osôb v m. 3211 v S1-S36 /PDN_E10+PDN_E11+PDN_O24+PDN_E12_14/." Check(M3201R1S2 == Sum(j, M3211R3Sj+ M3211R4Sj+ M3211R5Sj+ M3211R6Sj)) 3211 j={1-PS}   M3201R1S2  
11 "Modul 3210: R5S"+j+" sa nevypĺňa!" Forcheck(j, IF(R2Sj=='1', ISNULL(R5Sj), TRUE)) 3210 j={1-PS}   R5Sj  
12 "Modul 3211: R5S"+j+" sa nevypĺňa!" Forcheck(j, IF(R2Sj=='1', ISNULL(R5Sj), TRUE)) 3211 j={1-PS}   R5Sj  
13 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 [NAV_P] alebo S2 [NAV_PD]!" CHECK (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R1S2) OR NOT ISNULL(R2S1) OR NOT ISNULL(R2S2)) 3101       ÁNO