Rozhranie: A08 Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekára

Typ záznamu A08

Rozhranie platí od roku 2013

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A08 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A08 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A08 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A08 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A08 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A08 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A08 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A08 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A08 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A08 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A08 11 1  
NAV_P_0005     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-5 3101 1 1  
NAV_P_0614     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-6-14 3101 2 1  
NAV_P_1518     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-15-18 3101 3 1  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 4 1  
P_EVI_0005     integer 10   PacientiEvidovaní-0-5 3225 1 1  
P_EVI_0614     integer 10   PacientiEvidovaní-6-14 3225 1 2  
P_EVI_1518     integer 10   PacientiEvidovaní-15-18 3225 1 3  
P_EVI_19     integer 10   PacientiEvidovaní-19+ 3225 1 4  
VYS_PREV_0005     integer 10   VyšetreniaPreventívnePrehliadky-0-5 3225 2 1  
VYS_PREV_0614     integer 10   VyšetreniaPreventívnePrehliadky-6-14 3225 2 2  
VYS_PREV_1518     integer 10   VyšetreniaPreventívnePrehliadky-15-18 3225 2 3  
VYS_PREV_19     integer 10   VyšetreniaPreventívnePrehliadky-19+ 3225 2 4  
P_OSET_0005     integer 10   PacientiPotrebaOšetrenia-0-5 3225 3 1  
P_OSET_0614     integer 10   PacientiPotrebaOšetrenia-6-14 3225 3 2  
P_OSET_1518     integer 10   PacientiPotrebaOšetrenia-15-18 3225 3 3  
P_OSET_19     integer 10   PacientiPotrebaOšetrenia-19+ 3225 3 4  
P_OSET_SAN_0005     integer 10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-0-5 3225 4 1  
P_OSET_SAN_0614     integer 10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-6-14 3225 4 2  
P_OSET_SAN_1518     integer 10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-15-18 3225 4 3  
P_OSET_SAN_19     integer 10   PacientiPotrebaOšetreniaÚplneSanovaní-19+ 3225 4 4  
P_5RDE     integer 10   Pacienti5RočnéDeti 3226 1 1  
P_12RDE     integer 10   Pacienti12RočnéDeti 3226 2 1  
ZUB_POC_12RDE_POKAZ     integer 10   ZubyPočetPokazenýchU12RočnýchDetí 3226 2 3  
ZUB_POC_12RDE_PLOMB     integer 10   ZubyPočetPlombovanýchU12RočnýchDetí 3226 2 4  
ZUB_POC_12RDE_EXTRAH     integer 10   ZubyPočetExtrahovanýchU12RočnýchDetí 3226 2 5  
P_15RDE     integer 10   Pacienti15RočnéDeti 3226 3 1  
ZUB_POC_15RDE_POKAZ     integer 10   ZubyPočetPokazenýchU15RočnýchDetí 3226 3 3  
ZUB_POC_15RDE_PLOMB     integer 10   ZubyPočetPlombovanýchU15RočnýchDetí 3226 3 4  
ZUB_POC_15RDE_EXTRAH     integer 10   ZubyPočetExtrahovanýchU15RočnýchDetí 3226 3 5  
P_5RDE_BEZ_ZUB_KAZ     integer 10   PacientiRočnéDetiBezZubnéhoKazu 3226 1 2  
VYK_VYP_JEDN_HK     integer 10   VýplneJednoduchéVrátHlbokého Kazu 3601 1 1  
VYK_VYP_OS_DREDU     integer 10   VýplneSOšetrenímDreňovejDutiny 3601 2 1  
VYK_EXTR_MLIEC_ZUB     integer 10   ExtrakciaMliečnehoZuba 3601 3 1  
VYK_EXTR_TRVAL_ZUB     integer 10   ExtrakciaTrvaléhoZuba 3601 4 1  
VYK_CHIRURG     integer 10   VýkonyChirurgické 3601 5 1  
VYK_LIECBA_PARODPAT     integer 10   LiečenieParadontopatiíAMäkkýchTkanív 3601 6 1  
VYK_LIECBA_CELUORTOP     integer 10   LiečenieČeľustnoortopedické 3601 7 1  
VYK_NAHR_KORUNKY     integer 10   NáhradyKorunkyVrátanePilierových 3601 8 1  
VYK_NAHR_SNIMAT     integer 10   NáhradySnímateľné 3601 9 1  
VYK_RTG_SNIMKY     integer 10   RTGSnímky 3601 10 1  
VYK_SEST_DENT_HYG     integer 10   VýkonySestierVDentálnejHygiene 3601 11 1  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 /NAV_P/!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1) OR NOT ISNULL(R3S1) OR NOT ISNULL(R4S1)) 3101        
2 "Modul 3225: Počet preventívnych prehliadok v R2S"+j+" /VYS_PREV_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok s potrebou ošetrenia v R3S"+j+" /P_OSET_*/." Forcheck(j, R2Sj>=R3Sj) 3225 j={1-4}   R2Sj  
3 "Modul 3225: Počet preventívnych prehliadok s potrebou ošetrenia v R3S"+j+" /P_OSET_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu úplne sanovaných k 31. 12. v R4S"+j+" /P_OSET_SAN_*/." Forcheck(j, R3Sj>=R4Sj) 3225 j={1-4}   R3Sj  
4 "Medzimodulová kontrola: Počet návštev pacienta v ambulancii v m. 3101 v R"+i+"S1 /NAV_P_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu preventívnych prehliadok v m. 3225 v R2S"+i+" /VYS_PREV_*/." Forcheck(i, M3101RiS1 >= M3225R2Si) 3101 i={1-4}   RiS1  
5 "Modul 3226: Počet detí spolu v R1S1 /P_5RDE/ musí byť väčší alebo rovný počtu detí bez zubného kazu R1S2 /P_5RDE_BEZ_ZUB_KAZ/." Check(R1S1>=R1S2) 3226     R1S2  
6 "Modul 3226: Počet detí spolu musí byť vyplnený /P_12RDE/ ." Check(If(R2S3 + R2S4 + R2S5 > 0, R2S1 > 0 , TRUE)) 3226     R2S1  
7 "Modul 3226: Počet detí spolu musí byť vyplnený /P_15RDE/ ." Check(If(R3S3 + R3S4 + R3S5 > 0, R3S1 > 0, TRUE)) 3226     R3S1  
8 "Medzimodulová kontrola: Počet evidovaných pacientov v m. 3225 v R1S"+i+" /P_EVI_*/ musí byť väčší alebo rovný počtu detí spolu v m. 3226 v R"+i+"S1 /P_*RDE/." Forcheck(i, M3225R1Si >= M3226RiS1) 3225 i={1-3}   R1Si  
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):