Rozhranie: M03_04 Mzdové prostriedy a zamestnanci v štátnej službe

Rozhranie platí od roku 2011

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_M3_04 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_M3_04 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_M3_04 3 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_M3_04 4 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_M3_04 5 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_M3_04 6 1  
EMAIL   ÁNO varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_M3_04 7 1  
POZNAMKA2     varchar 256   Poznámka NCZI 0_M3_04 8 1  
POZNAMKA12     varchar 256   Komentár spravodajskej jednotky 0_M3_04 9 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_M3_04 10 1  
CISP_KAT_PRAC     varchar 7 OM3_1 Kategórie pracovníkov v zdravotníctve 4201 1    
POHLAVIE1     varchar 1 OM3_1 Pohlavie 4201 2    
MP_SK_VYP_PLATY     float 2 OM3_1 SkutočneVyplatenéPlaty(VrátRefundácií) 4201 3   ÁNO
MP_SK_VYP_PL_MIMO_SS     float 2 OM3_1 SkutVyplatenéPlaty(VrátRefundácií)ZTohoZamestnMimoČinnejŠS 4201 4    
MP_FUNK_PLAT     float 2 OM3_1 Funkčnýplatpodľa§83ods4zákona400/2009ZZ-Od1.11.2009 4201 5    
MP_PAUS_NAHR     float 2 OM3_1 PaušálneNáhradypodľa§104ods5ods7zákona400/2009ZZ-od1.11.2009 4201 6    
MP_TARIF_PLAT     float 2 OM3_1 TarifnýPlat 4201 7   ÁNO
MP_TARIF_PLAT_TARIF     float 2 OM3_1 TarifnýPlatVTomPlatováTarifa 4201 8    
MP_TARIF_PLAT_TAR_ZV     float 2 OM3_1 TarifnýPlatVTomZvýšeniePlatovejTarifyNaZákladeDĺžkySlužobPraxe 4201 9    
MP_OSOB_PLAT     float 2 OM3_1 OsobnýPlat 4201 10    
MP_PLAT_ZA_SS_NADCAS     float 2 OM3_1 PlatZaŠtátnuSlužbuNadčas(VrátaneZvýšenia) 4201 12    
MP_PLAT_ZA_NEAK_PP     float 2 OM3_1 PlatZaNeaktívnuČasťSlužobnejPohotovostiVMiesteVykon.ŠtátnejSluž 4201 13    
MP_PRIPLATKY     float 2 OM3_1 PríplatkySpolu 4201 14   ÁNO
MP_PRIP_RIAD_ZAST     float 2 OM3_1 PríplatokZaRiadenieAZastupovanie 4201 15    
MP_PRIP_OS_PRIP     float 2 OM3_1 OsobnýPríplatok 4201 16    
MP_PRIP_S_SLUZ_NOC     float 2 OM3_1 PríplatokZaŠtátnuSlužbuVNoci 4201 17    
MP_PRIP_S_SLUZ_SO_NE     float 2 OM3_1 PríplatokZaŠtátnuSlužbuVSobotuAVNedeľu 4201 18    
MP_PRIP_STAT_SLUZ_SV     float 2 OM3_1 PríplatokZaŠtátnuSlužbuVoSviatok 4201 19    
MP_PRIP_SS_STAZENE     float 2 OM3_1 PríplatokZaSťaženéVykonávanieŠtátnejSlužby 4201 20    
MP_PRIP_ZMENN     float 2 OM3_1 PríplatokZaZmennosť 4201 21    
MP_ODMENY_SP     float 2 OM3_1 OdmenySpolu 4201 26    
MP_ODM_PRI50ROK     float 2 OM3_1 OdmenyPriDosiahnutí50RokovVeku 4201 27    
MP_ODM_PRI1SKONC_SS     float 2 OM3_1 OdmenyPriPrvomSkončŠSlužPoNadobNárokuNaPredčStarobnInvalidDôchod 4201 28    
MP_N_PP_MIMO     float 2 OM3_1 NáhradaZaNeaktČasťSlužobPohotovostiMimoMiestaVykon.ŠtátnejSluž 4201 30    
MP_N_MZDY_POH     float 2 OM3_1 NáhradaZaPohotovosťPriZabezpečOpatreníPreObdobieKrízovejSituácie 4201 31    
MP_N_PLATU     float 2 OM3_1 NáhradyPlatu 4201 32    
MP_ODCHODNE     float 2 OM3_1 Odchodné 4201 35    
MP_ODSTUPNE     float 2 OM3_1 Odstupné 4201 33    
OD_ZPP_HRAD_ZAM     float 2 OM3_1 OdvodyPovinnPoisteniaHradenéZamestnávateľomSpolu 4201 37    
OD_Z_DDS_HR_ZAM_ZP     float 2 OM3_1 OdvodyPovinnPoistHradenéZamestnávatSpoluZTohoOdvodyNaZdravPoist 4201 38    
HOD_ZAM_SP     integer 12 OM3_1 PočetOdpracHodínSpolu 4201 39    
HOD_ZAMVPRNCAS     integer 12 OM3_1 PočetOdpracHodínNadčas 4201 40    
HOD_NPP_NPR     integer 12 OM3_1 PočetHodínVNeaktívnejČastiSlužobnejPohotovostiVMiesteVykonávŠtSl 4201 41    
HOD_NPP_MPR     integer 12 OM3_1 PočetHodínVNeaktívČastiSlužobnejPohotovostiMimoMiestaVykonávŠS 4201 42    
PR_FO     float 2 OM3_1 PriemEvidenPočetZamestnancovVŠtSlužbeVoFyzOsob 4201 43    
PR_UV_PREP_SS     float 2 OM3_1 PriemEvidenPočetZamestnancovVŠtSlužbePrepoč 4201 44    
PR_FO_MIMO_SS     float 2 OM3_1 PriemEvidenPočetZamestnZaradenýchMimoČinnúŠtátnuSlužbuVoFyzOs 4201 46    
PR_UV_MIMO_SS     float 2 OM3_1 PriemEvidenPočetZamestnZaradenýchMimoČinnúŠtátnuSlužbuPrepoč 4201 47    
PR_UV_PRPDSLOB     float 2 OM3_1 EvidenčPočetZamestnVŠtátnejSlužbePrepočítanýKPoslDňuSledovObdobi 4201 48    
PR_UV_K_PO_DNU_MIMO     float 2 OM3_1 EvidPočZamestVŠtátSlužPrepočKPoslednDňuSledovObdZTohoMimoČinnŠS 4201 49    
PR_FO_EVID_POC_ZAM     integer 7 OM3_1 EvidenPočetZamestKPoslednDňuSledovObd 4201 62    
PR_FO_PRIB     integer 7 OM3_1 PribudloSpolu 4201 63   ÁNO
PR_FO_PRIB_PRE_ZM_F     integer 7 OM3_1 PribudloPresunomZmenouFunkcie 4201 64    
PR_FO_PRIB_Z_VER_F     integer 7 OM3_1 PribudloZVýkonuVerejnýchFunkcií 4201 65    
PR_FO_PRIB_NAS_SKOLY     integer 7 OM3_1 PribudloNástupomZoŠkôl 4201 66    
PR_FO_PRIB_NAS_MD_RD     integer 7 OM3_1 PribudloNávratomZMaterskejRodičovskejDovolenky 4201 67    
PR_FO_PRIB_DELIMIT     integer 7 OM3_1 PribudloDelimitáciou 4201 68    
PR_FO_PRIB_OP_ZARAD     integer 7 OM3_1 PribudloOpätovnýmZaradenímNaVykonávanieŠtátnejSlužby 4201 69    
PR_FO_PRIB_PRELOZ     integer 7 OM3_1 PribudloPreloženímZJednéhoSlužobnéhoÚraduDoDruhého 4201 70    
PR_FO_PRIB_OSTATNE     integer 7 OM3_1 PribudloOstatné 4201 72    
PR_FO_UBUD     integer 7 OM3_1 UbudloSpolu 4201 74   ÁNO
PR_FO_UBUD_PRE_ZM_F     integer 7 OM3_1 UbudloPresunomZmenouFunkcie 4201 75    
PR_FO_UBUD_DO_VER_F     integer 7 OM3_1 UbudloDoVýkonuVerejnýchFunkcií 4201 76    
PR_FO_UBUD_MD_RD     integer 7 OM3_1 UbudloOdchodomNaMaterskúRodičovskúDovolenku 4201 77    
PR_FO_UBUD_DOCHODOK     integer 7 OM3_1 UbudloOdchodomDoDôchodku 4201 78    
PR_FO_UBUD_UMR     integer 7 OM3_1 UbudloÚmrtím 4201 79    
PR_FO_UBUD_P40_ODS_2     integer 7 OM3_1 UbudloUkončenímŠtátnozamestnan.PomeruPodľa§40Ods.2Písm.A),B) 4201 80    
PR_FO_UBUD_DELIMIT     integer 7 OM3_1 UbudloDelimitáciou 4201 81    
PR_FO_UB_ZAR_MIMO_S     integer 7 OM3_1 UbudloZaradenímŠtát.Zamestn.MimoČinnŠtSluž§34Ods1,Ods2,Ods5 4201 82    
PR_FO_UBUD_PREL_U     integer 7 OM3_1 UbudloPreloženímZJednéhoSlužobnéhoÚraduDoDruhého 4201 83    
PR_FO_UBUD_OSTATNE     integer 7 OM3_1 UbudloOstatné 4201 85    
PR_FO_EV_P_Z_POSL_D     integer 7 OM3_1 EvidenčnýPočetZamestnKPoslednémuDňuSledovanéhoObdobia 4201 87   ÁNO
PR_FO_EV_P_DOCAS     integer 7 OM3_1 EvidenPočetZamestKPoslDňuSledObdobiaZTohoVDočasnejŠtátnejSlužbe 4201 88    
PR_FO_EV_P_MIMO     integer 7 OM3_1 EvidPočZamKPoslDňuSledObdZTohoZamMimoČinnŠTSlužbu§32,§33,§34 4201 89    
PR_FO_EV_P_KRAT_CAS     integer 7 OM3_1 EvidPočZamestKPoslDňuSledObdobiaZTohoZamestnanciNaKratšíPrČas 4201 90    
MP_PRIEM_NADC     float 2 OM3_1 KontrolaNaPriemerHodinPlatZaPrácuNadčas 4201 56   ÁNO
MP_PRIIEM_NADC_PP_PR     float 2 OM3_1 KontrolaNaPriemHodinPlatZaPrácuNadčasVNeaktČastiPracPohotNaPrac 4201 57   ÁNO
MP_PRIIEM_NADC_PP_MI     float 2 OM3_1 KontrolaNaPriemHodinPlatZaPrácuNadčasVNeaktČastiPracPoh.MimoPrac 4201 58   ÁNO
POZNAMKA1     varchar 50 OM3_1 Poznámka - mzdy pracovníkov 4201 61    
POZNAMKA3     varchar 50 OM3_1 Poznámka - pohyb pracovníkov 4201 91    
PR_FO_PRIB_VER_ZAUJ     integer 7 OM3_1 Pribudlo z výkonu práce vo verejnom záujme v danej organizácii 4201 71    
PR_FO_UBUD_VER_ZAUJ     integer 7 OM3_1 Ubudlo do výkonu práce vo verejnom záujme v danej organizácii 4201 84    
PR_UV_KONTR_SKR_UV     float 2 OM3_1 Kontrola na priemernú hodnotu skrátených úväzkov 4201 92   ÁNO
MP_MIMO_PLAT     float 2 OM3_1 MimoriadnyPlat 4201 11    
MP_PRIP_VED_SL_VOZ     float 2 OM3_1 PriplatokZaVedenieSluzobnehoMotorovehoVozidla 4201 22    
MP_PRIP_ROZDIEL     float 2 OM3_1 RozdielovyPriplatok 4201 23    
MP_DOPLATOK     float 2 OM3_1 Doplatok 4201 24    
MP_VYROVNANIE     float 2 OM3_1 Vyrovnanie 4201 25    
MP_ODM_PRISKONC_PP     float 2 OM3_1 OdmenyPriSkonceniPracovnehoPomeru 4201 29    
PR_FO_PRIB_OPR_CHYB     integer 7 OM3_1 PribudloOpravaChybnehoVykazovania 4201 73    
PR_FO_UBUD_OPR_CHYB     integer 7 OM3_1 UbudloOpravaChybnehoVykazovania 4201 86    
PR_FO_POC_ZAM     integer 7   EvidenčnýPočetZamestnSoZdravotPostihnVoFyzickýchOsobách 4202 1 1  
PR_UV_POC_ZAM     float 2   PriemEvidenčnýPočetZamestnSoZdravotPostihnPrepočítaný 4202 2 1  
HOD_POC_ODPR_HOD     integer 12   PočetOdpracovanýchHodín 4202 3 1  
MP_VYPL_MZD_PROSTR     float 2   VyplatenéMzdovéProstriedky(VSk) 4202 4 1  
MP_PRIEM_PLAT     float 2   PriemernýPlatVrátaneNáhradZaPracovnúPohotovosť 4202 5 1 ÁNO
HOD_PP_VR_PP     integer 12   PriemPočetOdprHodVrátaneHodVPráciNadčasAVNeaktPracPohNaPracov 4202 6 1 ÁNO
POZNAMKA4     varchar 50   Poznamka - So zdravotným postihnutím 4202 7 1  
MP_NAHR_SKONC_SZ_POM     float 2   NáhradaPlatuPriSkončeníŠtátnoZamestnanPomeru 4203 1 1  
MP_NAK_ODCHOD     float 2   Odchodné 4203 1 2  
MP_NAH_PRIJ_PN     float 2   NáhradaPríjmuPriDočasnejPracovnejNeschopnosti 4203 1 3  
SOC_FOND_TVOR     float 2   SociálnyFondTvorba 4203 1 4  
SOC_FOND_CERP     float 2   SociálnyFondČerpanie 4203 1 5  
MP_MIMOR_ZDROJE     float 2   VyplatenéPlatyAOdmenyZMimorozpočtovZdrojovZamestnanVPracPomere 4203 1 6  
POZNAMKA5     varchar 50   Poznámka - NáhradaPlatuPriSkončeníŠtátnoZamestnanPomeru 4203 2 1  
POZNAMKA6     varchar 50   Poznámka - Odchodné 4203 2 2  
POZNAMKA7     varchar 50   Poznámka - NáhradaPríjmuPriDočasnejPracovnejNeschopnosti 4203 2 3  
POZNAMKA8     varchar 50   Poznámka - Sociálny fond - tvorba 4203 2 4  
POZNAMKA9     varchar 50   Poznámka - Sociálny fond - čerpanie 4203 2 5  
POZNAMKA10     varchar 50   Poznámka - VyplatenéPlatyAOdmenyZMimorozpočtovZdrojovZamestnanVP 4203 2 6  
PR_FO_PZ_ODSTUP     integer 7 OM3_1 PocetZamestnancovVyplatenymOdstupne 4201 34    
PR_FO_PZ_ODCHOD     integer 7 OM3_1 PocetZamestnancovVyplatenymOdchodne 4201 36    
PR_FO_PREP_OSOB_PL     float 2 OM3_1 PriemEvidencnyPocetZamestnancovPrepocZtoho-OsobnymPlatom 4201 45    
PR_UV_OSOB_PLAT     float 2 OM3_1 EvidPočZamKPosledDňuSledovStvrtrokaSOsobPlatom 4201 50    
MP_PRIEM_OSOB_PL     float 2 OM3_1 Priemerný osobný plat 4201 52   ÁNO
MP_PRIEM_SS2     float 2 OM3_1 Priemerný tarifný plat, priemerný funkčný plat 4201 51   ÁNO
MP_ODS_ZAM2     float 2 OM3_1 PriemernáVýškaOdstupnéhoNaJednéhoZamestnanca 4201 59   ÁNO
MP_ODCHOD_ZAM2     float 2 OM3_1 PriemernáVýškaOdchodnéhoNaJednéhoZamestnanca2 4201 60   ÁNO
MP_PR_BEZ_PP_SS2     float 2 OM3_1 PriemernýPlatBezNáhradZaPracovnúPohotovosť 4201 53   ÁNO
MP_PR_PRIEM_VR_P_SS2     float 2 OM3_1 PriemernýPlatVrátaneNáhradZaPracovnúPohotovosť 4201 54   ÁNO
HOD_PR_FOND_PR_CASU2     integer 12 OM3_1 PriemPočOdprHodFondPrČ(BezHodVPráciNadčABezHodVNeakPracPohPra 4201 55   ÁNO
MP_SK_VYP_PLATY_SUM     float 2   SkutočneVyplatenéPlaty(VrátRefundácií)-Sum 4204 1 1 ÁNO
MP_FUNK_PLAT_SUM     float 2   Funkčnýplatpodľa§83ods4zákona400/2009ZZ-Od1.11.2009-Sum 4204 2 1 ÁNO
MP_PAUS_NAHR_SUM     float 2   PaušálneNáhradypodľa§104ods5ods7zákona400/2009ZZ-od1.11.2009-Sum 4204 3 1 ÁNO
MP_TARIF_PLAT_SUM     float 2   TarifnýPlat-Sum 4204 4 1 ÁNO
MP_OSOB_PLAT_SUM     float 2   OsobnýPlat-Sum 4204 5 1 ÁNO
MP_MIMO_PLAT_SUM     float 2   MimoriadnyPlat-Sum 4204 6 1 ÁNO
MP_PLAT_ZA_SS_NAD_SU     float 2   PlatZaŠtátnuSlužbuNadčas(VrátaneZvýšenia)-Sum 4204 7 1 ÁNO
MP_PLAT_NEAK_PP_SUM     float 2   PlatNeaktívnuČasťSlužobnejPohotovostiVMiesteVyk.ŠtátnejSluž-Sum 4204 8 1 ÁNO
MP_PRIPLATKY_SUM     float 2   PríplatkySpolu-Sum 4204 9 1 ÁNO
MP_DOPLATOK_SUM     float 2   Doplatok-Sum 4204 10 1 ÁNO
MP_VYROVNANIE_SUM     float 2   Vyrovnanie-Sum 4204 11 1 ÁNO
MP_ODMENY_SP_SUM     float 2   OdmenySpolu-Sum 4204 12 1 ÁNO
MP_N_PP_MIMO_SUM     float 2   NáhradaNeaktČasťSlužobPohotovostiMimoMiestaVykon.ŠtátnejSluž-Sum 4204 13 1 ÁNO
MP_N_MZDY_POH_SUM     float 2   NáhradaPohotovosťPriZabezpečOpatreníPreObdobieKríz.Situácie-Sum 4204 14 1 ÁNO
MP_N_PLATU_SUM     float 2   NáhradyPlatu-Sum 4204 15 1 ÁNO
HOD_ZAM_SP_SUM     integer 12   PočetOdpracHodínSpolu-Sum 4204 16 1 ÁNO
HOD_ZAMVPRNCAS_SUM     integer 12   PočetOdpracHodínNadčas-Sum 4204 17 1 ÁNO
HOD_NPP_NPR_SUM     integer 12   PočetHodínVNeakt.ČastiSlužobnejPohotovostiVMiesteVykonávŠtSl-Sum 4204 18 1 ÁNO
HOD_NPP_MPR_SUM     integer 12   PočetHodínVNeaktívČastiSlužo.PohotovostiMimoMiestaVykonávŠS-Sum 4204 19 1 ÁNO
PR_FO_SUM     float 2   PriemEvidenPočetZamestnancovVŠtSlužbeVoFyzOsob-Sum 4204 20 1 ÁNO
PR_UV_PREP_SS_SUM     float 2   PriemEvidenPočetZamestnancovVŠtSlužbePrepoč-Sum 4204 21 1 ÁNO
PR_FO_MIMO_SS_SUM     float 2   PriemEvidenPočetZamestZaradenýchMimoČinnúŠtátnuSlužbuVoFyzOs-Sum 4204 22 1 ÁNO
PR_UV_PRPDSLOB_SUM     float 2   EvidenčPočetZamesVŠtátnejSlužbePrepočítanýKPoslDňuSledObdobi-Sum 4204 24 1 ÁNO
PR_FO_EVID_P_ZAM_SUM     integer 7   EvidenPočetZamestKPoslednDňuSledovObd-Sum 4204 25 1 ÁNO
PR_FO_PRIB_SUM     integer 7   PribudloSpolu-Sum 4204 26 1 ÁNO
PR_FO_UBUD_SUM     integer 7   UbudloSpolu-Sum 4204 27 1 ÁNO
PR_FO_EV_P_Z_POD_SUM     integer 7   EvidenčnýPočetZamestnKPoslednémuDňuSledovanéhoObdobia-Sum 4204 28 1 ÁNO
PR_UV_MIMO_SS_SUM     float 2   PriemEvidenPočetZamestnZaradenýchMimoČinnúŠtátnuSlužbuPrepoč-Sum 4204 23 1 ÁNO
CISP_KAT_PRAC_OP     varchar 7 OM3_2 Kategórie pracovníkov v zdravotníctve 4205 1    
POHLAVIE1_OP     varchar 1 OM3_2 Pohlavie 4205 2    
MP_SK_VYP_MZDY_OP     float 2 OM3_2 SkutočneVyplatenéMzdyPlaty(VrátRefundácií) 4205 3    
MP_SK_VYP_MZ_MI_S_OP     float 2 OM3_2 SkutVyplatenéMzdyPlaty(VrátRefundácií)ZTohoZamestnMimoČinnejŠS 4205 4    
MP_FUNK_PLAT_OP     float 2 OM3_2 Funkčnýplatpodľa§78ods5zákona312/2001ZZ 4205 5    
MP_PAUS_NAHR_OP     float 2 OM3_2 Paušálnenáhradypodľa§106ods6zákona312/2001ZZ 4205 6    
MP_TARIF_PLAT_OP     float 2 OM3_2 TarifnýPlat 4205 7    
MP_TARIF_PLAT_TAR_OP     float 2 OM3_2 TarifnýPlatVTomPlatováTarifa 4205 8    
MP_TAR_PLAT_ZV_SL_OP     float 2 OM3_2 TarifnýPlatVTomZvýšeniePlatovejTarifyNaZákladeSlužob.Hodnotenia 4205 9    
MP_OSOB_PLAT_OP     float 2 OM3_2 OsobnýPlat 4205 10    
MP_MIMOR_PLAT_OP     float 2 OM3_2 MimoriadnyPlat 4205 11    
MP_PLAT_ZA_SS_NAD_OP     float 2 OM3_2 PlatZaŠtátnuSlužbuNadčas(VrátanePríplatkuZaŠtátnuSlužbuNadčas) 4205 12    
MP_PLAT_ZA_NEAK_P_OP     float 2 OM3_2 PlatZaNeaktívnuČasťSlužobnejPohotovostiVMiesteVykon.ŠtátnejSluž 4205 13    
MP_PRIPLATKY_OP     float 2 OM3_2 PríplatkySpolu 4205 14    
MP_PRIP_RIAD_ZAST_OP     float 2 OM3_2 PríplatokZaRiadenieAZastupovanie 4205 15    
MP_PRIP_OS_PRIP_OP     float 2 OM3_2 OsobnýPríplatok 4205 16    
MP_PRIP_S_SLUZ_N_OP     float 2 OM3_2 PríplatokZaŠtátnuSlužbuVNoci 4205 17    
MP_PRIP_S_SLUZ_SN_OP     float 2 OM3_2 PríplatokZaŠtátnuSlužbuVSobotuAVNedeľu 4205 18    
MP_PRIP_STAT_SLU_OP     float 2 OM3_2 PríplatokZaŠtátnuSlužbuVoSviatok 4205 19    
MP_PRIP_SS_STAZ_OP     float 2 OM3_2 PlatováKompenzáciaSťaženéVykonávanieŠtátnej Služby 4205 20    
MP_PRIP_ZMENN_OP     float 2 OM3_2 PríplatokZaZmennosť 4205 21    
MP_PRIP_VED_SL_V_OP     float 2 OM3_2 PriplatokZaVedenieSluzobnehoMotorovehoVozidla 4205 22    
MP_PRIP_ROZDIEL_OP     float 2 OM3_2 RozdielovyPriplatok 4205 23    
MP_DOPLATOK_OP     float 2 OM3_2 Doplatok 4205 24    
MP_VYROVNANIE_OP     float 2 OM3_2 Vyrovnanie 4205 25    
MP_ODMENY_SP_OP     float 2 OM3_2 OdmenySpolu 4205 26    
MP_ODM_PRI50ROK_OP     float 2 OM3_2 OdmenyZaPracZásluhyPriDosiahnutí50RokovVeku 4205 27    
MP_ODM_PRI1SKONC_OP     float 2 OM3_2 OdmenyPriPrvomSkončŠSlužPoNadobNárokuNaPredčStarobnInvalidDôchod 4205 28    
MP_ODM_PRISK_PP_OP     float 2 OM3_2 OdmenyPriSkonceniPracovnehoPomeru 4205 29    
MP_N_PP_MIMO_OP     float 2 OM3_2 NáhradaZaNeaktČasťSlužobPohotovostiMimoMiestaVykon.ŠtátnejSluž 4205 30    
MP_N_MZDY_POH_OP     float 2 OM3_2 NáhradaZaPohotovosťPodľaParagrafu96Ods3 4205 31    
MP_N_MZDY_OP     float 2 OM3_2 NáhradyPlatu 4205 32    
HOD_ZAM_SP_OP     integer 12 OM3_2 PočetOdpracHodínSpolu 4205 33    
HOD_ZAMVPRNCAS_OP     integer 12 OM3_2 PočetOdpracHodínNadčas 4205 34    
HOD_NPP_NPR_OP     integer 12 OM3_2 PočetHodínVNeaktívnejČastiSlužobnejPohotovostiVMiesteVykonávŠtSl 4205 35    
HOD_NPP_MPR_OP     integer 12 OM3_2 PočetHodínVNeaktívČastiSlužobnejPohotovostiMimoMiestaVykonávŠS 4205 36    
POZNAMKA_OP     varchar 50 OM3_2 Poznámka 4205 37    

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
101 "Modul 4201: Je nutné pridať a vyplniť aspoň jeden stĺpec! Odstránením tejto chyby sa odstránia aj niektoré iné chybové hlásenia, ktoré s touto chybou súvisia." Check(ORMulti(j, TRUE)) 4201 j={1-PS}      
102 "Modul 4201: Hodnota v riadku R4S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R3S"+j+"." Forcheck(j, (R4Sj<=R3Sj)) 4201 j={1-PS}   R4Sj  
103 "Modul 4201: Súčet hodnôt v riadkoch R27S"+j+" + R28S"+j+" + R29S"+j+" musí byť menší, nanajvýš rovný hodnote v riadku R26S"+j+" ." Forcheck(j, (R27Sj+R28Sj+R29Sj<=R26Sj)) 4201 j={1-PS}   R27Sj;R28Sj;R29Sj  
104 "Modul 4201: Hodnota v riadku R38S"+j+" musí byť mešia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R37S"+j+"." Forcheck(j, (R38Sj<=R37Sj)) 4201 j={1-PS}   R38Sj  
105 "Modul 4201: Hodnota v riadku R45S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R44S"+j+"." Forcheck(j, (R45Sj<=R44Sj)) 4201 j={1-PS}   R45Sj  
106 "Modul 4201: Hodnota v riadku R49S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R48S"+j+"." Forcheck(j, (R49Sj<=R48Sj)) 4201 j={1-PS}   R49Sj  
107 "Modul 4201: Hodnota v riadku R50S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R48S"+j+"." Forcheck(j, (R50Sj<=R48Sj)) 4201 j={1-PS}   R50Sj  
108 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R4S"+j+", musí byť vyplnený riadok R47S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R4Sj>0, R47Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R47Sj;R4Sj  
109 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R12S"+j+", musí byť vyplnený riadok R40S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R12Sj>0, R40Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R12Sj;R40Sj  
110 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R40S"+j+", musí byť vyplnený riadok R12S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R40Sj>0, R12Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R12Sj;R40Sj  
111 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R13S"+j+", musí byť vyplnený riadok R41S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R13Sj>0, R41Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R13Sj;R41Sj  
112 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R41S"+j+", musí byť vyplnený riadok R13S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R41Sj>0, R13Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R13Sj;R41Sj  
113 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R30S"+j+", musí byť vyplnený riadok R42S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R30Sj>0, R42Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R30Sj;R42Sj  
114 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R42S"+j+", musí byť vyplnený riadok R30S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R42Sj>0, R30Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R30Sj;R42Sj  
115 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R33S"+j+", musí byť vyplnený riadok R34S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R33Sj>0, R34Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R34Sj;R33Sj  
116 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R34S"+j+", musí byť vyplnený riadok R33S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R34Sj>0, R33Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R34Sj;R33Sj  
117 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R35S"+j+", musí byť vyplnený riadok R36S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R35Sj>0, R36Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R36Sj;R35Sj  
118 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R36S"+j+", musí byť vyplnený riadok R35S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R36Sj>0, R35Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R36Sj;R36Sj  
119 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R43S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R43Sj>0, R44Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R43Sj;R44Sj  
120 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R46S"+j+", musí byť vyplnený riadok R47S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R46Sj>0, R47Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R46Sj;R47Sj  
121 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R48S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+" alebo riadok R47S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R48Sj>0, R44Sj>0 OR R47Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R44Sj; R47Sj  
122 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R49S"+j+", musí byť vyplnený riadok R47S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R49Sj>0, R47Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R47Sj;R49Sj  
123 "Modul 4201: Ak je vyplnený R50S"+j+", musí byť vyplnený R45S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R50Sj>0, R45Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R45Sj  
124 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R5S"+j+" alebo riadok R7S"+j+" alebo riadok R10S"+j+"alebo riadok R11S"+j+", musí byť vyplnený riadok R44S"+j+" alebo riadok R47S"+j+"." Forcheck(j, If ((R5Sj>0) OR (R7Sj >0) OR (R10Sj >0) OR (R11Sj >0), (R44Sj >0) OR (R47Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R44Sj; R47Sj  
125 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R5S"+j+" alebo riadok R7S"+j+" alebo riadok R10S"+j+"alebo riadok R11S"+j+", musí byť vyplnený riadok R39S"+j+" ." Forcheck(j, If ((R5Sj>0) OR (R7Sj >0) OR (R10Sj >0) OR (R11Sj >0), (R39Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R39Sj  
126 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R39S"+j+", musí byť vyplnený riadokR5S"+j+" alebo riadok R7S"+j+" alebo riadok R10S"+j+"alebo riadok R11S"+j+" ." Forcheck(j, If ((R39Sj >0), (R5Sj>0) OR (R7Sj >0) OR (R10Sj >0) OR (R11Sj >0), TRUE)) 4201 j={1-PS}   R5Sj; R7Sj; R10Sj; R11Sj  
127 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R10S"+j+", musí byť vyplnený riadok R45S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R10Sj>0, R45Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R45Sj  
128 "Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R87S"+j+", musí byť vyplnený riadok R48S"+j+"." Forcheck(j, (IF(R87Sj>0, R48Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R48Sj  
129 "Modul 4201: Súčet hodnôt v riadkoch R43S"+j+"+ R46S"+j+" musí byť menší, nanajvýš rovný súčtu hodnôt v riadkoch R62S"+j+" + R63S"+j+"." Forcheck(j, (R43Sj+R46Sj <=R62Sj+R63Sj)) 4201 j={1-PS}   R43Sj; R46Sj  
130 "Modul 4201: Súčet hodnôt v riadkoch R43S"+j+" + R46S"+j+" musí byť väčší alebo rovný rozdielu hodnôt v riadkoch R62S"+j+" - R74S"+j+"." Forcheck(j, (R43Sj+R46Sj )>=(R62Sj-R74Sj)) 4201 j={1-PS}   R43Sj; R46Sj  
131 "Modul 4201: Počet zamestnancov - mužov, ktorí pribudli presunom zmenou funkcie - riadok R64 - sa musí rovnať počtu zamestnancov - mužov, ktorí ubudli presunom zmenou funkcie - riadok R75. " Check(Sum (j, If (R2Sj='1', R64Sj, 0)) = Sum (j, If (R2Sj='1', R75Sj, 0))) 4201 j={1-PS}      
132 "Modul 4201: Počet zamestnancov - žien, ktoré pribudli presunom zmenou funkcie - riadok R64 - sa musí rovnať počtu zamestnancov - žien, ktoré ubudli presunom zmenou funkcie - riadok R75.. " Check(Sum (j, If (R2Sj='2', R64Sj, TRUE)) = Sum (j, If (R2Sj='2', R75Sj, TRUE))) 4201 j={1-PS}      
133 "Modul 4201: Hodnota v riadku R88S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná hodnote v riadku R87S"+j+" ." Forcheck(j, (R88Sj<=R87Sj)) 4201 j={1-PS}   R88Sj  
134 "Modul 4201: Hodnota v riadku R88S"+j+" musí byť menšia, nanajvýš rovná v riadku R87S"+j+"." Forcheck(j, (R89Sj<=R87Sj)) 4201 j={1-PS}   R89Sj  
135 "Modul 4201: Počet zamestnancov so skráteným úväzkom v riadku R89S"+j+" musí byť menší, nanajvýš rovný celkovému počtu zamestnancov v riadku R86S"+j+"." Forcheck(j, (R90Sj<=R87Sj)) 4201 j={1-PS}   R90Sj  
136 "Modul 4201 : Riadok R55Sj - počet odpracovaných hodín v prepočte na jedno pracovné miesto v ustanovenom pracovnom čase v priemere za mesiac nemôže byť väčší ako 184 hodín." FORCHECK (j, ((R39Sj - R40Sj - R41Sj) /(R44Sj + R47Sj)/3 <= 184)) 4201 j={1-PS}   R55Sj  
137 "Varovanie - Modul 4201: Ak sa hodnota v riadoku R64S"+j+" rovná hodnote v riadku R75S"+j+" - v poznámke uviesť z ktorej funkcir, resp. do ktorej funkcie boli zamestnanci presunutí. {Presun zamestnancov v rámci tej istej funkcie nie je prípustný}." Forcheck(j, (IF( R64Sj==R75Sj AND R64Sj>0 AND R75Sj>0 , R64Sj<>R75Sj, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R64Sj;R75Sj ÁNO
138 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R45S"+j+", mal by byť vyplnený riadokR10S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke !" Forcheck(j, (IF(R45Sj>0, R10Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R10Sj ÁNO
139 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený R45S"+j+", mal by byť vyplnený R50S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke" Forcheck(j, (IF(R45Sj>0, R50Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R50Sj ÁNO
140 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R49S"+j+", mal by byť vyplnený R4S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke !" Forcheck(j, (IF(R49Sj>0, R4Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R4Sj ÁNO
141 "Varovanie - Modul 4201: Hodnota v riadku R89S"+j+" by mala byť väčšia alebo rovná hodnote v riadku R49S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (R89Sj>=R49Sj)) 4201 j={1-PS}   R89Sj ÁNO
142 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený počet úväzkov v riadku R48S"+j+", mal by byť počet fyzických osôb v riadku R87S"+j+" väčší ako nula. Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke {nad úväzok a pod.}!" Forcheck(j, (IF(R48Sj>0, R87Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R87Sj ÁNO
143 "Varovanie - Modul 4201: Hodnota úväzkov v riadku R48S"+j+", by mala byť menšia nanajvýš rovná počtu fyzických osôb v riadku R87S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke {nad úväzok a pod.}!" Forcheck(j,(R48Sj<=R87Sj)) 4201 j={1-PS}   R48Sj ÁNO
144 "Varovanie - Modul 4201: Ak počet fyzických osôb v R87S"+j+" je väčší ako hodnota úväzkov v R48S"+j+" potom platí, že počet skrátených úväzkov v R90S"+j+" je väčší ako rozdiel hodnôt R87"+j+" -R48"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R87Sj>R48Sj, R90Sj>(R87Sj-R48Sj), TRUE))) 4201 j={1-PS}   R90Sj ÁNO
145 "Varovanie - Modul 4201: Ak počet fyzických osôb v riadku R87S"+j+" sa rovná hodnote ich úväzkov v riadku R48S"+j+" potom platí, že počet osôb na kratší úväzok v riadku R90S"+j+" jsa rovná nule. Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke!" Forcheck(j, (IF(R87Sj==R48Sj, ISNULL(R90Sj), TRUE))) 4201 j={1-PS}   R90Sj ÁNO
146 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R89S"+j+", mal by byť vyplnený riadok R46S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke !" Forcheck(j, (IF(R89Sj>0, R46Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R46Sj ÁNO
147 "Varovanie - Modul 4201: Ak je vyplnený riadok R49S"+j+", mal by byť vyplnený riadok R46S"+j+". Nedodržanie kontroly zdôvodniť v poznámke !" Forcheck(j, (IF(R49Sj>0, R46Sj>0, TRUE))) 4201 j={1-PS}   R46Sj ÁNO
148 "Varovanie - Modul 4201: Riadok R55S"+j+" - nízky počet odpracovaných hodín v prepočte na jedno pracovné miesto v ustanovenom pracovnom čase v priemere za mesiac - zdôvodniť v poznámke (PN a pod.)!" Forcheck(j,((R39Sj - R40Sj - R41Sj) /(R44Sj+R47Sj)/3 == 0 OR (R39Sj - R40Sj - R41Sj) /(R44Sj+R47Sj)/3 >99)) 4201 j={1-PS}   R55Sj ÁNO
201 "Modul 4202: Ak je vyplnený R1S1, musí byť vyplnený R2S1." Check(IF(R1S1>0, R2S1>0, TRUE)) 4202     R2S1  
202 "Modul 4202: Ak je vyplnený R3S1, musí byť vyplnený R4S1." Check(IF(R3S1>0, R4S1>0, TRUE)) 4202     R3S1;R4S1  
203 "Modul 4202: Ak je vyplnený R4S1, musí byť vyplnený R3S1." Check(IF(R4S1>0, R3S1>0, TRUE)) 4202     R3S1;R4S1  
204 "Modul 4202: Ak je vyplnený R3S1 alebo R4S1, musí byť vyplnený R2S1." Check(IF(R3S1>0 OR R4S1>0, R2S1>0, TRUE)) 4202     R2S1  
205 "Modul 4202 : Celkový priemerný počet odpracovaných hodín {R3S1/R2S1/3} má byť menší nanajvýš rovný 184." Check((R3S1/ R2S1/ 3<= 184)) 4202     R6S1  
206 "Varovanie - Modul 4202 :Riadok R6S1 - nízky počet odpracovaných hodín v prepočte na jedno pracovné miesto v priemere za mesiac - zdôvodniť v poznámke (PN a pod.)!" Check((R3S1/ R2S1/ 3 == 0 OR R3S1/ R2S1/ 3 > 99)) 4202     R6S1 ÁNO
301 "Modul 4203: Odstupné - stĺpec S1 - hodnota sa musí rovnať súčtu vyplateného odstupného - riadok R33 v Module 4201 - v jednotlivých funkciách zamestnancov.." Check(M4203R1S1==Sum(j,M4201R33Sj)) 4203 j={1-M4201PS}   R1S1  
302 "Modul 4203: Odchodné - stĺpec S2 - hodnota sa musí rovnať súčtu vyplateného odstupného - riadok R35 v Module 4201 - v jednotlivých funkciách zamestnancov." Check(M4203R1S2==Sum(j,M4201R35Sj)) 4203 j={1-M4201PS}   R1S2