Rozhranie: M03_04 Mzdové prostriedy a zamestnanci v štátnej službe

Rozhranie platí od roku 2010

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_M3_04 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_M3_04 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_M3_04 3 1  
IDENTIFPZS   ÁNO varchar 6   Identifikátor poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_M3_04 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_M3_04 5 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_M3_04 6 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_M3_04 7 1  
EMAIL   ÁNO varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_M3_04 8 1  
POZNAMKA2     varchar 256   Poznámka NCZI 0_M3_04 9 1  
POZNAMKA12     varchar 256   Komentár spravodajskej jednotky 0_M3_04 10 1  
CISP_KAT_PRAC     varchar 7 OM3_1 Kategórie pracovníkov v zdravotníctve 4201 1    
POHLAVIE1     varchar 1 OM3_1 Pohlavie 4201 2    
MP_SK_VYP_PLATY     float 2 OM3_1 SkutočneVyplatenéPlaty(VrátRefundácií) 4201 3   ÁNO
MP_SK_VYP_PL_MIMO_SS     float 2 OM3_1 SkutVyplatenéPlaty(VrátRefundácií)ZTohoZamestnMimoČinnejŠS 4201 4    
MP_FUNK_PLAT     float 2 OM3_1 Funkčnýplatpodľa§83ods4zákona400/2009ZZ-Od1.11.2009 4201 5    
MP_PAUS_NAHR     float 2 OM3_1 PaušálneNáhradypodľa§104ods5ods7zákona400/2009ZZ-od1.11.2009 4201 6    
MP_TARIF_PLAT     float 2 OM3_1 TarifnýPlat 4201 7   ÁNO
MP_TARIF_PLAT_TARIF     float 2 OM3_1 TarifnýPlatVTomPlatováTarifa 4201 8    
MP_TARIF_PLAT_TAR_ZV     float 2 OM3_1 TarifnýPlatVTomZvýšeniePlatovejTarifyNaZákladeDĺžkySlužobPraxe 4201 9    
MP_TAR_PLAT_ZV_SL_H     float 2 OM3_1 TarifnýPlatVTomZvýšeniePlatovejTarifyNaZákladeSlužobHodnotenia        
MP_OSOB_PLAT     float 2 OM3_1 OsobnýPlat 4201 10    
MP_PLAT_ZA_SS_NADCAS     float 2 OM3_1 PlatZaŠtátnuSlužbuNadčas(VrátaneZvýšenia) 4201 12    
MP_PLAT_ZA_NEAK_PP     float 2 OM3_1 PlatZaNeaktívnuČasťSlužobnejPohotovostiVMiesteVykon.ŠtátnejSluž 4201 13    
MP_PRIPLATKY     float 2 OM3_1 PríplatkySpolu 4201 14   ÁNO
MP_PRIP_RIAD_ZAST     float 2 OM3_1 PríplatokZaRiadenieAZastupovanie 4201 15    
MP_PRIP_OS_PRIP     float 2 OM3_1 OsobnýPríplatok 4201 16    
MP_PRIP_OSOBITNY     float 2 OM3_1 OsobitnýPríplatok 4201 17    
MP_PRIP_S_SLUZ_NOC     float 2 OM3_1 PríplatokZaŠtátnuSlužbuVNoci 4201 18    
MP_PRIP_S_SLUZ_SO_NE     float 2 OM3_1 PríplatokZaŠtátnuSlužbuVSobotuAVNedeľu 4201 19    
MP_PRIP_STAT_SLUZ_SV     float 2 OM3_1 PríplatokZaŠtátnuSlužbuVoSviatok 4201 20    
MP_PRIP_SS_STAZENE     float 2 OM3_1 PríplatokZaSťaženéVykonávanieŠtátnejSlužby 4201 21    
MP_PRIP_ZMENN     float 2 OM3_1 PríplatokZaZmennosť 4201 22    
MP_ODMENY_SP     float 2 OM3_1 OdmenySpolu 4201 27    
MP_ODM_PRI50ROK     float 2 OM3_1 OdmenyPriDosiahnutí50RokovVeku 4201 28    
MP_ODM_PRI1SKONC_SS     float 2 OM3_1 OdmenyPriPrvomSkončŠSlužPoNadobNárokuNaPredčStarobnInvalidDôchod 4201 29    
MP_N_PP_MIMO     float 2 OM3_1 NáhradaZaNeaktČasťSlužobPohotovostiMimoMiestaVykon.ŠtátnejSluž 4201 31    
MP_N_MZDY_POH     float 2 OM3_1 NáhradaZaPohotovosťPriZabezpečOpatreníPreObdobieKrízovejSituácie 4201 32    
MP_N_PLATU     float 2 OM3_1 NáhradyPlatu 4201 33    
MP_ODCHODNE     float 2 OM3_1 Odchodné 4201 36    
MP_ODSTUPNE     float 2 OM3_1 Odstupné 4201 34    
OD_ZPP_HRAD_ZAM     float 2 OM3_1 OdvodyPovinnPoisteniaHradenéZamestnávateľomSpolu 4201 38    
OD_Z_DDS_HR_ZAM_ZP     float 2 OM3_1 OdvodyPovinnPoistHradenéZamestnávatSpoluZTohoOdvodyNaZdravPoist 4201 39    
HOD_ZAM_SP     integer 12 OM3_1 PočetOdpracHodínSpolu 4201 40    
HOD_ZAMVPRNCAS     integer 12 OM3_1 PočetOdpracHodínNadčas 4201 41    
HOD_NPP_NPR     integer 12 OM3_1 PočetHodínVNeaktívnejČastiSlužobnejPohotovostiVMiesteVykonávŠtSl 4201 42    
HOD_NPP_MPR     integer 12 OM3_1 PočetHodínVNeaktívČastiSlužobnejPohotovostiMimoMiestaVykonávŠS 4201 43    
PR_FO     float 2 OM3_1 PriemEvidenPočetZamestnancovVŠtSlužbeVoFyzOsob 4201 44    
PR_UV_PREP_SS     float 2 OM3_1 PriemEvidenPočetZamestnancovVŠtSlužbePrepoč 4201 45    
PR_FO_MIMO_SS     float 2 OM3_1 PriemEvidenPočetZamestnZaradenýchMimoČinnúŠtátnuSlužbuVoFyzOs 4201 47    
PR_UV_MIMO_SS     float 2 OM3_1 PriemEvidenPočetZamestnZaradenýchMimoČinnúŠtátnuSlužbuPrepoč 4201 48    
PR_UV_PRPDSLOB     float 2 OM3_1 EvidenčPočetZamestnVŠtátnejSlužbePrepočítanýKPoslDňuSledovObdobi 4201 49    
PR_UV_K_PO_DNU_MIMO     float 2 OM3_1 EvidPočZamestVŠtátSlužPrepočKPoslednDňuSledovObdZTohoMimoČinnŠS 4201 50    
PR_FO_EVID_POC_ZAM     integer 7 OM3_1 EvidenPočetZamestKPoslednDňuSledovObd 4201 63    
PR_FO_PRIB     integer 7 OM3_1 PribudloSpolu 4201 64   ÁNO
PR_FO_PRIB_PRE_ZM_F     integer 7 OM3_1 PribudloPresunomZmenouFunkcie 4201 65    
PR_FO_PRIB_Z_VER_F     integer 7 OM3_1 PribudloZVýkonuVerejnýchFunkcií 4201 66    
PR_FO_PRIB_NAS_SKOLY     integer 7 OM3_1 PribudloNástupomZoŠkôl 4201 67    
PR_FO_PRIB_NAS_MD_RD     integer 7 OM3_1 PribudloNávratomZMaterskejRodičovskejDovolenky 4201 68    
PR_FO_PRIB_DELIMIT     integer 7 OM3_1 PribudloDelimitáciou 4201 69    
PR_FO_PRIB_OP_ZARAD     integer 7 OM3_1 PribudloOpätovnýmZaradenímNaVykonávanieŠtátnejSlužby 4201 70    
PR_FO_PRIB_PRELOZ     integer 7 OM3_1 PribudloPreloženímZJednéhoSlužobnéhoÚraduDoDruhého 4201 71    
PR_FO_PRIB_OSTATNE     integer 7 OM3_1 PribudloOstatné 4201 73    
PR_FO_UBUD     integer 7 OM3_1 UbudloSpolu 4201 74   ÁNO
PR_FO_UBUD_PRE_ZM_F     integer 7 OM3_1 UbudloPresunomZmenouFunkcie 4201 75    
PR_FO_UBUD_DO_VER_F     integer 7 OM3_1 UbudloDoVýkonuVerejnýchFunkcií 4201 76    
PR_FO_UBUD_MD_RD     integer 7 OM3_1 UbudloOdchodomNaMaterskúRodičovskúDovolenku 4201 77    
PR_FO_UBUD_DOCHODOK     integer 7 OM3_1 UbudloOdchodomDoDôchodku 4201 78    
PR_FO_UBUD_1OD_DOCH     integer 7 OM3_1 UbudloZTohoPrvýOdchodDoDôchodku        
PR_FO_UBUD_UMR     integer 7 OM3_1 UbudloÚmrtím 4201 79    
PR_FO_UBUD_P40_ODS_2     integer 7 OM3_1 UbudloUkončenímŠtátnozamestnan.PomeruPodľa§40Ods.2Písm.A),B) 4201 80    
PR_FO_UBUD_DELIMIT     integer 7 OM3_1 UbudloDelimitáciou 4201 81    
PR_FO_UB_ZAR_MIMO_S     integer 7 OM3_1 UbudloZaradenímŠtát.Zamestn.MimoČinnŠtSluž§34Ods1,Ods2,Ods5 4201 82    
PR_FO_UBUD_PREL_U     integer 7 OM3_1 UbudloPreloženímZJednéhoSlužobnéhoÚraduDoDruhého 4201 83    
PR_FO_UBUD_OSTATNE     integer 7 OM3_1 UbudloOstatné 4201 85    
PR_FO_EV_P_Z_POSL_D     integer 7 OM3_1 EvidenčnýPočetZamestnKPoslednémuDňuSledovanéhoObdobia 4201 86   ÁNO
PR_FO_EV_P_PRIP     integer 7 OM3_1 EvidenPočetZamestKPoslDňuSledObdobiaZTohoVPrípraveŠtátnejSlužby        
PR_FO_EV_P_DOCAS     integer 7 OM3_1 EvidenPočetZamestKPoslDňuSledObdobiaZTohoVDočasnejŠtátnejSlužbe 4201 87    
PR_FO_EV_P_NOMIN     integer 7 OM3_1 EvidenPočetZamestKPoslDňuSledObdobiaZTohoVNominovanejŠtátnejSluž        
PR_FO_EV_P_MIMO     integer 7 OM3_1 EvidPočZamKPoslDňuSledObdZTohoZamMimoČinnŠTSlužbu§32,§33,§34 4201 88    
PR_FO_EV_P_KRAT_CAS     integer 7 OM3_1 EvidPočZamestKPoslDňuSledObdobiaZTohoZamestnanciNaKratšíPrČas 4201 89    
MP_PRIEM_SS     float 2 OM3_1 Priemerný tarifný plat, priemerný funkčný plat       ÁNO
MP_PR_BEZ_PP_SS     float 2 OM3_1 PriemernýPlatBezNáhradZaPracovnúPohotovosť       ÁNO
MP_PR_PRIEM_VR_P_SS     float 2 OM3_1 PriemernýPlatVrátaneNáhradZaPracovnúPohotovosť       ÁNO
HOD_PR_FOND_PR_CASU     integer 12 OM3_1 PriemPočOdprHodFondPrČ(BezHodVPráciNadčABezHodVNeakPracPohPra       ÁNO
MP_PRIEM_NADC     float 2 OM3_1 KontrolaNaPriemerHodinPlatZaPrácuNadčas 4201 57   ÁNO
MP_PRIIEM_NADC_PP_PR     float 2 OM3_1 KontrolaNaPriemHodinPlatZaPrácuNadčasVNeaktČastiPracPohotNaPrac 4201 58   ÁNO
MP_PRIIEM_NADC_PP_MI     float 2 OM3_1 KontrolaNaPriemHodinPlatZaPrácuNadčasVNeaktČastiPracPoh.MimoPrac 4201 59   ÁNO
POZNAMKA1     varchar 50 OM3_1 Poznámka - mzdy pracovníkov 4201 62    
MP_PRIEM_ODS     float 2 OM3_1 KontrolaNaPriemer.VýškuNáhradyPlatu_Odstupné       ÁNO
MP_PRIEM_ODCH     float 2 OM3_1 KontrolaNaPriemer.VýškuNáhradyPlatu_Odchodné       ÁNO
POZNAMKA3     varchar 50 OM3_1 Poznámka - pohyb pracovníkov 4201 90    
PR_FO_PRIB_VER_ZAUJ     integer 7 OM3_1 Pribudlo z výkonu práce vo verejnom záujme v danej organizácii 4201 72    
PR_FO_UBUD_VER_ZAUJ     integer 7 OM3_1 Ubudlo do výkonu práce vo verejnom záujme v danej organizácii 4201 84    
MP_MIMO_PLAT     float 2 OM3_1 MimoriadnyPlat 4201 11    
MP_PRIP_VED_SL_VOZ     float 2 OM3_1 PriplatokZaVedenieSluzobnehoMotorovehoVozidla 4201 23    
MP_PRIP_ROZDIEL     float 2 OM3_1 RozdielovyPriplatok 4201 24    
MP_DOPLATOK     float 2 OM3_1 Doplatok 4201 25    
MP_VYROVNANIE     float 2 OM3_1 Vyrovnanie 4201 26    
MP_ODM_PRISKONC_PP     float 2 OM3_1 OdmenyPriSkonceniPracovnehoPomeru 4201 30    
PR_FO_POC_ZAM     integer 7   EvidenčnýPočetZamestnSoZdravotPostihnVoFyzickýchOsobách 4202 1 1  
PR_UV_POC_ZAM     float 2   PriemEvidenčnýPočetZamestnSoZdravotPostihnPrepočítaný 4202 2 1  
HOD_POC_ODPR_HOD     integer 12   PočetOdpracovanýchHodín 4202 3 1  
MP_VYPL_MZD_PROSTR     float 2   VyplatenéMzdovéProstriedky(VSk) 4202 4 1  
MP_PRIEM_PLAT     float 2   PriemernýPlatVrátaneNáhradZaPracovnúPohotovosť       ÁNO
HOD_PP_VR_PP     integer 12   PriemPočetOdprHodVrátaneHodVPráciNadčasAVNeaktPracPohNaPracov 4202 6 1 ÁNO
POZNAMKA4     varchar 50   Poznamka - So zdravotným postihnutím 4202 7 1  
MP_NAHR_SKONC_SZ_POM     float 2   NáhradaPlatuPriSkončeníŠtátnoZamestnanPomeru 4203 1 1  
MP_NAK_ODCHOD     float 2   Odchodné 4203 1 2  
MP_NAH_PRIJ_PN     float 2   NáhradaPríjmuPriDočasnejPracovnejNeschopnosti 4203 1 3  
SOC_FOND_TVOR     float 2   SociálnyFondTvorba 4203 1 4  
SOC_FOND_CERP     float 2   SociálnyFondČerpanie 4203 1 5  
MP_MIMOR_ZDROJE     float 2   VyplatenéPlatyAOdmenyZMimorozpočtovZdrojovZamestnanVPracPomere 4203 1 6  
POZNAMKA5     varchar 50   Poznámka - NáhradaPlatuPriSkončeníŠtátnoZamestnanPomeru 4203 2 1  
POZNAMKA6     varchar 50   Poznámka - Odchodné 4203 2 2  
POZNAMKA7     varchar 50   Poznámka - NáhradaPríjmuPriDočasnejPracovnejNeschopnosti 4203 2 3  
POZNAMKA8     varchar 50   Poznámka - Sociálny fond - tvorba 4203 2 4  
POZNAMKA9     varchar 50   Poznámka - Sociálny fond - čerpanie 4203 2 5  
POZNAMKA10     varchar 50   Poznámka - VyplatenéPlatyAOdmenyZMimorozpočtovZdrojovZamestnanVP 4203 2 6  
POZNAMKA11     varchar 50   Poznámka        
PR_FO_PZ_ODSTUP     integer 7 OM3_1 PocetZamestnancovVyplatenymOdstupne 4201 35    
PR_FO_PZ_ODCHOD     integer 7 OM3_1 PocetZamestnancovVyplatenymOdchodne 4201 37    
PR_FO_PREP_OSOB_PL     float 2 OM3_1 PriemEvidencnyPocetZamestnancovPrepocZtoho-OsobnymPlatom 4201 46    
PR_UV_OSOB_PLAT     float 2 OM3_1 EvidPočZamKPosledDňuSledovStvrtrokaSOsobPlatom 4201 51    
MP_PRIEM_OSOB_PL     float 2 OM3_1 Priemerný osobný plat 4201 53   ÁNO
MP_PRIEM_SS2     float 2 OM3_1 Priemerný tarifný plat, priemerný funkčný plat 4201 52   ÁNO
MP_ODS_ZAM2     float 2 OM3_1 PriemernáVýškaOdstupnéhoNaJednéhoZamestnanca 4201 60   ÁNO
MP_ODCHOD_ZAM2     float 2 OM3_1 PriemernáVýškaOdchodnéhoNaJednéhoZamestnanca2 4201 61   ÁNO
MP_PR_BEZ_PP_SS2     float 2 OM3_1 PriemernýPlatBezNáhradZaPracovnúPohotovosť 4201 54   ÁNO
MP_PR_PRIEM_VR_P_SS2     float 2 OM3_1 PriemernýPlatVrátaneNáhradZaPracovnúPohotovosť 4201 55   ÁNO
HOD_PR_FOND_PR_CASU2     integer 12 OM3_1 PriemPočOdprHodFondPrČ(BezHodVPráciNadčABezHodVNeakPracPohPra 4201 56   ÁNO
MP_PRIEM_PLAT2     float 2   PriemernýPlatVrátaneNáhradZaPracovnúPohotovosť 4202 5 1 ÁNO

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
101 "Modul 4201: Je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden stĺpec! Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia." Check(ORMulti(j, TRUE)) 4201 j={1-PS}      
102 "Modul 4201: Hodnota R3S"+j+" musí byť rovná R5S"+j+" až R7S"+j+" + R10S"+j+" až R14S"+j+" + R25S"+j+" až R27S"+j+" + R31S"+j+" až R33S"+j+"." Forcheck(j, (R3Sj==R5Sj+R6Sj+R7Sj+R10Sj+R11Sj+R12Sj+R13Sj+R14Sj+R25Sj+R26Sj+R27Sj+R31Sj+R32Sj+R33Sj)) 4201 j={1-PS}   R3Sj  
103 "Modul 4201: Hodnota R4S"+j+" musí byť nižšia nanajvýš rovná R3S"+j+"." Forcheck(j, (R4Sj<=R3Sj)) 4201 j={1-PS}   R4Sj  
104 "Modul 4201: Hodnota R7S"+j+" musí byť rovná R8S"+j+" + R10S"+j+"." Forcheck(j, (R7Sj==(R8Sj+R9Sj))) 4201 j={1-PS}   R7Sj  
105 "Modul 4201: Hodnota R14S"+j+" musí byť rovná R15S"+j+" až R24S"+j+"." Forcheck(j, (R14Sj==(R15Sj+R16Sj+R17Sj+R18Sj+R19Sj+R20Sj+R21Sj+R22Sj+R23Sj+R24Sj))) 4201 j={1-PS}   R15Sj  
106 "Modul 4201: Hodnota R27S"+j+" musí byť väčšia alebo rovná R28S"+j+" + R29S"+j+" + R30S"+j+"." Forcheck(j, (R27Sj>=R28Sj+R29Sj+R30Sj)) 4201 j={1-PS}   R27Sj  
107 "Modul 4201: Hodnota R39S"+j+" musí byť nižšia nanajvýš rovná R38S"+j+"." Forcheck(j, (R39Sj<=R38Sj)) 4201 j={1-PS}   R39Sj  
108 "Modul 4201: Hodnota R50S"+j+" musí byť nižšia nanajvýš rovná R49S"+j+"." Forcheck(j, (R50Sj<=R49Sj)) 4201 j={1-PS}   R50Sj  
109 "Modul 4201: Ak je vyplnený R4S"+j+", musí byť vyplnený R48S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R4Sj>0, R48Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R48Sj;R4Sj  
110 "Modul 4201: Ak je vyplnený R12S"+j+", musí byť vyplnený R41S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R12Sj>0, R41Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R12Sj;R41Sj  
111 "Modul 4201: Ak je vyplnený R41S"+j+", musí byť vyplnený R12S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R41Sj>0, R12Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R12Sj;R41Sj  
112 "Modul 4201: Ak je vyplnený R13S"+j+", musí byť vyplnený R42S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R13Sj>0, R42Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R13Sj;R42Sj  
113 "Modul 4201: Ak je vyplnený R42S"+j+", musí byť vyplnený R13S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R42Sj>0, R13Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R13Sj;R42Sj  
114 "Modul 4201: Ak je vyplnený R31S"+j+", musí byť vyplnený R43S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R31Sj>0, R43Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R31Sj;R43Sj  
115 "Modul 4201: Ak je vyplnený R43S"+j+", musí byť vyplnený R31S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R43Sj>0, R31Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R31Sj;R43Sj  
116 "Modul 4201: Ak je vyplnený R44S"+j+", musí byť vyplnený R45S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R44Sj>0, R45Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R45Sj;R44Sj  
117 "Modul 4201: Ak je vyplnený R47S"+j+", musí byť vyplnený R48S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R47Sj>0, R48Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R48Sj;R47Sj  
118 "Modul 4201: Ak je vyplnený R49S"+j+", musí byť vyplnený R45S"+j+" alebo R48S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R49Sj>0, R45Sj>0 OR R48Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R45Sj; R48Sj; R49Sj  
119 "Modul 4201: Ak je vyplnený R50S"+j+", musí byť vyplnený R48S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R50Sj>0, R48Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R48Sj;R50Sj  
120 "Modul 4201: Ak je hodnota v R5S"+j+" alebo R7S"+j+" alebo R10S"+j+"alebo R11S"+j+" väčšia ako 0, musí byť vyplnený R45S"+j+" alebo R48S"+j+"." Forcheck(j, If ((R5Sj>0) OR (R7Sj >0) OR (R10Sj >0) OR (R11Sj >0), (R45Sj >0) OR (R48Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R45Sj; R48Sj  
121 "Modul 4201: Hodnota R64S"+j+" musí byť rovná R65S"+j+" až R73S"+j+"." Forcheck(j, (R64Sj==R65Sj+R66Sj+R67Sj+R68Sj+R69Sj+R70Sj+R71Sj+R72Sj+R73Sj)) 4201 j={1-PS}   R64Sj  
122 "Modul 4201: Hodnota R74S"+j+" musí byť rovná R75S"+j+" až R85S"+j+" ." Forcheck(j, (R74Sj==R75Sj+R76Sj+R77Sj+R78Sj+R79Sj+R80Sj+R81Sj+R82Sj+R83Sj+R84Sj+R85Sj)) 4201 j={1-PS}   R74Sj  
123 "Modul 4201: Hodnota R48S"+j+" + R45S"+j+" musí byť menšia nanajvýš rovná R63S"+j+" + R64S"+j+"." Forcheck(j, (R48Sj+R45Sj <=R63Sj+R64Sj)) 4201 j={1-PS}   R45Sj; R48Sj  
124 "Modul 4201: Hodnota R45S"+j+" + R48S"+j+" musí byť väčšia alebo najmenej rovná R63S"+j+" - R74S"+j+"." Forcheck(j, (R45Sj+R48Sj >=R63Sj-R74Sj)) 4201 j={1-PS}   R45Sj; R48Sj  
125 "Modul 4201: Ak je vyplnený R10S"+j+", musí byť vyplnený R46S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R10Sj>0, R46Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R10Sj;R46Sj  
126 "Modul 4201: Hodnota R86S"+j+" musí byť rovná R63S"+j+" + R64S"+j+" - R74S"+j+"." Forcheck(j, (R86Sj==R63Sj+R64Sj-R74Sj)) 4201 j={1-PS}   R86Sj  
127 "Modul 4201: Hodnota R87S"+j+" musí byť menšia nanajvýš rovná R86S"+j+" ." Forcheck(j, (R87Sj<=R86Sj)) 4201 j={1-PS}   R87Sj  
128 "Modul 4201: Hodnota R88S"+j+" musí byť menšia nanajvýš rovná R86S"+j+"." Forcheck(j, (R88Sj<=R86Sj)) 4201 j={1-PS}   R88Sj  
129 "Modul 4201: Hodnota R89S"+j+" musí byť menšia nanajvýš rovná R86S"+j+"." Forcheck(j, (R89Sj<=R86Sj)) 4201 j={1-PS}   R89Sj  
130 "Modul 4201: Presun v kategóriách pracovníkov-pribudli v 63. riadku sa musi rovnať presunu v kategóriach pracovníkov-ubudli v 71. riadku pre osoby mužského pohlavia. " Check(Sum (j, If (R2Sj='1', R65Sj, 0)) = Sum (j, If (R2Sj='1', R75Sj, 0))) 4201 j={1-PS}      
131 "Modul 4201: Presun v kategóriách pracovníkov-pribudli v 63. riadku sa musi rovnať presunu v kategóriach pracovníkov-ubudli v 71. riadku pre osoby ženského pohlavia. " Check(Sum (j, If (R2Sj='2', R65Sj, TRUE)) = Sum (j, If (R2Sj='2', R75Sj, TRUE))) 4201 j={1-PS}      
132 "Modul 4201 : (R40S"+j+" - R41S"+j+" - R42S"+j+")/(R45S"+j+"+ R48S"+j+")/(počet mesiacov) = priemerný počet odpracovaných hodín, (fond pracovného času) má byť menší ako 184." FORCHECK (j, ((R40Sj - R41Sj - R42Sj) /(R45Sj + R48Sj)/3 <= 184)) 4201 j={1-PS}   R56Sj  
133 "Modul 4201: Hodnota R46S"+j+" musí byť nižšia nanajvýš rovná R45S"+j+"." Forcheck(j, (R46Sj<=R45Sj)) 4201 j={1-PS}   R46Sj  
134 "Modul 4201: Hodnota R51S"+j+" musí byť nižšia nanajvýš rovná R49S"+j+"." Forcheck(j, (R51Sj<=R49Sj)) 4201 j={1-PS}   R51Sj  
135 "Modul 4201: Ak je vyplnený R48S"+j+", musí byť vyplnený R4S"+j+" - nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke ." Forcheck(j, (IF(R48Sj>0, R4Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R4Sj ÁNO
136 "Modul 4201 : Orientačná kontrola: nízky priemerný počet odpracovaných hodín v R56S"+j+" - zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j,((R40Sj - R41Sj - R42Sj) /(R45Sj+R48Sj)/3 == 0 OR (R40Sj - R41Sj - R42Sj) /(R45Sj+R48Sj)/3 >99)) 4201 j={1-PS}   R56Sj ÁNO
137 "Modul 4201: Ak je vyplnený R34S"+j+", musí byť vyplnený R35S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R34Sj>0, R35Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R34Sj;R35Sj  
138 "Modul 4201: Ak je vyplnený R35S"+j+", musí byť vyplnený R34S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R35Sj>0, R34Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R34Sj;R35Sj  
139 "Modul 4201: Ak je vyplnený R36S"+j+", musí byť vyplnený R37S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R36Sj>0, R37Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R36Sj;R37Sj  
140 "Modul 4201: Ak je vyplnený R37S"+j+", musí byť vyplnený R36S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R37Sj>0, R36Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R36Sj;R37Sj  
141 "Modul 4201: Ak je vyplnený R51S"+j+", musí byť vyplnený R46S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R51Sj>0, R46Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R51Sj;R46Sj  
142 "Modul 4201: Ak je vyplnený R88S"+j+", musí byť vyplnený R50S"+j+", pričom platí, že R88 je väčší alebo rovný R50." Forcheck(j, (IF(R88Sj>0, R50Sj>0 AND R88Sj>=R50Sj, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R50Sj;R88Sj  
143 "Orientačná kontrola: modul 4201: Ak je vyplnený R86S"+j+", musí byť vyplnený R49S"+j+", pričom platí, že R86 je väčší alebo rovný R49. Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R86Sj>0, R49Sj>0 AND R86Sj>=R49Sj, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R49Sj ÁNO
144 "Orientačná kontrola: modul 4201: Ak hodnota v R86S"+j+" je väčšia ako hodnota v R49S"+j+", potom platí, že R89S"+j+" je väčší ako rozdiel R86-R49. Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R86Sj>R49Sj, R89Sj>(R86Sj-R49Sj), TRUE))) 4201 j={1-PS}   R89Sj ÁNO
145 "Orientačná kontrola: modul 4201: Ak sa hodnota v R86S"+j+" rovná hodnote v R49S"+j+", potom platí, že R89S"+j+" je rovný nule. Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R86Sj==R49Sj, ISNULL(R89Sj), TRUE))) 4201 j={1-PS}   R89Sj ÁNO
146 "Modul 4201: Ak je hodnota v R5S"+j+" alebo R7S"+j+" alebo R10S"+j+"alebo R11S"+j+" väčšia ako 0, musí byť vyplnený R40S"+j+" ." Forcheck(j, If ((R5Sj>0) OR (R7Sj >0) OR (R10Sj >0) OR (R11Sj >0), (R40Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R40Sj  
147 "Modul 4201: Ak je hodnota v R40S"+j+"väčšia ako 0, musí byť vyplnený R5S"+j+" alebo R7S"+j+" alebo R10S"+j+"alebo R11S"+j+" ." Forcheck(j, If ((R40Sj >0), (R5Sj>0) OR (R7Sj >0) OR (R10Sj >0) OR (R11Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R40Sj  
148 "Modul 4201: Ak je vyplnený R46S"+j+", musí byť vyplnený R10S"+j+" - nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke ." Forcheck(j, (IF(R46Sj>0, R10Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R10Sj ÁNO
149 "Modul 4201: Ak je vyplnený R86S"+j+", musí byť vyplnený R49S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R86Sj>0, R49Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R49Sj  
150 "Modul 4201: Ak je vyplnený R49S"+j+", musí byť vyplnený R86S"+j+" Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R49Sj>0, R86Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R86Sj ÁNO
201 "Modul 4202: Ak je vyplnený R1S1, musí byť vyplnený R2S1." Check(IF(R1S1>0, R2S1>0, TRUE)) 4202     R2S1  
202 "Modul 4202: Ak je vyplnený R3S1, musí byť vyplnený R4S1." Check(IF(R3S1>0, R4S1>0, TRUE)) 4202     R3S1;R4S1  
203 "Modul 4202: Ak je vyplnený R4S1, musí byť vyplnený R3S1." Check(IF(R4S1>0, R3S1>0, TRUE)) 4202     R3S1;R4S1  
204 "Modul 4202: Ak je vyplnený R3S1 alebo R4S1, musí byť vyplnený R2S1." Check(IF(R3S1>0 OR R4S1>0, R2S1>0, TRUE)) 4202     R2S1  
205 "Modul 4202 : Celkový priemerný počet odpracovaných hodín {R3S1/R2S1/3} má byť menší nanajvýš rovný 184." Check((R3S1/ R2S1/ 3<= 184)) 4202     R6S1  
209 "Modul 4202 : Orientačná kontrola: nízky priemerný počet odpracovaných hodín v R6 - zdôvodniť v poznámke!" Check((R3S1/ R2S1/ 3 == 0 OR R3S1/ R2S1/ 3 > 99)) 4202     R6S1 ÁNO
301 "Medzimodulová kontrola: V module 4203 sa hodnota bunky R1S1 musi rovnať súčtu hodnôt v 34. riadku modulu 4201." Check(M4203R1S1==Sum(j,M4201R34Sj)) 4203 j={1-M4201PS}   R1S1  
302 "Medzimodulová kontrola: V module 4203 sa hodnota bunky R1S2 musi rovnať súčtu hodnôt v 36. riadku modulu 4201." Check(M4203R1S2==Sum(j,M4201R36Sj)) 4203 j={1-M4201PS}   R1S2