Rozhranie: C03 Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie

Typ záznamu C03

Rozhranie platí od roku 2011do2011

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_C03 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_C03 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_C03 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_C03 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_C03 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_C03 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_C03 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_C03 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_C03 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_C03 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_C03 11 1  
PRIS_RTG_TERAP     integer 10   PrístrojeRTG terapeutické 2104 1 1  
PRIS_RDN_OZAR_CO60     integer 10   PrístrojeRádionuklidovéOžarovače-Co60 2104 2 1  
PRIS_LIN_URY_BEZ_PZ     integer 10   PrístrojeLineárneUrýchľovačeBezPortálovéhoZobrazenia 2104 3 1  
PRIS_LIN_URY_S_PZ     integer 10   PrístrojeLineárneUrýchľovačeSPortálovýmZobrazením 2104 4 1  
PRIS_AUTOM_AFTLOA     integer 10   PrístrojeAutomatickéAfter-loading-CsIr 2104 5 1  
PRIS_RADIUM     integer 10   PrístrojeRádiumMg 2104 6 1  
PRIS_SIMUL     integer 10   PrístrojeSimulátor 2104 7 1  
PRIS_SYS_PLAN_LIEC     integer 10   PrístrojeSystémyPrePlánovanieLiečby 2104 8 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
VYS_SIM_0018     integer 10   VyšetreniaNaSimulátore-0-18 3101 1 2  
VYS_CT_SKEN_0018     integer 10   VyšetreniaCTskenovniaPrePlánovanieRádioterapie-0-18 3101 1 3  
VYS_OZAR_0018     integer 10   VyšetreniaOžarovaciePlány-0-18 3101 1 4  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
VYS_SIM_19     integer 10   VyšetreniaNaSimulátore-19+ 3101 2 2  
VYS_CT_SKEN_19     integer 10   VyšetreniaCTskenovniaPrePlánovanieRádioterapie-19+ 3101 2 3  
VYS_OZAR_19     integer 10   VyšetreniaOžarovaciePlány-19+ 3101 2 4  
P_TER_PNAD_KU_EX_RAD     integer 10   PacientiTerapiaProtinádorováKuratívnaExternáRádioterapia 3403 1 1  
P_TER_PNAD_KU_BRACH     integer 10   PacientiTerapiaProtinádorováKuratívnaBrachyterapia 3403 1 2  
P_TER_PNAD_PA_EX_RAD     integer 10   PacientiTerapiaProtinádorováPaliatívnaExternáRádioterapia 3403 2 1  
P_TER_PNAD_PA_BRACH     integer 10   PacientiTerapiaProtinádorováPaliatívnaBrachyterapia 3403 2 2  
P_TER_NENAD_EX_RAD     integer 10   PacientiTerapiaNenádorováExternáRádioterapia 3403 3 1  
P_TER_NENAD_BRACH     integer 10   PacientiTerapiaNenádorováBrachyterapia 3403 3 2  
VYK_PNAD_EX_RAD_RTG     integer 10   VýkonyProtinádorovéExternáRádioterapiaRTGterapia 3601 1 1  
VYK_NENAD_EX_RAD_RTG     integer 10   VýkonyNenádorovéExternáRádioterapiaRTGterapia 3601 1 2  
VYK_PNAD_EX_RAD_NUK     integer 10   VýkonyProtinádorovéExternáRádioterapiaRádionuklidová 3601 2 1  
VYK_NENAD_EX_RAD_NUK     integer 10   VýkonyNenádorovéExternáRádioterapiaRádionuklidová 3601 2 2  
VYK_PNAD_EX_RAD_LIN     integer 10   VýkonyProtinádorovéExternáRádioterapiaLineárneUrýchlovače 3601 3 1  
VYK_NENAD_EX_RAD_LIN     integer 10   VýkonyNenádorovéExternáRádioterapiaLineárneUrýchlovače 3601 3 2  
VYK_PNAD_BRACH     integer 10   VýkonyProtinádorovéBrachyterapia 3601 4 1  
VYK_NENAD_BRACH     integer 10   VýkonyNenádorovéBrachyterapia 3601 4 2  
HOD_CAS_VYPL     integer 12   HodinyČasVypĺňaniaFormulára 9001 1 1  
MIN_CAS_VYPL     integer 3   MinútyČasVypĺňaniaFormulára 9001 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 /NAV_P/!" Check(IF(SUBSTR(R4S1,10,1)=='2' OR SUBSTR(R4S1,10,1)=='8', NOT ISNULL(M3101R1S1) OR NOT ISNULL(M3101R2S1), TRUE)) 0_C03        
9001 "Modul 9001: Počet minút v R2S1 /MIN_CAS_VYPL/ nemôže byť vyšší ako 59." Check(R2S1 < 60) 9001     R2S1  
9002 "Modul 9001: Skutočne Vám vypĺňanie tohto formulára trvalo viac ako 10 hodín?" Check(R1S1 <= 10) 9001     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):