Rozhranie: A13 Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie

Rozhranie platí od roku 2009

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0_A13 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0_A13 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   Identifikačné číslo organizácie 0_A13 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 0_A13 4 1  
NAZOV   ÁNO varchar 150   Názov spravodajskej jednotky 0_A13 5 1  
SIDOU_OBEC_KOD   ÁNO varchar 6   Obec sidla odborného útvaru 0_A13 6 1  
PRIEZVISKO_ZOST   ÁNO varchar 60   Priezvisko zostavovateľa výkazu 0_A13 7 1  
TEL   ÁNO varchar 35   Telefónne číslo zostavovateľa (vrátane klapky) 0_A13 8 1  
EMAIL     varchar 64   e-mail zostavovateľa 0_A13 9 1  
POZNAMKA     varchar 256   Poznámka 0_A13 10 1  
AUTOR_XML     varchar 50   Autor xml 0_A13 11 1  
NAV_P_0018     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-0-18 3101 1 1  
NAV_P_19     integer 10   NávštevyPacientaVAmbulancii-19+ 3101 2 1  
CIS_VS11     varchar 5 OA13_3202 VekováSkupinaPacienta 3202   1  
P_SLE     integer 10 OA13_3202 PacientiSledovaníK-31.12 3202   2  
P_LIE_CKD_ZAR_PDL     integer 10   PacientiLiečeníSCKDZaradeníDoPDL 3227 1 1  
P_LIE_CKD_NEZAR_PDL     integer 10   PacientiLiečeníSCKDNezaradeníDoPDL 3227 2 1  
CISV_SLED_DIAG_2     varchar 5 OA13_3206 VybranéSledovanéDiagnózy2Úroveň 3206   1  
P_SLE_0018     integer 10 OA13_3206 PacientiSledovaní-0-18 3206   2  
P_SLE_19     integer 10 OA13_3206 PacientiSledovaní-19+ 3206   3  
CIS_VS10     varchar 5 OA13_3210 VekováSkupinaPacienta 3210 1    
CIS_POHL     varchar 1 OA13_3210 PohlaviePacienta 3210 2    
P_SLE_N00_08_N10_16     integer 10 OA13_3210 PacientiSledGlomerulATubulointerstChorObličiek-CKD-Štádium-3_4 3210 3    
P_SLE_N17_19     integer 10 OA13_3210 PacientiSledPreZlyhanieObličiek-CKD-Štádium-5 3210 4    

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 3101: Musí byť vyplnený počet návštev v S1 /NAV_P/!" Check (NOT ISNULL(R1S1) OR NOT ISNULL(R2S1)) 3101        
2 "Medzimodulová kontrola: Počet návštev pacientov v ambulancii v m. 3101 v R"+i+"S1 musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb príslušnej vekovej skupiny k 31.12. v m. 3202 v R"+i+"S2 /P_SLE/." Forcheck(i, M3101RiS1>= M3202RiS2) 3101 i={1-PR}   M3101RiS1 ÁNO
3 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb 0-18 k 31.12. v m. 3202 v R1S2 /P_SLE/ musí byť rovný počtu sledovaných osôb 0-18 podľa zákl. diagnózy k 31.12. v m. 3206 [R1 až R8] v S2 /P_SLE_0018/." Check(M3202R1S2 == Sum(i, M3206RiS2)) 3202 i={1-8}   M3202R1S2  
4 "Medzimodulová kontrola: Počet sledovaných osôb 19+ k 31.12. v m. 3202 v R2S2 /P_SLE/ musí byť rovný počtu sledovaných osôb 19+ podľa zákl. diagnózy k 31.12. v m. 3206 [R1 až R8] v S3 /P_SLE_19/." Check(M3202R2S2 == Sum(i, M3206RiS3)) 3202 i={1-8}   M3202R2S2  
5 "Medzimodulová kontrola: Počet všetkých sledovaných osôb k 31.12. v m. 3202 v S2 /P_SLE/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb k 31.12. na glomerulárne a tubulointersticiálne choroby obličiekv m. 3210 v R3 /P_SLE_N00_08_N10_16/." Check(M3202R1S2+M3202R2S2>= Sum(j, M3210R3Sj)) 3202 j={1-36}   M3202R1S2; M3202R2S2  
6 "Medzimodulová kontrola: Počet všetkých sledovaných osôb k 31.12. v m. 3202 v S2 /P_SLE/ musí byť väčší alebo rovný počtu sledovaných osôb k 31.12. na zlyhanie obličiek v m. 3210 v R4 /P_SLE_N17_19/." Check(M3202R1S2+M3202R2S2>= Sum(j, M3210R4Sj)) 3202 j={1-36}   M3202R1S2; M3202R2S2  
7 "Medzimodulová kontrola: Počet osôb v m. 3227 v S1 /P_LIE_CKD/ musí byť rovný počtu sledovaných osôb k 31.12. na zlyhanie obličiek v m. 3210 v R4 /P_SLE_N17_19/." Check(M3227R2S1== Sum(j, M3210R4Sj)) 3227 j={1-M3210PS}   M3227R2S1